Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

384. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, stran 1024.

Na podlagi 45. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
1. člen
V Pravilniku o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99) se v prvem odstavku 1. člena doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Program v bolnišnicah vključuje tudi program smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil (v nadaljnjem besedilu: program protimikrobnih zdravil).«.
2. člen
Za 15. členom se dodajo novi 15.a, 15.b, 15.c in 15.č člen, ki se glasijo:
»Izvajanje programa protimikrobnih zdravil
15.a člen
(1) Program protimikrobnih zdravil v bolnišnicah pripravi odgovorna oseba za izvajanje programa.
(2) Program protimikrobnih zdravil v bolnišnicah izvaja Komisija za protimikrobna zdravila oziroma Komisija za zdravila, ki jo imenuje odgovorna oseba za izvajanje programa. Komisija ima najmanj tri člane, od katerih je vsaj eden opravil dodatno izobraževanje s področja protimikrobnih zdravil.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, v bolnišnicah, v katerih nista bili imenovani Komisija za protimikrobna zdravila oziroma Komisija za zdravila lahko program protimikrobnih zdravil izvaja zdravnik ali farmacevt z izkazanim dodatnim izobraževanjem s področja protimikrobnih zdravil, ki ga imenuje odgovorna oseba za izvajanje programa.
(4) Za dodatno izobraževanje iz tega člena se šteje izobraževanje, ki ga ovrednoti pristojna zbornica.
(5) Komisija iz drugega odstavka tega člena oziroma oseba iz tretjega odstavka tega člena najmanj enkrat letno pripravi in sprejme pisno poročilo o izvajanju programa protimikrobnih zdravil ter ga posreduje odgovorni osebi za izvajanje programa.
Spremljanje porabe protimikrobnih zdravil
15.b člen
(1) Spremljanje porabe protimikrobnih zdravil v bolnišnicah poteka v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in navodili, ki jih pripravi Nacionalna komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil.
(2) Posamezna bolnišnica najpozneje do 31. januarja tekočega leta sporoči porabo protimikrobnih zdravil v preteklem letu Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki v okviru terciarne dejavnosti zbira in obdeluje podatke o porabi protimikrobnih zdravilih ter preverja njihovo kakovost na nacionalni ravni.
(3) Stroške zbiranja, obdelave in ocenjevanja podatkov iz prejšnjega odstavka krije ministrstvo, pristojno za zdravje.
Smernice o smotrni rabi protimikrobnih zdravil
15.c člen
Bolnišnica mora imeti smernice o smotrni rabi protimikrobnih zdravil, ki morajo biti znanstveno utemeljene in upoštevati lokalno občutljivost mikroorganizmov za protimikrobna zdravila.
Vodenje porabe protimikrobnih zdravil
15.č člen
Bolnišnica vodi porabo protimikrobnih zdravil elektronsko.«.
3. člen
Naslov 17. člena in 17. člen se spremenita tako, da se glasita:
»Izvajanje programa in odgovornost
17. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, pripravijo program in odgovarjajo za njegovo izvajanje.
(2) Za pripravo in izvajanje programa iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe 9. do 14. člena tega pravilnika.«
4. člen
(1) Odgovorna oseba za izvajanje programa imenuje komisijo iz drugega odstavka oziroma osebo iz tretjega odstavka 15.a člena pravilnika najpozneje v 30 dneh od dneva uveljavitve tega pravilnika in o tem obvesti ministrstvo, pristojno za zdravje.
(2) Odgovorna oseba za izvajanje programa pripravi program protimikrobnih zdravil najpozneje v 60 dneh od dneva uveljavitve tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-118/2010
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
EVA 2010-2711-0079
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost