Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010

Kazalo

4940. Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja, stran 14542.

Na podlagi petega odstavka 22. člena, četrtega odstavka 24. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa, podrobnejše pogoje za pripravo in vodenje katastra čebelje paše, podrobnejše pogoje za pripravo in izvajanje čebelarskega pašnega reda, podrobnejše pogoje za pripravo in izvajanje programa napovedi medenja v čebelarstvu in pogoje za prevoz čebel na pašo.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. pasišče je območje v naravi z ugodnimi razmerami za pašo čebel;
2. paša čebel je organiziran dovoz čebel na stojišče;
3. stojišče je geografsko zaokrožen prostor na pasišču, namenjen za začasne dovoze čebel na pašo ali na prezimovanje po potrjenem pašnem redu;
4. nepredvidljiva paša je paša za katero ni mogoče vnaprej napovedati začetka medenja;
5. prevozna enota je avtomobilska prikolica, predelan tovornjak ali avtobus in zabojnik, ki so prilagojeni za prevažanje čebeljih panjev za namen izkoriščanja čebelje paše in za prezimovanje;
6. izvajalec pašnega reda je lokalno čebelarsko društvo, ki upravlja s posameznim pasiščem na območju čebelarskega društva.
3. člen
(paša čebel)
Paša čebel na območju Republike Slovenije se izvaja v skladu z določbami zakona, ki ureja živinorejo, tega pravilnika, pravilnika, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč ter v skladu s predpisi, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje bolezni čebel.
4. člen
(kataster čebelje paše)
(1) Kataster čebelje paše je obvezna podlaga za pripravo in izvajanje čebelarskega pašnega reda na posameznem območju čebelarskega pašnega reda.
(2) S katastrom čebelje paše se na pasišču glede na posamezne vrste medovitih rastlin določi hektarsko površino posamezne medovite rastline in relativni delež le te v skupnem rastlinskem sestavu na območju pasišča.
(3) Kataster čebelje paše je dostopen pod pogoji in na način določen z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in zakonom, ki ureja živinorejo.
(4) Glede na spremenljive razmere medenja na posameznih območjih v Republiki Sloveniji lahko predvideno in največje dovoljeno možno število čebeljih družin na hektar posameznih medovitih rastlin odstopa navzdol ali navzgor za največ 30% od priporočene gostote, določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(čebelarski pašni red)
(1) Čebelarski pašni red mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca čebelarskega pašnega reda;
– matično številko poslovnega subjekta ali davčno številko;
– ime in priimek ter kontaktne podatke odgovorne osebe izvajalca pašnega reda;
– seznam katastrskih občin, ki spadajo v čebelarski pašni red;
– podatke za registracijo stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in registracijo stojišč;
– izjeme glede krajših razdalj, ki jih določa 10. člen tega pravilnika;
– kopije pisnih soglasij ali pogodb z lastniki zemljišč in
– kopije pozitivnih mnenj Zavoda za gozdove Slovenije o primernosti stojišč v gozdnem prostoru.
(2) Vlagatelji, ki jih določa zakon, ki ureja živinorejo, vložijo pisno vlogo za potrditev čebelarskega pašnega reda na ministrstvo, pristojno za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vloga za potrditev čebelarskega pašnega reda mora vsebovati sestavine iz prejšnjega odstavka.
(3) Izvajalec pašnega reda mora vse spremembe in popravke podatkov iz drugega odstavka tega člena sporočiti ministrstvu najpozneje v 30 dneh po spremembi.
(4) Obrazec vloge za potrditev in dopolnitev pašnega reda se objavi na spletni strani ministrstva.
6. člen
(vodenje podatkov)
Za obdobje potrjenega pašnega reda mora izvajalec pašnega reda voditi naslednje podatke:
– ime in priimek ter kontaktne podatke odgovorne osebe za izvajanje pašnega reda;
– časovna obdobja, v katerih potekajo posamezne paše na pasiščih;
– pisna soglasja ali pogodbe z lastniki zemljišč za obdobje veljavnosti pašnega reda, kjer so določena stojišča;
– pozitivna mnenja Zavoda za gozdove Slovenije o primernosti stojišč v gozdnem prostoru in
– dokumentacijo kopij predlogov za namestitev čebel, kopije izdanih soglasij in zavrnitev soglasij o namestitev čebel na pašo.
7. člen
(pravila pašnega reda)
(1) Izvajalec pašnega reda mora imeti izdelan postopek umika čebel s stojišča na podlagi 12. člena tega pravilnika.
(2) Izvajalec pašnega reda mora v skladu s 13. členom tega pravilnika pripraviti in javno objaviti izračun stroškov, ki nastajajo pri razporejanju čebel ter način plačila teh stroškov.
8. člen
(predlog za namestitev čebel)
Čebelar mora pred prevozom čebel na pašo pri izvajalcu pašnega reda pisno podati predlog za namestitev čebel ter pri tem navesti:
– ime in priimek ter kontaktne podatke čebelarja;
– registrsko številko čebelnjaka;
– tip in število čebeljih panjev, pripravljenih na prevoz, po posameznem čebelnjaku;
– vrsto prevoznih enot;
– registrsko številko želenega stojišča;
– čas načrtovanega dovoza in odvoza čebel na/s stojišča
– ali gre za predvidljivo ali nepredvidljivo pašo in
– podpis čebelarja.
9. člen
(način dodeljevanja stojišč)
(1) Čebelar predlaga izvajalcu pašnega reda namestitev čebel na pašo oziroma za uporabo stojišča za prezimovanje najmanj 30 dni pred nameravanim pričetkom paše oziroma nameravanim dovozom čebel na prezimovanje.
(2) Izvajalec pašnega reda mora najkasneje 15 dni pred predvidenim pričetkom paše oziroma pred nameravanim dovozom čebel na prezimovanje čebelarju izdati soglasje o namestitvi čebel.
(3) Izvajalec pašnega reda mora pri nepredvidljivih pašah čebelarju najkasneje 24 ur po prejemu predloga iz prejšnjega člena izdati soglasje o namestitvi čebel na pašo.
(4) V primeru, da izvajalec pašnega reda zavrne izdajo soglasja iz drugega ali prejšnjega odstavka tega člena mora to pisno obrazložiti.
(5) Šteje se, da izvajalec pašnega reda pristaja na dovoz čebel v skladu s predlogom čebelarja, če v roku iz drugega, tretjega ali prejšnjega odstavka tega člena ne izda soglasja oziroma ne zavrne izdaje soglasja.
(6) Čebelar po pridobitvi soglasja za namestitev čebel na pašo, pred premikom čebel na pašo pridobi potrdilo izvajalca javne službe na področju spremljanja in proučevanja epizootiološkega stanja in spremljanja zdravstvenega stanja ter zdravljenja čebel v skladu s pravilnikom, ki ureja ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium).
(7) Izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka podatek o premiku čebel vnese v register čebelnjakov, ki se vodi v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.
10. člen
(postavitev čebel)
(1) Stojišča morajo biti oddaljena od meje območja izvajanja pašnega reda najmanj 200 m, izjemoma je ta razdalja lahko krajša, če se tako pisno dogovorijo izvajalci pašnega reda, na katere se navedeni pogoji oddaljenosti nanašajo.
(2) Stojišča morajo biti med seboj oddaljena najmanj 200 m zračne razdalje, izjemoma so te razdalje lahko krajše če zato obstaja utemeljen razlog, naveden v vlogi za potrditev pašnega reda.
(3) Stojišča morajo biti oddaljena od stalnega čebelnjaka najmanj 500 m. Izjemoma so te razdalje lahko krajše, če se tako pisno dogovorita izvajalec pašnega reda in imetnik stalnega čebelnjaka.
(4) Kadar gre za stojišče, na katerem bodo čebele tudi prezimovale, lahko izvajalec pašnega reda zahteva, da je v času prezimovanja čebel med stojiščem za prezimovanje in najbližjim stalnim čebelnjakom najmanj 1.000 m zračne razdalje.
(5) V krogu s polmerom 6 km od vzrejnega čebelnjaka, plemenišča ali plemenilne postaje odobrenega vzrejališča rodovniških čebeljih matic postavitev stojišč ni dovoljena. Razdalja je lahko krajša v primeru naravnih, za čebele neprehodnih ovir.
(6) Čebelar, ki pripelje čebele na pašo v krog s polmerom 3 km od vzrejnega čebelnjaka ali plemenišča odobrenega vzrejališča gospodarskih matic, mora podpisati izjavo, da ima v čebelnjaku samo družine, ki po morfoloških in etoloških značilnostih ustrezajo lastnostim avtohtone kranjske čebele.
(7) Obrazec izjave iz prejšnjega odstavka tega člena se objavi na spletni strani ministrstva.
(8) Izjeme glede krajših razdalj morajo biti navedene v vlogi za potrditev pašnega reda.
11. člen
(ukrepi med namestitvijo čebel)
(1) Čebelar mora na stojišču takoj po namestitvi čebel na vidnem mestu namestiti:
– kopijo veterinarskega potrdila za promet s čebelami, izdanega na podlagi predpisov, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje bolezni čebel;
– podatke o imenu in naslovu čebelarja in telefonsko številko;
– registrsko številko čebelnjaka, iz katerega so bile čebele pripeljane na stojišče;
– naziv izvajalca pašnega reda;
– registrsko številko stojišča in
– datum dovoza čebel.
(2) Med namestitvijo čebel mora čebelar redno in strokovno oskrbovati čebele. Krmljenje čebel v dnevnem času, preden se zmrači, na stojišču ni dovoljeno. V brezpašnem obdobju na stojišču ni dovoljeno točenje medu.
12. člen
(umik čebel)
(1) Izvajalec pašnega reda obvešča čebelarje o pomembnih dogodkih in spremembah na stojiščih, ki so za čebele neugodne oziroma nevarne in bi lahko imele za posledico umik čebel s stojišča.
(2) Izvajalec pašnega reda lahko zahteva, da čebelar najkasneje v 48 urah čebele odstrani s stojišča, če se je paša končala in ni obetov za njeno obnovitev, glede na napoved službe za spremljanje in napoved medenja.
(3) Če čebelar povzroči materialno škodo lastniku zemljišča, lahko ta zahteva umik čebel. Čebelar je dolžan odpeljati čebele najkasneje v 48 urah in povrniti povzročeno materialno škodo v skladu s predpisi.
(4) V primeru kršitev določbe iz drugega in tretjega odstavka tega člena izvajalec pašnega reda obvesti pristojno inšpekcijo.
13. člen
(povračilo stroškov)
(1) Povračila za stroške na čebelji panj, ki nastajajo pri razporejanju čebel na stojišče, ne smejo presegati protivrednosti 10% povprečne maloprodajne cene 1 kg medu v preteklem letu, oziroma 15% povprečne maloprodajne cene 1 kg medu v preteklem letu, pri za izvajalca čebelarskega pašnega reda zelo oddaljenih in težje dostopnih stojiščih.
(2) Povprečno maloprodajno ceno medu v preteklem letu ugotovi in objavi priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo (v nadaljnjem besedilu: priznana rejska organizacija) v čebelarskem glasilu glede na stanje 31. decembra v preteklem letu.
14. člen
(program spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu)
(1) Program spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu mora poleg vsebin iz četrtega odstavka 22. člena zakona, ki ureja živinorejo, vsebovati tudi metode za ugotavljanje napovedovanja medenja in lokacije opazovalnih postaj ter druge podatke, potrebne za izvajanje programa.
(2) Izvajalec javne službe spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu opravlja naloge programa spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu v soglasju z izvajalci pašnih redov.
(3) Izvajalec javne službe spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu izvaja program spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu tako da:
– opravlja naloge opazovanja medovitih rastlin;
– zbira in analizira podatke o pojavu medenja;
– sodeluje z organizacijami čebelarjev pri pripravi in izvedbi pašnih redov;
– objavlja podatke o kratkoročni napovedi medenja;
– zagotavlja dnevni dostop čebelarjem in drugim uporabnikom do podatkov o pojavu medenja.
(4) Izvajalec javne službe spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu pripravi program in poročilo o izvajanju programa spremljanja in napovedi medenja v skladu z uredbo, ki ureja način in pogoje izvajanja javnih služb v živinoreji.
15. člen
(spremembe v naravi)
(1) Kadar pride do sprememb kmetijskih zemljišč, gozdnih sestojev ali drugih pomembnejših sprememb v naravi, ki bistveno vplivajo na zmogljivost pasišč, je izvajalec pašnega reda dolžan te spremembe upoštevati pri vodenju čebelarskega pašnega reda.
(2) Za pasišča na njivskih površinah, se zmogljivost pasišča ugotavlja za vsako leto posebej, izvajalec pašnega reda pa v skladu z ugotovitvami ministrstvu predlaga dopolnitev potrjenega pašnega reda.
16. člen
(letna poročila o delu)
(1) Izvajalci pašnih redov so dolžni priznani rejski organizaciji do 30. oktobra v tekočem letu poročati o svojem delu.
(2) Priznana rejska organizacija pripravi na osnovi dobljenih podatkov skupno poročilo in ga posreduje izvajalcem javnih služb s področja čebelarstva in ministrstvu do 31. decembra v tekočem letu.
(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti:
– naziv izvajalca pašnega reda;
– število predlogov čebelarjev za namestitev čebel na pašo po posameznem izvajalcu pašnega reda;
– število pripeljanih čebeljih družin po posamezni vrsti paše po posameznem izvajalcu pašnega reda in
– število zavrnjenih vlog z obrazložitvami po posameznem izvajalcu pašnega reda.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(prehodna določba)
Pašni redi, ki so bili potrjeni na podlagi Pravilnika o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi medenja (Uradni list RS, št. 94/03 in 117/08) ostanejo v veljavi do konca veljavnosti odločbe o potrditvi pašnih redov.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi medenja (Uradni list RS, št. 94/03 in 117/08).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009
Ljubljana, dne 18. novembra 2010
EVA 2009-2311-0055
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost