Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4774. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, stran 13626.

Na podlagi določil 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09; v nadaljnjem besedilu: KPJS)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S š t. 4
h Kolektivni pogodbi za javni sektor
1. člen
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) se v tretjem odstavku 50. člena za besedilom »se odpravijo« črta besedilo »v obdobju od leta 2008 do leta 2010«.
Četrti odstavek se nadomesti z novim četrtim, petim in šestim odstavkom tako, da se glasi:
»Javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerij s 1. oktobrom 2010.
Ne glede na prejšnji odstavek se višja osnovna plača, ki pripada javnemu uslužbencu zaradi odprave nesorazmerja, začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5% tako, da se v prvem letu do tedaj dosežena osnovna plača javnega uslužbenca poviša za vrednost tretje četrtine odprave nesorazmerja v osnovni plači javnega uslužbenca, in v drugem letu pa še za vrednost četrte četrtine odprave nesorazmerja.
V obdobju iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem sektorju pred 1. oktobrom 2010, obračuna in določi osnovna plača na način, kot se jim je določila za mesec september 2010. Javnim uslužbencem, ki se zaposlijo po 1. oktobru 2010 ali so po tem datumu premeščeni na drugo delovno mesto oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto, so imenovani v naziv oziroma višji naziv ali napredujejo v višji plačni razred, se v obdobju ne izplačevanja plač, doseženih v skladu s prvim odstavkom tega člena, določi osnovna plača na način, kot bi se jim v enakih primerih določila za mesec september 2010.«
Črta se dosedanji peti odstavek.
2. člen
V Aneksu št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) se črta drugi odstavek 3. člena.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Splošna uskladitev osnovnih plač se v letu 2011 ne izvede. Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2011 preseže 2%, se osnovne plače v januarju 2012 uskladijo za nastalo razliko nad 2%.«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2012 se določi v roku iz 5. člena ZSPJS.«.
3. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-704/2010/67
Ljubljana, dne 5. novembra 2010
EVA 2010-3111-0039
Vlada Republike Slovenije
 
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica za javno upravo
 
dr. Franc Križanič l.r.
Minister za finance
 
Reprezentativni sindikati
javnega sektorja
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE
Drago Ščernjavič
NI PODPISAL
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Branko Prah l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik
NI PODPISAL
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Boris Mazalin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Zoran Kejžar
NI PODPISAL
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač
NI PODPISAL
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana Žitnik
NI PODPISAL
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka Avguštiner
NI PODPISAL
 
SIDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc
NI PODPISAL
 
SVAS – SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por
NI PODPISAL
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Matjaž Kovačič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik
NI PODPISAL
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Stanislav Košir
NI PODPISAL
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik
NI PODPISAL
 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE
Loredano Cetin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL
 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 8. 11. 2010 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-16 o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti