Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5022. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-C), stran 15026.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2010.
Št. 003-02-10/2010-8
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ZPNB-C)
1. člen
V Zakonu o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) se v drugem in četrtem odstavku 7. člena, prvem, tretjem in četrtem odstavku 25. člena, drugem odstavku 28. člena, 30. členu, drugem odstavku 31. člena, četrtem odstavku 35. člena, 42. členu, prvem, drugem in tretjem odstavku 43. člena besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
2. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
(pooblastilo)
Varnostni organ na področju železniškega prometa določi pooblaščene organizacije za opravljanje pregledov ustreznosti vozil za prevoz nevarnega blaga v železniškem prometu in izdajo potrdil (certifikatov) po 10. členu tega zakona.«.
3. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(pristojni organ)
(1) Izvršilne predpise na podlagi tega zakona v zvezi z določbami predpisov iz 3. člena tega zakona izda minister, pristojen za promet.
(2) Če v tem zakonu ni določeno drugače, je pristojni organ po predpisih iz 3. člena tega zakona ministrstvo, pristojno za promet.«.
4. člen
V prvem odstavku 53.a člena se besedo »policija« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za promet,«.
5. člen
V prvem odstavku 53.b člena se besedo »policiji« nadomesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za promet,«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(1) S 1. septembrom 2011 Ministrstvo za promet prevzame javnega uslužbenca, ki na Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji opravlja naloge, ki se s tem zakonom prenašajo na Ministrstvo za promet ter dokumentacijo ter tehnična in materialna sredstva, ki so namenjena za izvajanje prenesenih nalog.
(2) Ministrstvo, pristojno za promet, prevzame vodenje in upravljanje evidence izdanih certifikatov o usposobljenosti voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu in evidence pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, ki so imenovali varnostnega svetovalca iz 53.a člena zakona 1. januarja 2012. Do takrat evidenci iz prejšnjega stavka vodi in upravlja pristojni organ, določen v prvem odstavku 53.a člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09).
(3) S prevzemom evidenc se na ministrstvo, pristojno za promet, prenese tudi dokumentarno in drugo gradivo, ki se nanaša na evidenci iz prejšnjega odstavka.
(4) Pooblastila, ki jih je kot pristojni organ izdalo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09), ostanejo v veljavi.
7. člen
Podzakonska predpisa iz četrtega odstavka 7. člena in drugega odstavka 43. člena zakona se izdata v skladu s tem zakonom v dveh letih po njegovi uveljavitvi. Do njune uveljavitve se uporabljata Pravilnik o odobritvi embalaže za prevoz nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 37/02) in Pravilnik o enotnih postopkih nadzora cestnega prevoza nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 108/05).
8. člen
Ta zakon začne veljati 1. septembra 2011.
Št. 326-01/10-23/15
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1322-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti