Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4436. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, stran 13847.

Na podlagi 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 111/05 – odl. US, 54/08 in 35/09) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 10. 4. 2010 in dne 9. 4. 2011 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03 in 131/04) se v 7. členu za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. vodi sezname izkazanih dokazil o sklenjenih pogodbah o vodenju fiduciarnega računa odvetnika;«.
Dosedanja 6. točka postane 7. točka.
Dosedanja 7. točka, ki postane 8. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»8. daje soglasje k prijavi za vpis odvetniške družbe v sodni register in predlaga likvidacijo odvetniške družbe ter sprejema obvestila o ustanovitvi podružnice odvetnika ali odvetniške družbe;«.
Dosedanje 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točka postanejo 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točka.
Za dosedanjo 16. točko, ki postane 17. točka, se doda nova 18. točka, ki se glasi:
»18. daje mnenje o vsebini in postopku preizkusa iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje;«.
Dosedanja 18. točka postane 19. točka.
2. člen
V 10. členu se za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. voli in razrešuje mediatorje za mediacijo pri zbornici;«.
Dosedanje 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točka postanejo 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točka.
3. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se v drugem stavku številka »90« nadomesti s številko »100«.
4. člen
V 28. členu se za 11. točko doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. sprejema pravilnik o mediaciji pri zbornici v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odvetniški družbi;«.
Dosedanja 12. točka postane 13. točka.
Dosedanja 13. točka, ki postane 14. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»14. daje soglasje k prijavi za vpis odvetniške družbe v sodni register ter sprejema obvestila o ustanovitvi podružnice odvetnika ali odvetniške družbe;«.
Dosedanje 14, 15., 16., 17., 18. in 19. točka postanejo 15., 16., 17., 18., 19. in 20. točka.
Za dosedanjo 19. točko, ki postane 20. točka, se dodata novi 21. in 22. točka, ki se glasita:
»21. imenuje predsednika in člana komisije za preizkus iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike, ter njihove namestnike;
22. daje mnenje iz 18. točke 7. člena tega statuta;«.
Dosedanje 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. in 31. točka postanejo 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. in 34. točka.
5. člen
V 32. členu se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo, in tem statutom.«
6. člen
V 37. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Disciplinski tožilec zavrže prijavo, če iz same prijave izhaja, da naznanjeno dejanje ni disciplinska kršitev, če je disciplinski postopek zastaran, če ni mogoče utemeljeno sklepati, da je odvetnik kršil svojo dolžnost pri opravljanju odvetniškega poklica, ali če gre za dejanje majhnega pomena in prijavitelju niso nastale škodljive posledice.«
7. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
Predsednika in petnajst članov disciplinske komisije prve stopnje izvoli skupščina zbornice za dobo treh let.
Posamezni senat disciplinske komisije prve stopnje sestavljajo predsednik in dva člana.
Enega člana za senat disciplinske komisije prve stopnje izbere predsednik disciplinske komisije prve stopnje iz liste petih članov, ki jih za posamezno komisijo imenuje minister, pristojen za pravosodje.«
8. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
Predsednika in petnajst članov disciplinske komisije druge stopnje izvoli skupščina zbornice za dobo treh let.
Posamezni senat disciplinske komisije druge stopnje sestavljajo predsednik in dva člana.
Enega člana za senat disciplinske komisije druge stopnje izbere predsednik disciplinske komisije druge stopnje iz liste petih članov, ki jih za posamezno komisijo imenuje minister, pristojen za pravosodje.«
9. člen
V prvem odstavku 46. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. predlaga kandidate za člane organov zbornice, kandidate za člane mediacije pri zbornici, kandidate za predstavnike zbornice v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev in kandidata zbornice za izvolitev na to funkcijo ter kandidata za člana sodnega sveta iz vrst odvetnikov;«.
10. člen
V prvem odstavku 51. člena se črta besedilo »na predlog predsednika zbornice«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Glavni tajnik zbornice se imenuje za nedoločen čas.«
11. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
Za glavnega tajnika je lahko imenovan, kdor ima štiri leta praktičnih izkušenj kot univerzitetni diplomirani pravnik, od tega najmanj eno leto po opravljenem pravniškem državnem izpitu pri odvetniku ali odvetniški družbi, v rednem delovnem razmerju, sklenjenim s pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom.
Glavni tajnik zbornice je lahko pri zbornici v delovnem ali pogodbenem razmerju.«
12. člen
Za 65. členom se doda nov 65.a člen, ki se glasi:
»65.a člen
Odvetnik ali odvetniška družba sta dolžna vse prejemke, ki jih prejmeta za račun stranke, hraniti na fiduciarnem računu.«
13. člen
Za 76. členom se doda naslov novega VI.a poglavja in novi 76.a, 76.b, 76.c, 76.č, 76.d, 76.e in 76.f členi, ki se glasijo:
»VI.a MEDIACIJA V INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPORIH MED DELODAJALCI IN ZAPOSLENIMI PRI ODVETNIKU ALI ODVETNIŠKI DRUŽBI
76.a člen
Pri zbornici se ustanovi služba za mediacijo za reševanje sporov med pogodbenikoma iz pogodbe o zaposlitvi – med odvetnikom oziroma odvetniško družbo kot delodajalcem in zaposlenimi pri odvetniku ali odvetniški družbi.
Mediacija je prostovoljen, zunajsoden in neformalen postopek mirnega reševanja sporov iz prejšnjega odstavka, v katerem mediator udeležencema (mediantoma) pomaga doseči sporazum, ki spor razrešuje.
76.b člen
Mediatorji se imenujejo iz liste mediatorjev, ki jih izmed odvetnikov izvoli skupščina zbornice za dobo šestih let, in so lahko ponovno izvoljeni.
76.c člen
Spore iz 76.a člena rešuje mediator, ki sta ga soglasno izbrali stranki – pogodbenika pogodbe o zaposlitvi iz liste mediatorjev zbornice.
Če v roku treh dni od nastopa spora iz 76.a člena ni sporazuma iz prejšnjega odstavka, določi mediatorja predsednik zbornice na predlog stranke v roku treh delovnih dni.
76.č člen
Mediacija se opravi na največ dveh srečanjih.
Če stranki na drugem srečanju, ki se mora razpisati najkasneje 5 delovnih dni od prvega srečanja, ne dosežeta dogovora, se postopek mediacije zaključi.
76.d člen
Postopek mediacije se odvija po načelih zaupnosti postopka in tajnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti postopka, nepristranskosti mediatorja, ustnosti in zakonitosti.
Mediator in stranke ohranjajo zaupnost vseh informacij, ki izhajajo iz mediacije ali so v zvezi z njo ter podpišejo izjavo o zaupnosti. Mediator informacij, ki jih je pridobil od enega medianta, ne sme posredovati naprej brez njegovega soglasja, razen če ga k temu zavezujejo predpisi.
Mediator svoja ravnanja v postopku opravi hitro ter pazi, da ne prihaja do nepotrebnih zastojev.
Mediator ne prevzame primera, če obstajajo okoliščine, ki bi lahko vplivale na njegovo nepristranskost.
Postopek mediacije poteka ustno.
Mediator mora ves čas paziti, da stranki nimata namena skleniti kakšnega dogovora, ki bi bil v nasprotju s prisilnimi normami in moralo.
76.e člen
Če se stranki sporazumeta, se postopek lahko konča s pisnim sporazumom oziroma poravnavo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, poravnave pred sodiščem ali arbitražne odločbe na podlagi poravnave.
76.f člen
Podrobnejša pravila postopka mediacije določi Upravni odbor zbornice s pravilnikom.«
14. člen
V 77.b členu se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. ukvarjanje s posli in aktivnostmi v nasprotju z 12. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike;«
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. nezmožnost izplačila denarnih sredstev, prejetih za stranko;«.
Dosedanje 8., 9., 10., 11. in 12. točka postanejo 9.,10.,11.,12. in 13. točka.
Dosedanja 13. točka se črta.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17. zastopanje družbe, katere ustanovitelj, član ali družbenik je, v nasprotju z 49. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike;«.
Dodata se novi 22. in 23. točka, ki se glasita:
»22. neplačilo zavarovalnega prispevka zbornici;
23. neizpolnitev ali kršitev obveznosti, naloženih s pravnomočno disciplinsko odločbo.«
15. člen
V 78. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe 77.a in 77.b člena tega statuta se smiselno uporabljajo tudi za odvetniškega kandidata in odvetniškega pripravnika.«
16. člen
78.a člen statuta se črta.
17. člen
78.b člen statuta se črta.
18. člen
V 79. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ob izreku disciplinskega ukrepa se disciplinskemu obdolžencu lahko naloži izpolnitev določene obveznosti, prenehanje s kršitvijo ali odprava posledic kršitve.«
19. člen
Prvi odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Denarna kazen se sme izreči kot disciplinski ukrep v disciplinskem postopku proti odvetnikom in odvetniškim kandidatom, in sicer najmanj v višini 500 EUR in največ v višini 5000 EUR.«
20. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
Disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati odvetniški poklic, delo ali prakso v odvetniški pisarni se sme izreči:
– zaradi storjene hujše disciplinske kršitve, če ima storjeno dejanje hude posledice za stranko ali za ugled odvetništva ali
– zaradi storjene hujše disciplinske kršitve, če je bil odvetnik, odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik pred tem v obdobju 5 let spoznan za odgovornega najmanj dveh lažjih ali ene hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju poklica, dela ali prakse v odvetniški pisarni.«
21. člen
Tretji odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v dveh letih od dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep izrečen.«
22. člen
V 85. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Zastaranje disciplinske kršitve ne teče v času, ko teče kazenski postopek zoper odvetnika.
Že uvedeni disciplinski postopek zoper odvetnika za dejanje, za katerega je zoper odvetnika uveden tudi kazenski postopek, se prekine do pravnomočne odločitve v kazenskem postopku.«
23. člen
Drugi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik senata razpiše ustno obravnavo najpozneje v 30 dneh po opravljenih dejanjih iz 86. oziroma 87. člena.«
24. člen
V 89.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Senat lahko neposredno zasliši priče, če ni mogoče dobiti njihovih pisnih izjav ali če iz okoliščin primera izhaja, da je neposredno zaslišanje prič nujno za pravilno ugotovitev dejanskega stanja.«
25. člen
V 90. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V disciplinskem postopku ni mogoče zahtevati izločitve disciplinskega tožilca ali njegovega namestnika.«
26. člen
V 92. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki veljajo za skrajšani postopek.«.
27. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Ljubljana, dne 10. aprila 2010 in dne 9. aprila 2011
EVA 2011-2011-0086
Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
Miha Kozinc l.r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu aktu pod št. 01404-3/2011/3 z dne 15. novembra 2011.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti