Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011

Kazalo

549. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila, stran 1362.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določata pristojna organa za spremljanje uživanja in uporabe arom, pristojni organ za poročanje Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane, pristojni organi za izvajanje uradnega nadzora in sankcije za izvajanje Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1334/2008/ES).
2. člen
(spremljanje in poročanje držav članic)
(1) V skladu z 20. členom Uredbe 1334/2008/ES je za spremljanje uživanja in uporabe arom s seznama Unije in uživanja snovi iz priloge III Uredbe 1334/2008/ES pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v skladu z 20. členom Uredbe 1334/2008/ES za spremljanje uživanja in uporabe arom s seznama Unije in uživanja snovi iz priloge III Uredbe 1334/2008/ES za področje prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske namene oziroma zdravstvene namene in hrano v gostinskih dejavnostih, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu pristojno Ministrstvo za zdravje.
(3) O ugotovitvah glede spremljanja uživanja in uporabe arom v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena ministrstvo poroča Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane.
3. člen
(uradni nadzor)
(1) Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, razen glede uporabe arom v živilih živalskega izvora, kjer uradni nadzor opravlja Veterinarska uprava Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe za področje prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske namene oziroma zdravstvene namene in hrane v gostinskih dejavnostih, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
4. člen
(hujše kršitve)
(1) Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
- daje v promet arome oziroma sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi, ki niso v skladu z zahtevami iz 5. člena Uredbe 1334/2008/ES;
- daje v promet živila, v katerih uporaba arom oziroma sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi ni v skladu z zahtevami iz 5. člena Uredbe 1334/2008/ES;
- živilom dodaja snovi iz prvega odstavka 6. člena Uredbe 1334/2008/ES;
- daje v promet sestavljeno živilo iz drugega odstavka 6. člena Uredbe 1334/2008/ES, v katerem je presežena najvišja dovoljena vsebnost teh snovi;
- uporablja za proizvodnjo arom oziroma sestavin živil z aromatičnimi lastnostmi izvorne snovi iz prvega odstavka 7. člena Uredbe 1334/2008/ES;
- ne uporablja arom oziroma sestavin živil z aromatičnimi lastnostmi, proizvedenimi iz izvornih snovi, pod pogoji iz drugega odstavka 7. člena Uredbe 1334/2008/ES.
(2) Z globo od 3.000 do 6.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 600 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(druge kršitve)
(1) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki arom ne označi skladno z zahtevami 14. do 18. člena Uredbe 1334/2008/ES.
(2) Z globo od 1.200 do 7.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 500 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve ta uredbe preneha veljati Pravilnik o aromah (Uradni list RS, št. 77/01, 31/04 in 45/08 - ZKme-1).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-5/2011
Ljubljana, dne 24. februarja 2011
EVA 2010-2311-0028
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina