Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4684. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, stran 14326.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem
1. člen
(splošna določba)
S to uredbo se določajo prekrški zaradi kršitve prvega in drugega pododstavka prvega odstavka 6. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (UL L št. 181 z dne 4. 7. 2001, str. 6), kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (UL L št. 17 z dne 22. 1. 2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1338/2001/ES) v povezavi s Sklepom Evropske centralne banke z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2010/14, UL L št. 267 z dne 9. 10. 2010, str. 1), izdanim na podlagi drugega pododstavka prvega odstavka 6. člena Uredbe 1338/2001/ES, pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1338/2001/ES ter odločanje o prekrških po tej uredbi.
2. člen
(nadzor)
(1) Pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1338/2001/ES, opravljanje nadzora po Uredbi 1338/2001/ES in odločanje o prekrških po tej uredbi je Banka Slovenije.
(2) Obdelovalec gotovine, kot ga določa prvi odstavek 6. člena Uredbe 1338/2001/ES, mora pooblaščeni osebi Banke Slovenije omogočiti pregled po tej uredbi.
3. člen
(preverjanje pristnosti)
Preverjanje pristnosti eurobankovcev se izvede bodisi z vrsto naprave za obdelavo bankovcev, ki je bila uspešno testirana v nacionalni centralni banki (v nadaljnjem besedilu: NCB), bodisi ročno s strani usposobljenega zaposlenega.
4. člen
(ponovno dajanje v obtok)
Eurobankovci se lahko prek naprav, ki jih upravljajo stranke, ali prek avtomatov za dvig gotovine ponovno dajo v obtok samo, če je bila njihova pristnost preverjena z vrsto naprave za obdelavo bankovcev, ki je bila uspešno testirana v NCB, in so bili razvrščeni kot pristni. Vendar pa se ta zahteva ne uporablja za eurobankovce, ki jih je obdelovalcu gotovine neposredno dostavila NCB ali drug obdelovalec gotovine, ki je pristnost eurobankovcev že preveril na ta način.
5. člen
(razvrščanje eurobankovcev in ravnanje z njimi z napravami za obdelavo bankovcev)
(1) Razvrščanje eurobankovcev, ki se preverijo z napravo, ki jo upravljajo stranke, in ravnanje z njimi se izvaja v skladu s Prilogo 2a Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (Uradni list RS, št. 103/10; v nadaljnjem besedilu: Sklep).
(2) Razvrščanje eurobankovcev, ki se preverijo z napravo, ki jo upravljajo zaposleni, in ravnanje z njimi se izvaja v skladu s Prilogo 2b Sklepa.
6. člen
(odkrivanje ponarejenih eurobankovcev)
Eurobankovce, katerih pristnost na podlagi razvrščanja, opravljenega v skladu s Prilogo 2a ali 2b Sklepa, ali na podlagi ročnega preverjanja pristnosti, ki ga je opravil usposobljeni zaposleni, ni bila potrjena, morajo obdelovalci gotovine nemudoma predati pristojni policijski postaji, v vsakem primeru pa najkasneje v 20 delovnih dneh.
7. člen
(naprave za obdelavo eurobankovcev)
(1) Obdelovalci gotovine lahko naprave, ki jih upravljajo zaposleni, kadar se uporabljajo za preverjanje pristnosti, in naprave, ki jih upravljajo stranke, dajo v obratovanje samo, če so bile uspešno testirane v NCB in so navedene na spletni strani Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB).
(2) Naprave je treba uporabiti s standardnimi tovarniškimi nastavitvami, vključno z vsemi njihovimi posodobitvami, ki so bile uspešno testirane, razen če se Banka Slovenije in obdelovalec gotovine dogovorita o strožjih nastavitvah.
8. člen
(izredni dogodki)
Na podlagi pisnega soglasja Banke Slovenije, da gre za izreden dogodek, zaradi katerega se dobava eurobankovcev v Republiki Sloveniji občutno poslabša, lahko usposobljeni zaposleni pri obdelovalcu gotovine začasno izvedejo ročno preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev, ki so namenjeni za ponovno dajanje v obtok prek naprav, ki jih upravljajo stranke, ali prek avtomatov za dvig gotovine.
9. člen
(poročanje Banki Slovenije)
Obdelovalci gotovine morajo:
– pisno, kar vključuje elektronska sredstva, obvestiti Banko Slovenije, preden dajo posamezno vrsto naprave za obdelavo bankovcev v obratovanje, in
– zagotoviti Banki Slovenije glavne in operativne podatke o ponovnem dajanju eurobankovcev v obtok.
10. člen
(sankcije)
Za hujše in lažje kršitve Uredbe 1338/2001/ES se po tej uredbi kaznuje obdelovalec gotovine, kot ga določa prvi odstavek 6. člena Uredbe 1338/2001/ES.
11. člen
(sankcije za hujše kršitve)
(1) Z globo 50.000 eurov se za prekršek kaznuje obdelovalec gotovine:
1. če pristnosti eurobankovcev ne preveri z vrsto naprave za obdelavo bankovcev, ki je bila uspešno testirana v NCB, ali ročno s strani usposobljenega zaposlenega (3. člen);
2. če ponovno da eurobankovce v obtok prek naprav, ki jih upravljajo stranke, ali prek avtomatov za dvig gotovine, pa pristnost eurobankovcev pred tem ni bila preverjena v NCB, pri drugem obdelovalcu gotovine, ki je pristnost eurobankovcev že preveril na ta način, ali z vrsto naprave za obdelavo bankovcev, ki je bila uspešno testirana v NCB (4. člen);
3. če ne zagotovi, da se razvrščanje eurobankovcev, ki se preverijo z napravo, ki jo upravljajo stranke, in ravnanje z njimi izvaja v skladu s Prilogo 2a Sklepa (prvi odstavek 5. člena);
4. če ne zagotovi, da se razvrščanje eurobankovcev, ki se preverijo z napravo, ki jo upravljajo zaposleni, in ravnanje z njimi izvaja v skladu s Prilogo 2b Sklepa (drugi odstavek 5. člena);
5. če pooblaščeni osebi Banke Slovenije ne omogoči pregleda ali drugače ovira postopek pregleda (drugi odstavek 2. člena).
(2) Z globo 3.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba obdelovalca gotovine, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
12. člen
(sankcije za lažje kršitve)
(1) Z globo 20.000 eurov se za prekršek kaznuje obdelovalec gotovine:
1. če eurobankovce, katerih pristnost, na podlagi razvrščanja, opravljenega v skladu s prilogo 2a ali 2b Sklepa, ali na podlagi ročnega preverjanja pristnosti, ki ga je opravil usposobljeni zaposleni, ni bila potrjena, ne preda pristojni policijski postaji najkasneje v 20 delovnih dneh (6. člen);
2. če da v obratovanje napravo, ki jo upravljajo zaposleni, kadar se uporabljajo za preverjanje pristnosti, ali napravo, ki jo upravljajo stranke, in te niso bile uspešno testirane v NCB in niso navedene na spletni strani ECB (prvi odstavek 7. člena);
3. če naprave ne uporablja s standardnimi tovarniškimi nastavitvami, vključno z vsemi njihovimi posodobitvami, ki so bile uspešno testirane, oziroma s strožjimi nastavitvami, če sta se Banka Slovenije in obdelovalec gotovine dogovorila o strožjih nastavitvah (drugi odstavek 7. člena);
4. če brez pisnega soglasja Banke Slovenije, da gre za izreden dogodek, zaradi katerega se dobava eurobankovcev občutno poslabša, ročno preverja pristnost eurobankovcev, ki so namenjeni za ponovno dajanje v obtok prek naprav, ki jih upravljajo stranke, ali avtomatov za dvig gotovine (8. člen);
5. če pisno ne obvesti Banke Slovenije, preden da posamezno vrsto naprave za obdelavo bankovcev v obratovanje, ali Banki Slovenije ne zagotovi glavnih in operativnih podatkov (9. člen).
(2) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba obdelovalca gotovine, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 31. decembra 2011.
Št. 00712-74/2011
Ljubljana, dne 22. decembra 2011
EVA 2011-1611-0101
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti