Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4865. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil, stran 13801.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil
1. člen
V Uredbi o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 103/07) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza (UL L št. 123 z dne 17. 5. 2003, str. 42), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16) in za izvajanje Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO(2) iz lahkih tovornih vozil (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 1) določa vrste biogoriv, za katere se uporablja ta uredba, deleže letnih količin biogoriv, ki so dana na trg v Republiki Sloveniji za pogon motornih vozil, obveznosti distributerjev goriva za pogon motornih vozil v zvezi z dajanjem biogoriv na trg, prijavo dajanja biogoriv na trg in ugotavljanje količine biogoriv za pogon motornih vozil.«.
2. člen
V 2. členu se na koncu 10. točke pika nadomesti s podpičjem in dodajo se nove 11., 12. in 13. točka, ki se glasijo:
»11. bencinski servis je postaja za oskrbo motornih vozil z gorivi v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi;
12. interni servis za točenje goriv je bencinski servis, ki je namenjen uporabi izključno lastnega parka motornih vozil in ni namenjen javni uporabi;
13. E85 je mešanica etanola in motornega bencina z nominalno 85% vsebnostjo etanola.«.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena se črta.
V četrtem odstavku se beseda »ekstra« nadomesti z besedo »estra«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo drugi do četrti odstavek.
4. člen
V 7. členu se na začetku odstavka doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če distributer daje na trg goriva z dobavo na internih servisih za točenje goriv, mora obveznost o količini biogoriv iz prejšnjega odstavka izpolniti posebej za goriva, ki jih daje na trg na internih servisih za točenje goriv, in posebej za goriva, ki jih daje na trg na bencinskih servisih.«.
5. člen
Za drugim odstavkom 9. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Poročilo o izpolnjevanju obveznosti dajanja biogoriv na trg mora vsebovati tudi navedbo deležev biogoriv, danih na trg na bencinskih servisih in internih bencinskih servisih za točenje goriv.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(poročanje o številu bencinskih servisov, kjer se dobavlja E85)
(1) Distributer mora najpozneje do 5. januarja tekočega leta za preteklo leto ministrstvu poslati poročilo o številu bencinskih servisov, kjer dobavlja E85, ter skupnem številu bencinskih servisov na dan 31. decembra preteklega leta.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka je treba poslati ministrstvu v elektronski obliki ali pisno na obrazcu, ki ga objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.«.
7. člen
14. člen se črta.
8. člen
V prvem odstavku 18. člena se v prvi alinei črta besedilo »in drugim«.
V drugem odstavku se v prvi alinei črta besedilo »o izpolnjevanju obveznosti dajanja biogoriv na trg«, za številko »9.« pa se doda besedilo »in 9.a«.
Četrti odstavek se črta.
9. člen
Distributer mora ministrstvu poročati o številu bencinskih servisov, kjer dobavlja E85, ter skupnem številu bencinskih servisov iz 9.a člena uredbe do vključno leta 2015.
10. člen
Določba novega tretjega odstavka 9. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2011.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2010
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-2511-0046
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina