Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

713. Akt o spremembi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, stran 2129.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) na 18. seji dne 17. 2 2011 sprejel
A K T
o spremembi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
1. člen
V Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/10) se v 8. točki prvega odstavka 17. člena črta besedilo »obvezen sestavni del študijskih programov druge stopnje so projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge;«.
2. člen
v 22. členu se v zadnji vrstici besedi »s sklepom« nadomestita z besedama »z odločitvijo«.
3. člen
37. člen se spremeni tako, da se v petem odstavku besedilo »po enakem postopku« nadomesti z besedilom »na enak način«.
4. člen
V 50. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti.
5. člen
V 2. točki drugega odstavka 56. člena se črta besedilo »in postopkom prve akreditacije visokošolskega zavoda«.
6. člen
V obrazcu Predlog za akreditacijo se v uvodni preglednici besedi »Akreditacija preoblikovanja« nadomestita z besedilom »Soglasje k preoblikovanju visokošolskega zavoda«, besedi »Akreditacija spremembe« pa se nadomestita z besedilom »Soglasje k spremembam študijskega programa«.
V poglavju A. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU se v točki 1 črta 4. vrstica, pod novo 4. vrstico se doda 5. vrstica, ki se glasi: »število sodelujočih zavodov je __.«.
V poglavju B.2 DELOVANJE ZAVODA se črta točka 8 v celoti, ostale točke naprej se ustrezno preštevilčijo.
V poglavju B.5 MATERIALNI POGOJI se v dosedanji točki 42 (nova 41) v četrti alineji beseda »referat« nadomesti z besedo »služba«.
Opombe na koncu poglavja B.6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI na strani 16 pod utemeljitvijo točke 79 se spremenijo tako da se v:
– prvi alineji med besedi »akreditacije« in »zavoda« doda beseda »visokošolskega«;
– tretji alineji med besedi »primeru« in »akreditacije« doda beseda »prve«.
V naslovu poglavja C.1 PRVA AKREDITACIJA ZAVODA se med besedi »akreditacija« in »zavoda« doda beseda »visokošolskega«.
V poglavju C.1 PRVA AKREDITACIJA ZAVODA se črta točka 4, dodajo se nove točke 4, 5, 6 in 7, ki se glasijo:
V poglavju C.2 PRVA AKREDITACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA se pod točko 7 doda polje za utemeljitev.
V naslovu poglavja C.3 AKREDITACIJA SKUPNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV se pred besedo »akreditacija« doda beseda »prva«.
V obrazcu Učni načrt predmeta na strani 38 se v 10. vrstici ime tretjega stolpca »Sem. vaje« nadomesti z besedo »vaje«, ime četrtega stolpca »Lab. vaje« se nadomesti z besedama »Klinične vaje«, ime petega stolpca »Teren. vaje« in nadomesti z besedami »druge oblike študija«.
V poglavju E.2 PRVA AKREDITACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA strani 35 se v 4. točki prvega odstavka črta besedilo »,dokazilo, da bo najmanj polovica visokošolskih učiteljev in sodelavcev polno zaposlena«.
7. člen
Ta akt začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/17
Ljubljana, dne 17. februarja 2011
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Predsednica Sveta
Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost