Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4499. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica, stran 13924.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 9. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Sevnica
1. člen
V Statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) se spremeni drugi odstavek 25. člena, tako da se glasi:
»Komisije in odbori štejejo pet do sedem članov.«
2. člen
V prvem odstavku 28. člena spremeni druga alineja, tako da se glasi:
»– komisijo za pravne in splošne zadeve.«
3. člen
29. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Občinski svet ima naslednje stalne odbore:
– odbor za okolje in prostor,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo in kmetijstvo,
– odbor za finance in proračun.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se pričnejo uporabljati po prvih splošnih volitvah v občinski svet. Do prvih splošnih volitev v občinski svet se uporabljajo nespremenjene določbe Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11).
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2011
Sevnica, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.