Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, stran 2096.

Na podlagi drugega odstavka ter za izvrševanje tretjega odstavka 8. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US in 62/10 – ZUPJS), izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
1. člen
V drugem odstavku 1. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/04 in 81/09) se besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi: »Stavba ali del stavbe, namenjen oskrbovanim stanovanjem, ne sme imeti več kot 30 stanovanj in mora biti ločena funkcionalna enota s svojim vhodom.«.
V tretjem odstavku se drugi stavek črta.
Četrti odstavek se črta.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se besedilo »jih etažni lastniki lahko trajno uporabljajo« nadomesti z besedilom »so uporabnikom oskrbovanih stanovanj trajno in stalno na razpolago.«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se črta.
Drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»V večstanovanjski stavbi ali v delu stavbe, ki ima pet ali več oskrbovanih stanovanj, mora biti v neposredni bližini vhoda urejen in opremljen vsaj en skupni prostor, namenjen druženju uporabnikov oskrbovanih stanovanj. Velikost skupnega prostora se določi tako, da je zagotovljen najmanj za 1 m2 na vsako ležišče v oskrbovanih stanovanjih v stavbi. Prostor mora biti neposredno naravno osvetljen.«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »in« nadomesti z vejico in pred piko doda besedilo »in zagotavlja zvočno informacijo«.
5. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če ima oskrbovano stanovanje balkon ali ložo, globina le-tega ne sme biti manjša od 140 cm.«.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(posebne naprave v oskrbovanem stanovanju)
V oskrbovanem stanovanju mora biti v prostorih za osebno higieno in vsaj še v enem bivalnem prostoru nameščen osebni telefonski alarm za pomoč na daljavo.«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »Vsaj ena vrata ali okno« nadomesti z besedilom »Vsa vrata in vsaj eno okno« in besedilo »zasnovani ali opremljeni« nadomesti z besedilom »zasnovana ali opremljena«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prostor za osebno higieno mora ob nameščeni opremi omogočiti obračanje invalidskega vozička.«.
8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(oprema prostorov)
(1) V oskrbovanem stanovanju mora biti zagotovljen prostor za namestitev in uporabo najmanj naslednje opreme:
– kuhinjska oprema oskrbovanega stanovanja: štedilnik s pečico 60 cm x 60 cm, hladilnik 60 cm x 60 cm, pomivalno korito 60 cm x 60 cm, shrambna omara 60 cm x 60 cm, delovno-odlagalna površina najmanj 60 cm;
– oprema prostora za uživanje hrane: jedilna miza in tolikšno število stolov, ki najmanj za dva presega število ležišč v stanovanju. Za vsak stol je treba predvideti najmanj 60 cm dolžine in 40 cm globine mize, najmanj za en stol pa 80 cm dolžine in 40 cm globine mize;
– oprema prostorov, namenjenih bivanju: sedežna garnitura s sediščem 80 cm x 80 cm na vsako ležišče stanovanja, TV-knjižna omara s širino najmanj 60 cm in globino 40 cm na vsako ležišče stanovanja;
– oprema prostorov, namenjenih spanju: ležišče 90 cm x 210 cm, ležišče za dve osebi 200 cm x 210 cm, nočna omarica 40 cm x 40 cm na vsako ležišče;
– vsako oskrbovano stanovanje: visoke garderobne omare s skupno širino najmanj 150 cm in globino 60 cm na vsako ležišče stanovanja;
– oprema kopalnice: konzolni umivalnik 65 cm x 55 cm na višini 85 cm od tal, prha z merama 90 cm x 90 cm s sklopnim stolom in ročajem, straniščna školjka 40 cm x 60 cm, prha ne sme biti izvedena s kadico, pragom ali robom višjim od 2,5 cm in mora imeti talni odtok. Tla prhe morajo zagotavljati hiter in nemoten odtok vode;
– oprema stranišča: straniščna školjka 40 cm x 60 cm z višino sedežne ploskve od 45 do 50 cm od tal in manjši umivalnik;
– vodovodne armature morajo biti v enoročni izvedbi, pršna cev mora biti gibljiva z možnostjo nastavitve v različnih višinah ob steni.
(2) V oskrbovanem stanovanju mora biti zagotovljen prostor za namestitev in priključitev pralnega stroja z merama 60 cm x 60 cm.«.
9. člen
Na koncu petega odstavka 16. člena se doda stavek, ki se glasi: »Prečni naklon klančine sme znašati največ 2% oziroma 1:50.«.
10. člen
Na koncu drugega stavka 18. člena se pred piko doda besedilo: »in takšni, da ne ovirajo premikanja uporabnikov s pripomočki za gibanje (bergle, invalidski voziček, ipd.)«.
11. člen
Naslov poglavja »V. DODATNI POGOJI ZA OBRATOVANJE OSKRBOVANIH STANOVANJ« ter 21. do 25. člen se črtajo.
12. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja gradbeni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(izdelava projektne dokumentacije v prehodnem obdobju)
(1) Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekti za izvedbo, za katerih izdelavo so bile pogodbe sklenjene pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, se izdelajo po dosedanjih predpisih.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se po 1. septembru 2011 zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloži projekt, izdelan v skladu s tem pravilnikom.
14. člen
(obratovanje oskrbovanih stanovanj v prehodnem obdobju)
11. člen tega pravilnika se začne uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-30/2009
Ljubljana, dne 1. februarja 2011
EVA 2010-2511-0064
Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti