Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011

Kazalo

551. Uredba spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013, stran 1363.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (Uradni list RS, št. 14/10 in 60/10) se v 1. členu v tretji alinei prvega odstavka besedilo »Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne 8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) št. 108/2010 z dne 8. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 4)«.
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»- Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU).«.
2. člen
V 4. členu se v drugem odstavku v točki a) številka »282.388.688« nadomesti s številko »311.327.970«, v točki b) pa se številka »310.502.156« nadomesti s številko »281.562.874«.
V tretjem odstavku se v drugi alinei številka »35.303.487« nadomesti s številko »46.358.046«.
V četrtem odstavku se v drugi alinei številka »47.835.976« nadomesti s številko »39.181.446«.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(izravnalna plačila)
(1) Višina izravnalnega plačila na območjih iz prvega odstavka 7. člena te uredbe se določi tako, da se sešteje fiksni in variabilni del izravnalnega plačila.
(2) Skupni fiksni del izravnalnega plačila predstavlja 55 odstotkov vseh izravnalnih plačil.
(3) Fiksni del izravnalnega plačila se določi glede na podatke elaborata »Območja z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« po stanju na dan 15. februar 2003, tako da vrednost fiksnega dela izravnalnega plačila na ha površin kmetijskih zemljišč v uporabi v letih 2010-2013 znaša za:
- gorsko višinske KMG-je: 114,45 eura/ha,
- KMG-je planine: 114,45 eura/ha,
- strme KMG-je: 85,69 eura/ha,
- kraške KMG-je: 99,18 eura/ha,
- gričevnato hribovite KMG-je: 70,49 eura/ha,
- različne neugodne pogoje (drugi KMG-ji): 34,43 eura/ha,
- osnovne KMG-je (KMG-ji, ki v elaborat niso vključeni, njihova zemljišča pa so na seznamu območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz priloge 2 te uredbe): 13,66 eura/ha.
(4) Variabilni del izravnalnega plačila se izračuna po naslednji formuli:
variabilni del plačila izravnalnega plačila = število točk KMG-ja v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost x vrednost točke.
(5) Skupni variabilni del izravnalnega plačila predstavlja 45 odstotkov vseh izravnalnih plačil.
(6) Izravnalno plačilo se določi po naslednji formuli:
izravnalno plačilo v eurih/ha na leto = fiksni del + (število točk KMG-ja x vrednost točke x odstotek variabilnega dela).
(7) Vrednost točke v skladu s PRP-jem 2007-2013 znaša 0,43 eura.
(8) V tekočem letu se višina izravnalnega plačila za travinje na planinah pri obtežbi vsaj ene glave velike živine na hektar (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha) travinja obračuna tako, da se upošteva dejanska površina travinja, prijavljenega na obrazcu prijave površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Če obtežba ne dosega 1 GVŽ-ja/ha, se višina izravnalnega plačila obračuna le za površine, za katere je zagotovljena obtežba 1 GVŽ-ja/ha.
(9) Obtežba iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se pri dejanskem izračunu števila glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za posamezno vrsto živali upoštevajo koeficienti, navedeni na obrazcu zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(10) Če na KMG-ju obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, vključenih v ukrep OMD-ja, presega 100 ha, se znesek izravnalnih plačil zniža za 50 odstotkov za tiste površine, ki presegajo 100 ha.«.
4. člen
V 14. členu se v prvem odstavku pri podukrepu KOP-a 214-II/4 travniški sadovnjaki številka »93,89« nadomesti s številko »94,30«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka na najožjih vodovarstvenih območjih, na katerih zaradi prekrivanja zahtev z zahtevami iz predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja, prihaja do prekrivanja zahteve po prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev, plačila za podukrep KOP-a 214-III/6 pokritost tal na vodovarstvenem območju znašajo za:
- njive: 55,76 eura/ha letno,
- trajne nasade: 140,63 eura/ha letno,
- travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje): 31,57 eura/ha letno.
(3) Vodovarstvena območja iz prejšnjega odstavka so določena v prilogi 1 te uredbe.«.
5. člen
V 15. členu se šestnajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(16) Če zaradi sprememb tržnih razmer ni na razpolago semenskega oziroma sadilnega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, morajo upravičenci pri podukrepu 214-II/7 iz prejšnjega člena izvajati vsaj enostaven kolobar, ki vključuje najmanj tri različne poljščine. V tem primeru se plačilo v zadevnem letu ne dodeli.«.
6. člen
V 21. členu se v prvem odstavku za besedilom »str. 16)« doda besedilo », zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2010 z dne 27. aprila 2010 o spremembi Priloge VIII in Priloge IV k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 106 z dne 28. 4. 2010, str. 1)«.
7. člen
V 22. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Upravičenec je dolžan vložiti vlogo za spremembo kmetijske rastline po oddaji zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, če spremenjena kmetijska rastlina ne izpolnjuje pogojev v zvezi z izvajanjem zahtevanega kolobarja pri podukrepih KOP-a iz 14. člena te uredbe.
(6) Agencija upravičence iz prejšnjega odstavka, ki ne vložijo vloge za spremembo kmetijske rastline, sankcionira v skladu s to uredbo in prilogo 4 te uredbe.«.
8. člen
Za 22. členom se doda novi 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(GVŽ-ji za obtežbo pri podukrepih KOP-a)
(1) Pri izračunu GVŽ-jev se upoštevajo podatki o številu živali posameznih kategorij govedi in posameznih kategorij drugih rejnih živali. Podatke o govedu agencija prevzame iz centralnega registra govedi po stanju na dan 1. februar tekočega leta in na štiri reprezentativne naključno izbrane datume, ki jih določi in objavi na svoji spletni strani ne prej kakor dva tedna po njihovi določitvi (v nadaljnjem besedilu: posamezen dan). Podatki o drugih rejnih živalih se upoštevajo na dan 1. februar tekočega leta, ki jih na obrazcu staleža rejnih živali na KMG-ju iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, predloži nosilec KMG-ja. Če je povprečno število drugih rejnih živali v turnusu večje od števila te kategorije živali po stanju na dan 1. februar tekočega leta, se pri izračunu GVŽ-jev upošteva povprečno število živali v turnusu.
(2) Pri izračunu GVŽ-jev se upoštevajo koeficienti GVŽ-jev iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se za KMG planina oziroma KMG skupni pašnik število GVŽ-jev za izračun obtežbe za podukrepe KOP-a iz 14. člena te uredbe izračuna z upoštevanjem podatkov o številu živali in koeficientov GVŽ-jev iz obrazca zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(4) Obtežba za podukrepe KOP-a iz 14. člena te uredbe posameznega KMG-ja se za posamezen dan iz prvega odstavka tega člena izračuna tako, da se število GVŽ-jev goveda na ta posamezen dan in število GVŽ-jev drugih rejnih živali na dan 1. februar tekočega leta deli z ugotovljenimi površinami kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljnjem besedilu: KZU) in ugotovljenimi površinami za ekstenzivne kraške pašnike za GERK-e iz obrazca prijave površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se obtežba za podukrepe KOP-a iz 14. člena te uredbe za KMG planina oziroma KMG skupni pašnik izračuna tako, da se število GVŽ-jev iz tretjega odstavka tega člena deli z ugotovljenimi površinami KZU-jev za GERK-e iz obrazca prijave površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(6) Ne glede na določbo prvega, tretjega in petega odstavka tega člena se za KMG, KMG planina oziroma KMG skupni pašnik, za katere je izvedena kontrola na kraju samem, za izpolnjevanje pogojev za obtežbo za podukrepe KOP-a iz 14. člena te uredbe upošteva tudi število vseh rejnih živali, ki jih ugotovi kontrolor.«.
9. člen
V 24. členu se v prvem odstavku besedilo »1975/2006/ES« nadomesti z besedilom »65/2011/EU«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje katerega koli pogoja za ukrep OMD-ja iz te uredbe, razen nepravilnosti iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, in zahtev navzkrižne skladnosti, se za zahtevek oziroma del zahtevka, ki ne izpolnjuje pogojev upravičenosti, plačilo za ta ukrep za tekoče leto ne dodeli, razen v primeru, navedenem v prilogi 4 te uredbe.
(3) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje pogojev upravičenosti za posamezen podukrep KOP-a, razen pogojev upravičenosti v zvezi z velikostjo prijavljene površine, številom prijavljenih živali, zahtev navzkrižne skladnosti, minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter zahtev pri gnojenju s fosforjem iz živinskih gnojil iz te uredbe, se za zahtevek oziroma za del zahtevka, ki ne izpolnjuje pogojev upravičenosti, plačilo za ta podukrep KOP-a za tekoče leto ne dodeli, razen v primerih, navedenih v prilogi 4 te uredbe.«.
10. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Znižanja in izključitve za ukrepe osi 2 se obravnavajo v skladu z določbami Uredbe 65/2011/EU.
(2) Znižanja in izključitve v primeru čezmernih prijav, ki se nanašajo na živali in niso opredeljene v prvem pododstavku prvega odstavka 17. člena Uredbe 65/2011/EU, se smiselno obravnavajo tako, kot je določeno v 17. členu Uredbe 65/2011/EU za govedo.«.
11. člen
V 32. členu se v prvem odstavku besedilo »leto 2010« nadomesti z besedilom »leto 2011«.
V tretjem odstavku se za številko »2010« doda besedilo »in 2011«.
12. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-7/2011
Ljubljana, dne 24. februarja 2011
EVA 2010-2311-0077
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost