Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4866. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev, stran 14755.

Na podlagi 13. in drugega odstavka 31. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev
1. člen
V Pravilniku o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Uradni list RS, št. 31/00) se v 1. členu črta druga alineja.
Na koncu besedila se pika nadomesti z vejico in doda dve novi alineji, ki se glasita:
»– poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote,
– predstojnika gasilske enote.«.
2. člen
V 2. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu tudi: izpit) za gasilca in gasilskega inženirja obsega strokovno – teoretični in praktični del, strokovni izpit za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote pa strokovno – teoretični del.
Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše program dodatnega usposabljanja kandidatov za opravljanje strokovnega izpita poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote najmanj z izobrazbo pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljene po študijskih programih prve stopnje ter predstojnika gasilske enote. Udeležba na dodatnem usposabljanju za opravljanje strokovnega izpita za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote z izobrazbo pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljene po študijskih programih druge stopnje in predstojnika gasilske enote, ni pogoj za opravljanja strokovnega izpita.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) za vsak program dodatnega usposabljanja oziroma za opravljanje strokovnega izpita določen s tem pravilnikom, na svoji spletni strani objavi podrobnejši pregled vsebin, predpisov, strokovne literature in drugih virov, iz katerih kandidati pridobijo potrebno znanje zahtevano za opravljanje strokovnega izpita.
Programe dodatnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka praviloma izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje uprave.«.
3. člen
V 3. členu se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. ureditev in pristojnosti lokalne samouprave ter predpise s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. gasilstvo, požarno varnost in ukrepe varstva pred požarom,«.
4. člen
5. in 6. člen se črtata.
5. člen
V 7. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Program strokovno tehničnega dela izpita za gasilskega inženirja obsega naslednje vsebine:
1. vodenje in poveljevanje,
2. predpise s področja varstva pred požarom,
3. tehnično reševanje in nevarne snovi,
4. ukrepe varstva pred požarom,
5. osnove gradbeništva.
Program iz prejšnjega odstavka obsega tudi pripravo in zagovor pisne naloge o izvedbi večje gasilske intervencije.«.
6. člen
Za 8. členom se dodata podnaslova in 8.a in 8.b člen, ki se glasita:
»Poveljnik ali operativni vodja gasilske enote
8.a člen
Program strokovnega izpita za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote, obsega naslednje vsebine:
1. ureditev in pristojnosti lokalne samouprave ter predpise s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (naravne in druge nesreče, varstvo pred požarom, gasilstvo),
2. predpise o varnosti in zdravju pri delu,
3. vodenje in poveljevanje na intervencijah.
Predstojnik gasilske enote
8.b člen
Program strokovnega izpita za predstojnika gasilske enote, obsega naslednje vsebine:
1. ureditev in pristojnosti lokalne samouprave ter predpise, ki urejajo organizacijo in delovanje zavodov,
2. predpise, ki urejajo delovna razmerja, financiranje in plače v javnem sektorju ter predpise na področju javnega naročanja,
3. predpise s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (naravne in druge nesreče, varstvo pred požarom, gasilstvo, varstvo pred utopitvami).«.
7. člen
V 10. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik komisije in namestnik predsednika komisije morata imeti najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljene po študijskih programih druge stopnje, člani komisije pa najmanj srednjo strokovno izobrazbo. Pri kandidatih za gasilskega inženirja, za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote ali za predstojnika gasilske enote, morajo imeti člani komisije najmanj takšno stopnjo izobrazbe kot jo ima kandidat za strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: kandidat).«.
8. člen
V 12. členu se v drugem odstavku za besedno zvezo »o strokovni izobrazbi in« črta beseda »morebitna«, na koncu besedila pa se doda besedilo:
»Kandidat za izpit za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote mora prijavi priložiti tudi dokazilo o delovnih izkušnjah pri poklicnem opravljanju operativnih nalog gasilstva.«.
9. člen
V 17. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Praktični del izpita opravljajo kandidati za gasilca v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje uprave. Za kandidate za gasilskega inženirja, poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote pa uprava lahko določi drug kraj opravljanja praktičnega dela izpita.«.
10. člen
V 20. členu se četrti odstavek črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Pregled vsebin, strokovne literature in drugih virov programov dodatnega usposabljanja in programov strokovnega izpita iz 2. člena tega pravilnika, objavi uprava na svoji spletni strani v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
Za kandidate za pridobitev poklica gasilec, za katere je bil pred uveljavitvijo tega pravilnika že zaključen razpisni postopek, se zaključni izpit opravi po dosedanjih določbah pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-66/2011-6
Ljubljana, dne 27. decembra 2011
EVA 2011-1911-0024
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost