Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

375. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1D), stran 997.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-16
Ljubljana, dne 11. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POTNIH LISTINAH (ZPLD-1D)
1. člen
V Zakonu o potnih listinah (Uradni list RS, št. 62/09 – uradno prečiščeno besedilo) se za prvim odstavkom 2. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko državljan pridobi drugi potni list, če ga potrebuje zaradi opravljanja gospodarske, kulturne ali druge dejavnosti v tujini ali če za to obstaja drug upravičen razlog (kot npr. težave pri prehodu meje tuje države zaradi žigov, vpisov, vizumov in dovoljenj v prvem potnem listu).«.
2. člen
4.a člen se spremeni tako, da se glasi:
"4.a člen
Potne listine smejo kopirati upravljavci zbirk osebnih podatkov samo v primerih, ki jih določa zakon.
Potno listino lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potrebujejo za dokazovanje istovetnosti državljana v konkretnem postopku. Pojma finančna družba in finančne storitve sta opredeljena v predpisih, ki urejajo bančništvo.
Potno listino je za vnaprej določene namene dovoljeno kopirati tudi na podlagi pisne privolitve imetnika potne listine.
V primerih, ki niso opisani v drugem in tretjem odstavku tega člena, je za ugotavljanje istovetnosti, državljanstva oziroma kontrolo točnosti podatkov, dopusten vpogled v potno listino imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih podatkov z nje.
Ob kopiranju potne listine je treba z ustrezno oznako na kopiji zagotoviti, da se kopija potne listine ne bo uporabljala za druge namene. Prepovedano je nadaljnje kopiranje kopije.
Na vlogo imetnika potne listine je upravljavec zbirk osebnih podatkov dolžan izdati potrdilo o kopiji potne listine, na katerem je naveden namen rabe kopije in rok, za katerega upravljavec kopijo potrebuje. Imetnik potne listine lahko kopijo potrdi s podpisom.
Kopijo potne listine je prepovedano hraniti v elektronski obliki.«.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
"9. člen
Diplomatski potni list se izda predsedniku Republike Slovenije, poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, poslancem iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, predsedniku in članom Vlade Republike Slovenije, predsedniku Ustavnega sodišča Republike Slovenije, varuhu človekovih pravic, predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predsedniku Računskega sodišča Republike Slovenije, uslužbencem Republike Slovenije v diplomatskih predstavništvih in konzulatih ter uslužbencem v posebnih misijah v tujini, ki imajo diplomatske ali konzularne nazive, ter uslužbencem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ki opravljajo diplomatske in konzularne naloge in imajo diplomatske nazive, vključno s tistimi, ki v dogovoru z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, opravljajo naloge v Evropski službi za zunanje delovanje, vodjem državnih delegacij Republike Slovenije, osebam, ki po sklepu Vlade Republike Slovenije odhajajo na delo v mednarodne organizacije kot funkcionarji z diplomatskim statusom v omenjenih organizacijah, diplomatskim kurirjem in določenim drugim osebam, če je to v interesu Republike Slovenije.
Diplomatski potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom uslužbencev Republike Slovenije v diplomatskih predstavništvih in konzulatih ter uslužbencev na posebnih misijah v tujini, uslužbencev, ki na podlagi sporazuma z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, opravljajo naloge v Evropski službi za zunanje delovanje in ožjim družinskim članom oseb, ki po sklepu Vlade Republike Slovenije odhajajo na delo v mednarodne organizacije kot funkcionarji z diplomatskim statusom v omenjenih organizacijah, če z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini, ter ožjim družinskim članom ostalih oseb iz prejšnjega odstavka, če jih spremljajo na službeni poti v tujino.
Za ožjega družinskega člana oseb iz prejšnjega odstavka se štejejo njihov zakonec ali zunajzakonski partner, njihovi otroci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja.«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
"10. člen
Službeni potni list se izda svetnikom Državnega sveta Republike Slovenije, uslužbencem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in uslužbencem, razporejenim v diplomatska predstavništva ali konzulate Republike Slovenije v tujini, ki niso upravičeni do diplomatskega potnega lista.
Službeni potni list se izda tudi članom državnih delegacij Republike Slovenije in uslužbencem drugih državnih organov, kadar službeno potujejo v tujino ter določenim drugim osebam, če je to v interesu Republike Slovenije.
Službeni potni list se lahko izda ožjim družinskim članom uslužbencev iz prvega odstavka tega člena, če z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini. Za ožjega družinskega člana se šteje zakonec ali zunajzakonski partner, njihovi otroci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja.«.
5. člen
V 11. členu se besedilo »diplomatskega ali konzularnega predstavništva« nadomesti z besedilom »diplomatskega predstavništva ali konzulata«.
V 24. členu se besedilo »diplomatsko-konzularnemu predstavništvu« nadomesti z besedilom »diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu«.
V 30.a in 31. členu se besedilo »diplomatsko konzularno predstavništvo« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »diplomatsko predstavništvo ali konzulat« v ustreznem sklonu.
6. člen
V drugem in tretjem odstavku 12. člena se za besedilom »ki urejajo javna naročila« doda vejica in besedilo »v skladu s sklenjeno pogodbo«.
7. člen
V prvem stavku drugega odstavka 20. člena se za besedama »potno listino« dodata besedi »v uničenje«.
8. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
"21. člen
Ne glede na 14. in 16. člen tega zakona, potnim listinam po zakonu preneha veljavnost:
1. z dnem naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine;
2. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije;
3. s smrtjo državljana;
4. potnemu listu, izdanemu skladno z drugim odstavkom 2. člena tega zakona – s prenehanjem razlogov za izdajo, podanimi ob vlogi skladno z enajstim odstavkom 23. člena tega zakona;
5. diplomatskemu in službenemu potnemu listu – s prenehanjem razlogov za izdajo skladno z 9. in 10. členom tega zakona.
V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka mora imetnik potno listino izročiti v uničenje pristojnemu organu ali diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ob vročitvi odločbe o prenehanju državljanstva Republike Slovenije. V primeru iz 4. točke prejšnjega odstavka mora imetnik potni list izročiti v uničenje pristojnemu organu v roku 30 dni po nastopu razlogov iz 4. točke prejšnjega odstavka. V primeru iz 5. točke prejšnjega odstavka mora imetnik potno listino izročiti v uničenje ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, v osmih dneh po nastopu razloga.«.
9. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo lahko vloži državljan, ki je dopolnil 18 let, in tudi državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo ali je postal roditelj in mu je z odločbo sodišča priznana popolna poslovna sposobnost.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pooblaščena oseba organa, pristojnega za izdajo potne listine, ob vložitvi vloge preveri istovetnost državljana, v primerih, ko vlogo za izdajo potne listine vloži zakoniti zastopnik, pa tudi istovetnost zakonitega zastopnika. Istovetnost se lahko preveri tudi z vpogledom v uradne evidence.«.
10. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
"23. člen
Vloga za izdajo potne listine se vloži na predpisanem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki.
V vlogi za izdajo potne listine je treba navesti resnične podatke.
Obrazec iz prvega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:
1. serijsko in registrsko številko potne listine;
2. priimek in ime;
3. EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
4. rojstni kraj;
5. stalno prebivališče;
6. državljanstvo;
7. datum in kraj vložitve vloge;
8. priimek in ime, EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena, ter stalno prebivališče in podpis zakonitega zastopnika;
9. tip in vrsto potne listine;
10. način in datum vročitve potne listine;
11. podpis državljana, ki zna in se zmore podpisati.
K vlogi za izdajo potne listine, razen za izdajo potnega lista za vrnitev, mora državljan priložiti staro potno listino in fotografijo predpisane velikosti, ki kaže njegovo pravo podobo. Fotografija se priloži v fizični ali digitalni obliki. Fotografije v digitalni obliki se hranijo na elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente eno leto in se lahko na vlogo državljana uporabijo tudi za izdajo drugega uradnega identifikacijskega dokumenta.
Organ, pristojen za izdajo potne listine, lahko za namene izdaje potne listine ali katerega drugega identifikacijskega dokumenta v elektronskem odložišču fotografij obdeluje naslednje osebne podatke:
– ime in priimek;
– referenčno številko;
– fotografijo državljana v digitalni obliki;
– datum fotografiranja in veljavnost fotografije;
– ime in priimek ali firmo fotografa.
Za izdajo potne listine se lahko uporabi tudi fotografija v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdanega drugega uradnega identifikacijskega dokumenta, če kaže pravo podobo državljana.
Ustreznost fotografije ter način predložitve, hranjenja in uporabe fotografije v digitalni obliki predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve.
Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev mora državljan priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta njegovo pravo podobo.
Ob vlogi za izdajo potnega lista, diplomatskega potnega lista in službenega potnega lista se državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti na predpisan način odvzameta dva ploska prstna odtisa, razen v primerih, ko je iz zdravstvenih razlogov mogoč odvzem le enega prstnega odtisa ali ko odvzem prstnih odtisov ni mogoč. Način odvzema prstnih odtisov predpiše minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve.
Vloga za izdajo diplomatskega in službenega potnega lista vsebuje poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena še podatek o diplomatskem oziroma konzularnem nazivu in funkciji, ki jo oseba opravlja.
Ob vlogi za izdajo drugega potnega lista, mora prosilec navesti razloge za izdajo in predložiti dokazilo o njihovem obstoju.
Potni list vsebuje naslednje podatke:
1. tip potnega lista in kodo države;
2. serijsko številko potnega lista;
3. fotografijo državljana;
4. priimek in ime;
5. državljanstvo;
6. rojstni datum;
7. EMŠO;
8. rojstni kraj;
9. spol;
10. stalno prebivališče;
11. datum izdaje in datum veljavnosti potnega lista;
12. pristojni organ in
13. lastnoročni podpis državljana, ki zna in se zmore podpisati;
14. pomnilniški medij, na katerem so podoba obraza in prstna odtisa oziroma prstni odtis državljana shranjeni kot biometrični podatek.
Diplomatski in službeni potni list vsebujeta podatke iz 1. do 9. in 11. do 14. točke prejšnjega odstavka ter diplomatski oziroma konzularni naziv in funkcijo, ki jo imetnik opravlja.
Potni list za vrnitev vsebuje podatke iz 2. do 6., 8. in 9. ter 11. in 13. točke dvanajstega odstavka tega člena, serijsko številko in podpis uradne osebe, ki je izdala potni list za vrnitev.«.
11. člen
V prvem odstavku 23.a člena se za besedilom »pri pristojnem organu ali po pošti« doda vejica in besedilo »v nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) pa tudi pri pooblaščenem podjetju ali organizaciji iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona«.
12. člen
V drugem odstavku 25. člena se besedilo »matične ali državljanske knjige« nadomesti z besedama »matični register«.
13. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
"30. člen
Organi, pristojni za izdajo potnih listin, vodijo in vzdržujejo evidenco izdanih potnih listin za namene preverjanja istovetnosti, državljanstva, prehoda državne meje ter za upravne postopke po tem zakonu. Evidenca se vodi na centralnem računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona;
– diplomatski oziroma konzularni naziv in funkcijo, ki jo oseba opravlja, v primeru izdaje diplomatskega oziroma službenega potnega lista;
– fotografijo imetnika v digitalni obliki, ki je ni mogoče prebrati z napravami za branje biometričnih podatkov;
– prstna odtisa oziroma prstni odtis in podatek o roki in prstu prstnega odtisa;
– podatke o datumu izdaje, izdelave in prevzema potne listine na pošto;
– podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listinah;
– podatke iz 26. člena tega zakona.
Obdelava osebnih podatkov iz evidence izdanih potnih listin je dopustna le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena iz prvega odstavka tega člena.
Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa so na enotnem državnem portalu e-uprava dostopni podatki o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listinah iz šeste alineje drugega odstavka tega člena, in sicer:
– organ, pristojen za izdajo potne listine,
– serijska številka,
– datum izdaje in datum veljavnosti,
– datum naznanitve pogrešitve, izgube ali kraje.
Fotografijo v digitalni obliki, ki se hrani na elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente, se v evidenco izdanih potnih listin na podlagi četrtega odstavka 23. člena tega zakona prevzema s samodejnim povezovanjem z elektronskim vložiščem fotografij. Prevzemanje teh podatkov poteka na podlagi privolitve posameznika z uporabo referenčne številke fotografije.
Fotografijo v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci drugega uradnega identifikacijskega dokumenta na podlagi šestega odstavka 23. člena tega zakona, se v evidenco izdanih potnih listin prevzema s samodejnim povezovanjem z evidenco osebnih izkaznic, ki se vodi skladno z določbami zakona, ki ureja izdajo osebnih izkaznic in evidenco voznikov, ki se vodi skladno z določbami zakona, ki ureja izdajo vozniških dovoljenj. Prevzemanje teh podatkov poteka na podlagi privolitve posameznika z uporabo EMŠO.
Podatke iz evidence vodi organ, pristojen za izdajo potnih listin, pet let po prenehanju veljavnosti potne listine, razen podatkov iz 26. člena tega zakona, ki jih pristojni organ uniči po petih letih, ko preneha razlog za njihovo vodenje.
Prstna odtisa oziroma prstni odtis se v evidenci iz drugega odstavka tega člena hranita oziroma hrani do vročitve potne listine.
Način vodenja evidence izdanih potnih listin predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve.«.
14. člen
V tretjem odstavku 32. člena se besedilo »osebam, ki jih za to pooblastita minister, pristojen za notranje zadeve, in minister, pristojen za zunanje zadeve, vsak s svojega delovnega področja« nadomesti z besedilom »osebam, določenim s pogodbo iz drugega in tretjega odstavka 12. člena tega zakona«.
Četrti odstavek se črta.
15. člen
V prvem odstavku 33. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. že ima veljavno potno listino in si pridobi še drugo iste vrste, pa pri tem ne obstajajo razlogi iz drugega odstavka 2. člena tega zakona (prvi odstavek 2. člena tega zakona);«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona predpiše način odvzema prstnih odtisov iz devetega odstavka 23. člena in način vodenja evidence iz devetega odstavka 30. člena zakona.
Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 48/09) se uporablja do uskladitve oziroma izdaje predpisa iz prejšnjega odstavka, če ni v nasprotju s tem zakonom.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-03/10-7/26
Ljubljana, dne 3. februarja 2011
EPA 1458-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost