Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4421. Pravilnik o reševalcih iz vode, stran 13775.

Na podlagi 13., 32. in 34. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) in 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o reševalcih iz vode
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo:
– psihofizične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati reševalec iz vode oziroma oseba, ki se želi usposobiti za reševanje iz vode;
– vrste programov usposabljanja za reševanje iz vode (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja);
– obseg in način izvajanja preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode;
– pogoji za izdajanje pooblastil za izvajanje programov usposabljanja.
(2) Psihofizične sposobnosti, vsebine, obseg preizkusa usposobljenosti in pogoje za izvajanje programov usposabljanja za reševanje iz vode članov in pripadnikov gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodah, se določijo v programih usposabljanja teh enot v skladu s predpisi o usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri čemer se upoštevajo pogoji, določeni s tem pravilnikom.
2. člen
(psihofizične sposobnosti)
(1) Kandidat za reševalca iz vode dokaže psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reševalca iz vode, če:
– opravi predpisan zdravniški pregled;
– opravi preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti.
(2) Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti opravi kandidat za reševalca iz vode, če plava 200 m v času največ štirih minut, pod vodo na razdalji 15 m in na mestu z dvignjenimi rokami nad vodo najmanj eno minuto.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek opravi preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti kandidat za reševalca iz vode v bazenih z globino do 1,35 m, če plava 100 m v času največ dveh minut in deset sekund ter pod vodo na razdalji 10 m.
(4) Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti opravi kandidat za reševalca iz vode na divjih vodah, če plava 200 m v času največ štirih minut in 25 m pod vodo.
(5) Za reševanje iz vode se lahko usposobi polnoletna oseba, ki opravi zahtevan zdravniški pregled, če plava 100 m v času največ dveh minut in 30 sekund ter pod vodo na razdalji 10 m.
(6) Zdravniški pregled mora opraviti ter izkazati znanje plavanja in plavalne sposobnosti v skladu s prejšnjim odstavkom tudi pripadnik gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enote Civilne zaščite, ki se bo usposobil za reševanje iz vode. S programom usposabljanja teh pripadnikov se lahko določijo tudi zahtevnejši pogoji glede znanja plavanja in plavalnih sposobnosti kot so določeni v prejšnjem odstavku.
(7) Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena, izvedejo pooblaščeni izvajalci usposabljanja v skladu s tem pravilnikom pred začetkom usposabljanja. Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti morajo pred začetkom usposabljanja za reševanje iz vode opraviti tudi pripadniki gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi. O preizkusu plavanja in plavalnih sposobnosti se izdela zapisnik, ki vsebuje datum in kraj izvajanja preizkusa, program usposabljanja, za katerega se izvaja preizkus, za posameznega kandidata pa najmanj ime in priimek ter rezultate preizkusa.
(8) Predpisan zdravniški pregled iz prvega odstavka tega člena je zdravniški pregled, opravljen na podlagi Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.; v nadaljnjem besedilu: predpisan zdravniški pregled).
(9) Zdravniški pregled iz petega odstavka tega člena je pregled, s katerim se ugotovi splošna delovna sposobnost osebe, ki se bo usposobila za reševanje iz vode.
(10) Zdravniški pregled iz šestega odstavka tega člena je za pripadnike podvodne reševalne službe oziroma potapljače reševalce, zdravniški pregled predpisan za potapljače, ki uporabljajo avtonomno potapljaško opremo oziroma so usposobljeni za tehnično potapljanje, za pripadnike gasilske in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, pa zdravniški pregled predpisan s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08 in 9/11).
3. člen
(vrste programov usposabljanja)
(1) Reševalci iz vode in osebe, usposobljene za reševanje iz vode, se usposobijo po programih usposabljanja, ki jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer za:
– program A za reševalce iz vode na bazenskih kopališčih, ki se deli na modul A1 program za bazene z globino do 1,35 m in modul A2 program za bazene z globino vode nad 1,35 m;
– program B za reševalce iz vode na naravnih kopališčih;
– program C za reševalce iz vode na divjih vodah;
– program D usposabljanje za reševanje iz vode oseb, ki izposojajo plovila;
– programe E, ki obsegajo različne programe usposabljanja pripadnikov gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi.
(2) V programih usposabljanja iz prejšnjega odstavka se obvezno določijo tudi vsebine in obseg preverjanja usposobljenosti za reševanje iz vode. Preverjanje usposobljenosti za reševanje iz vode po posameznem programu, razen programa C, mora vključevati tudi praktičen predpisan preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti najmanj v skladu z zahtevami določenimi v prejšnjem členu. K programom usposabljanja A, B in C daje soglasje minister, pristojen za šport.
(3) V program C za reševalca iz vode na divjih vodah se na predlog nacionalne panožne športne zveze ali zveze športnih društev, lahko vključi tudi posebne vsebine pri reševanju iz vode, ki so značilne za določeno športno ali drugo dejavnost na divjih vodah (npr. upravljanje plovil, soteskanje), vendar se program usposabljanja ne deli na module.
(4) Kandidat, ki je opravil preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode po enem izmed programov usposabljanja, določenem v prvem odstavku tega člena in želi opraviti preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode po drugem programu, opravi za pridobitev naziva reševalca iz vode po drugem programu usposabljanja, samo preizkus za vsebine, ki so različne od programa, za katerega že ima opravljen preizkus usposobljenosti. Šteje se, da je kandidat, ki je opravil preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode po A programu, modulu A2 usposobljen tudi za reševalca iz vode po A programu, modul A1 oziroma, da je kandidat, ki je opravil preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode po programu B, usposobljen tudi za reševalca iz vode po programu A (modul A1 in A2).
(5) Nacionalna panožna športna zveza ali zveza športnih društev, ki izvaja usposabljanje svojih članov za reševanje iz vode, lahko zaprosi Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) za oceno primerljivosti vsebin svojih programov z vsebino programov iz prvega odstavka tega člena. Kandidat, ki je opravil usposabljanje po primerljivem programu lahko pridobi naziv reševalca iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, če opravi še usposabljanje iz vsebin, ki v primerljivem programu niso zajete ter opravi predpisan ali zahtevan zdravniški pregled, predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči in preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode oziroma za reševanje iz vode v skladu s programi usposabljanja, določenimi s tem pravilnikom.
(6) Naloge reševalca iz vode pri prireditvah in dejavnostih s pridobitnim namenom na divjih vodah lahko opravljajo samo reševalci iz vode na divjih vodah, ki so uspešno opravili preizkus usposobljenosti po programu C iz prvega odstavka tega člena in izpolnili druge zahtevane pogoje.
(7) Oseba, usposobljena za reševanje iz vode, ki je uspešno opravila preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode po programu D iz prvega odstavka tega člena, lahko opravlja dejavnost izposoje plovil na mirnih vodah in vodah brez divje vodnih tvorb (kot so npr. brzice, slapovi) ter upravlja plovila na vodah brez divje vodnih tvorb.
4. člen
(preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode)
(1) Naziv reševalca iz vode pridobi kandidat, ki se je udeležil usposabljanja in uspešno opravil preizkus usposobljenosti po enem od programov usposabljanja A, B in C iz prejšnjega člena, predhodno pa opravil predpisan zdravniški pregled za reševalca iz vode in predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči po Pravilniku o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (v nadaljnjem besedilu: predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči).
(2) Preizkus usposobljenosti iz prejšnjega odstavka obsega teoretični in praktični del. Preizkus se oceni kot »uspešen« ali »neuspešen«.
(3) Kandidat za reševalca iz vode, ki ni uspešno opravil enega dela preizkusa ali celotnega preizkusa, lahko del preizkusa ali celotni preizkus opravlja ponovno praviloma po preteku treh mesecev od dneva, ko je prvič neuspešno opravljal preizkus. Kandidat, ki tudi drugič ne opravi uspešno preizkusa, se k preizkusu lahko prijavi po preteku enega leta, predhodno pa mora ponovno opraviti predpisano usposabljanje in izpolniti druge zahteve, določene s tem pravilnikom.
(4) Reševalec iz vode mora po pridobitvi naziva reševalca iz vode vsake tri leta opraviti preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja iz prejšnjega člena, po katerem je dobil naziv reševalca iz vode, ki obsega praktično preverjanje usposobljenosti vključno s preverjanjem znanja plavanja in plavalnih sposobnosti najmanj v skladu z zahtevami iz 2. člena tega pravilnika. Preizkus usposobljenosti lahko opravi reševalec iz vode, če je predhodno opravil predpisan zdravniški pregled in predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči. Reševalec iz vode lahko praktični preizkus usposobljenosti, če ga ni opravil uspešno, ponavlja praviloma po preteku treh mesecev od prvega oziroma zadnjega preizkusa.
(5) Rok treh let za opravljanje preizkusa usposobljenosti iz prejšnjega odstavka začne teči reševalcu iz vode, ki je v enem letu opravil preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode še po drugem programu v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena z dnem, ko je pridobil naziv reševalca iz vode še po drugem programu.
5. člen
(reševalci iz vode iz držav članic Evropske unije)
(1) Tujim reševalcem iz vode, ki so pridobili kvalifikacije v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije in želijo stalno opravljati poklic v Republiki Sloveniji, se prizna poklicna kvalifikacija v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij. Poleg dokazil, ki jih za priznavanje poklicne kvalifikacije določajo predpisi o priznavanju poklicnih kvalifikacij, morajo osebe predložiti še potrdilo o ustreznem zdravniškem pregledu in usposobljenosti za nudenje prve pomoči.
(2) Tuja pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije lahko občasno opravlja reguliran poklic reševalca iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih ter na divjih vodah v Republiki Sloveniji, če izkaže, da v državi, v kateri ima svoj sedež, izpolnjuje pogoje za opravljanje poklica reševalca iz vode. Pred prvim opravljanjem poklica tuja oseba storitev priglasi pri upravi pisno ali po elektronski poti na predpisanem obrazcu, ki ga na spletni strani objavi ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve. Poleg dokazil, ki jih za prijavo določajo predpisi o priznavanju poklicnih kvalifikacij, mora prijava za občasno opravljanje reguliranih poklicev po tem zakonu vsebovati tudi dokazila o opravljenem ustreznem zdravniškem pregledu in usposobljenosti za nudenje prve pomoči.
(3) Uprava opravlja v zvezi s tem členom vse naloge in obveznosti, ki jih določajo predpisi o priznavanju poklicnih kvalifikacij.
6. člen
(preizkus usposobljenosti oseb za reševanje iz vode)
(1) Naziv osebe, usposobljene za reševanje iz vode, pridobi tisti, ki po opravljenem usposabljanju uspešno opravi teoretično in praktično preverjanje usposobljenosti določeno v programu usposabljanja D iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, zahtevan zdravniški pregled in predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči. Teoretični in praktični preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode se ocenjujeta kot pri reševalcih iz vode in v primeru neuspešnega preizkusa, lahko kandidat preizkus ponavlja praviloma po preteku treh mesecev od prvega opravljanja preizkusa usposobljenosti. Če kandidat tudi drugič ne opravi uspešno preizkusa usposobljenosti, se k preizkusu usposobljenosti lahko prijavi po preteku enega leta, predhodno pa mora ponovno opraviti predpisano usposabljanje in izpolniti druge zahteve, določene s tem pravilnikom.
(2) Oseba, usposobljena za reševanje iz vode, mora vsakih pet let opraviti praktični preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode, določen v programu usposabljanja D iz prejšnjega odstavka, pred tem pa zahtevan zdravniški pregled iz devetega odstavka 2. člena tega pravilnika in predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči. Praktičen preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode vključuje tudi preverjanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti v skladu z zahtevami iz 2. člena tega pravilnika. Če oseba, usposobljena za reševanje iz vode, praktičnega preizkusa usposobljenosti po tem odstavku ne opravi uspešno, preizkus lahko ponavlja praviloma po preteku treh mesecev od prvega oziroma zadnjega preizkusa.
(3) Naziv osebe, usposobljene za reševanje iz vode, iz prvega odstavka tega člena pridobi tudi pripadnik gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enote Civilne zaščite, ki je uspešno opravil usposabljanje za reševanje iz vode in predpisan preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja iz skupine E v obsegu in na način določen v programu usposabljanja. Preizkus usposobljenosti obsega tudi preverjanje usposobljenosti za nudenje prve pomoči v skladu s programom usposabljanja.
(4) Pripadnik gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enote Civilne zaščite, ki je uspešno opravil usposabljanje za reševanje iz vode v skladu s prejšnjim odstavkom, mora vsakih pet let opraviti praktični preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode po programu usposabljanja iz skupine E, na podlagi katerega se je usposobil za reševanje iz vode. Preizkus usposobljenosti obsega tudi preverjanje usposobljenosti za nudenje prve pomoči v skladu s programom usposabljanja.
7. člen
(prijava k preizkusu usposobljenosti)
(1) Kandidat vloži prijavo za preizkus usposobljenosti za reševalca iz vode na upravo pisno ali po elektronski poti.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, podatke o izobrazbi, poklicu, o opravljenem usposabljanju, o preizkusu usposobljenosti za dajanje prve pomoči ter navedbo programa za katerega kandidat želi izvesti preizkus usposobljenosti. Obrazec prijave objavi uprava na svoji spletni strani.
(3) Prijavi za preizkus usposobljenosti mora kandidat predložiti tudi potrdilo o opravljenem predpisanem zdravniškem pregledu.
(4) Določba tega člena se smiselno uporablja tudi za prijavo za preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja D.
8. člen
(komisije za preizkus usposobljenosti)
(1) Preizkus usposobljenosti po programih usposabljanja A, B, C in D predpisanimi s tem pravilnikom, izvajajo komisije, ki jih imenuje generalni direktor uprave.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka ima predsednika, dva člana in zapisnikarja. Predsednik komisije je izpraševalec pri teoretičnem delu preizkusa usposobljenosti. Predsednik in en član komisije morata imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, naziv reševalca iz vode ali izkušnje s področja reševanja iz vode. Tretji član komisije mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje in naziv reševalca iz vode ali izkušnje s področja reševanja iz vode.
(3) Za preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja C morata imeti predsednik in en član komisije poleg zahtevane izobrazbe tudi najmanj tri leta članstva v kajakaški ali rafting ali soteskarski organizaciji, ki je članica Kajakaške zveze Slovenije ali Rafting zveze Slovenije ali Soteskarske zveze Slovenije ter izpit za reševalca iz vode na divjih vodah ali izkušnje s področja reševanja na divjih vodah. Tretji član komisije pa mora imeti poleg zahtevane izobrazbe tudi naziv reševalca na divjih vodah ali izkušnje s področja reševanja na divjih vodah.
(4) Predsednikom, članom komisij in zapisnikarjem pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisijah za preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode.
(5) Način dela, naloge in merila za plačilo ter povračilo stroškov v zvezi z delom v komisijah iz prvega odstavka tega člena, določi generalni direktor uprave.
9. člen
(razpis izvajanja preizkusa usposobljenosti)
Uprava razpiše preizkuse usposobljenosti za reševalce iz vode in osebe, usposobljene za reševanje iz vode, praviloma najmanj dvakrat letno, enkrat v prvi in drugič v drugi polovici leta.
10. člen
(izkaznica reševalca iz vode in potrdilo o usposobljenosti)
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus usposobljenosti po enem od programov usposabljanja A, B in C ter druge predpisane zahteve, izda uprava izkaznico reševalca iz vode. Oblika in vsebina izkaznice reševalca iz vode je določena v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Osebi, ki je uspešno opravila preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja D in izpolnila druge predpisane zahteve, uprava izda potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz vode na obrazcu, ki je določen v prilogi 2 tega pravilnika.
(3) Potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz vode iz prejšnjega odstavka, s katero izkazuje pripadnik, da je usposobljen za reševanje iz vode, uprava izda tudi pripadnikom gasilske, potapljaške in druge reševalne službe ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodah, če uspešno opravijo program usposabljanja in zahtevan preizkus usposobljenosti po programih usposabljanja E.
11. člen
(izvajanje usposabljanja)
(1) Programe usposabljanja iz 3. člena tega pravilnika izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje v sestavi uprave ter izobraževalne organizacije, ki pridobijo pooblastilo za izvajanje programov usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pogoji in po postopku določenem s Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09). Izobraževalne organizacije, ki izvajajo samo usposabljanje po programih A, B, C in D določenimi s tem pravilnikom, niso dolžne imeti organizatorja usposabljanja z andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom, predpisanim za področje izobraževanja, temveč morajo imeti osebe, ki izvajajo teoretični del programov usposabljanja A, B in C osnovno andragoško znanje.
(2) Izobraževalne organizacije iz prejšnjega odstavka morajo v vlogi za pridobitev pooblastila za izvajanje programov usposabljanja navesti katere programe usposabljanja, določene s tem pravilnikom, želijo izvajati.
(3) V izobraževalnih organizacijah iz prvega odstavka tega člena lahko teoretični del programov usposabljanja A, B, C in D izvajajo osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in imajo tudi naziv reševalca iz vode. Praktični del teh programov pa lahko izvajajo osebe, ki imajo poleg drugih zahtevanih pogojev tudi naziv reševalca iz vode po programu, ki ga izvajajo ter najmanj tri leta izkušenj kot reševalci iz vode. Osebe, ki izvajajo praktično usposabljanje po programu usposabljanja C morajo imeti ustrezne izkušnje z vodenjem plovil na divjih vodah.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki izvajajo teoretični ali praktični del programov usposabljanja A, B, C in D, ne morejo biti imenovani za člane komisij iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika pri preverjanju usposobljenosti kandidatov, ki so jih usposabljali med izvajanjem posameznega programa.
(5) Pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske unije ali iz Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije se za čezmejno opravljanje dejavnosti usposabljanja za reševanje iz vode po programih usposabljanja predpisanih s tem pravilnikom, priglasi pri upravi pisno ali po elektronski poti. V priglasitvi navede naziv in sedež v državi ustanovitve oziroma sedeža, telefon, elektronski naslov, kontaktno osebo, naziv in sedež pristojnega organa v državi ustanovitve, vrsto dejavnosti, ki jo bo opravljala ter predvideno trajanje čezmejnega opravljanja dejavnosti, na obrazcu, ki ga uprava objavi na svoji spletni strani.
12. člen
(stroški)
(1) Stroški usposabljanja za reševanje iz vode bremenijo kandidata za reševalca iz vode oziroma osebo, usposobljeno za reševanje iz vode, oziroma tistega, ki je kandidata poslal na usposabljanje.
(2) Stroški preverjanja usposobljenosti po posameznem programu usposabljanja iz 3. člena tega pravilnika, predpisanega ali zahtevanega zdravniškega pregleda in predpisanega preizkusa usposobljenosti za nudenje prve pomoči bremenijo kandidata oziroma reševalca iz vode ali osebo, usposobljeno za reševanje iz vode, oziroma tistega, ki je kandidata napotil na preizkus usposobljenosti. Stroški za delo komisij za preverjanje usposobljenosti iz 8. člena tega pravilnika, bremenijo upravo.
(3) Vrsto in višino stroškov za delo komisij za preverjanje usposobljenosti po posameznem programu usposabljanja za reševanje iz vode, določi uprava.
13. člen
(zbirke podatkov)
(1) Uprava vodi zbirke podatkov o reševalcih iz vode v skladu z Zakonom o varstvu pred utopitvami.
(2) Pooblaščene izobraževalne organizacije morajo poslati pisno ali po elektronski poti upravi podatke o izvajanju usposabljanja za reševanje iz vode do konca januarja v tekočem letu za preteklo leto, ki obsegajo vrsto in število izvedenih programov usposabljanja ter število oseb, ki so posamezne vrste usposabljanja uspešno opravile.
14. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(veljavnost programov usposabljanja)
(1) Programi usposabljanja A, B, C in D predpisani v Pravilniku o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 79/07) se uporabljajo do izdaje novih programov.
(2) Programi usposabljanja iz skupine E iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se morajo uskladiti s tem pravilnikom do 1. januarja 2014, do tedaj pa se uporabljajo programi usposabljanja, ki so se uporabljali ob uveljavitvi tega pravilnika.
16. člen
(preizkus usposobljenosti v prehodnem obdobju)
Do 1. januarja 2013 se k preizkusu usposobljenosti za reševalca iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, lahko prijavi tudi kandidat, ki se ni udeležil usposabljanja po enem izmed programov A, B in C za reševalca iz vode oziroma programu D za reševanje iz vode, predpisanih s tem pravilnikom, izpolnjuje pa druge s tem pravilnikom predpisane pogoje.
17. člen
(veljavnost pooblastil za izvajanje usposabljanja)
Pooblastila, ki jih je uprava izdala za izvajanje usposabljanja po programih usposabljanja A, B, C in D pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
18. člen
(izdaja izkaznic reševalca iz vode in potrdil o usposobljenosti)
(1) Uprava založi in začne izdajati izkaznice reševalca iz vode in potrdila o usposobljenosti za reševanje iz vode v skladu s tem pravilnikom, do 30. septembra 2012.
(2) Knjižice reševalca iz vode, izdane pred uveljavitvijo tega pravilnika in izdane v času do izteka roka iz prejšnjega odstavka, ostanejo v veljavi. V skladu s prejšnjim odstavkom se knjižice reševalca iz vode zamenjajo z izkaznicami reševalca iz vode ob prvem ponovnem preizkusu njihove usposobljenosti oziroma na njihovo zahtevo.
(3) Knjižice reševalca iz vode, izdane osebam, usposobljenim za reševanje iz vode in pripadnikom podvodne reševalne službe pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zamenjajo s potrdilom o usposobljenosti za reševanje iz vode iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika, ob prvem ponovnem preizkusu usposobljenosti za reševanje iz vode, pri čemer se upošteva rok iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 79/07).
20. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-70/2011
Ljubljana, dne 14. decembra 2011
EVA 2011-1911-0013
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost