Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011

Kazalo

548. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila, stran 1361.

Za izvajanje 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 - ZdZPZ), v zvezi z 32. in 40. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 98/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09 in 8/10 - ZUP-G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določata pristojna organa za spremljanje vnosa aditivov, pristojni organ za poročanje Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane, pristojni organi za izvajanje uradnega nadzora in sankcije za izvajanje Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo komisije (EU) št. 238/2010 z dne 22. marca 2010 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahteve po označevanju pijač, ki vsebujejo več kot 1,2 volumskega odstotka alkohola in nekatera živilska barvila (UL L št. 75 z dne 23. 3. 2010, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1333/2008/ES).
2. člen
(spremljanje vnosa aditivov in poročanje držav članic)
(1) Za spremljanje uživanja in uporabe aditivov za živila v skladu s 27. členom Uredbe 1333/2008/ES je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za spremljanje uživanja in uporabe aditivov za živila v skladu s 27. členom Uredbe 1333/2008/ES za področje prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske namene oziroma zdravstvene namene in hrano v gostinskih dejavnostih, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu pristojno Ministrstvo za zdravje.
(3) O ugotovitvah glede spremljanja uživanja in uporabe aditivov v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena ministrstvo poroča Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane.
3. člen
(uradni nadzor)
(1) Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, razen glede uporabe aditivov v živilih živalskega izvora, kjer uradni nadzor opravlja Veterinarska uprava Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe za področje prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske namene oziroma zdravstvene namene in hrane v gostinskih dejavnostih, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
4. člen
(hujše kršitve)
(1) Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
- daje v promet aditive za živila, ki niso v skladu z zahtevami Uredbe 1333/2008/ES;
- daje v promet živila, v katerih uporaba aditivov za živila ni v skladu z zahtevami Uredbe 1333/2008/ES.
(2) Z globo od 3.000 do 6.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 600 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(druge kršitve)
(1) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki aditiva za živila ne označi skladno z zahtevami 21. do 24. člena Uredbe 1333/2008/ES.
(2) Z globo od 1.200 do 7.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 500 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-6/2011
Ljubljana, dne 24. februarja 2011
EVA 2010-2311-0027
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost