Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4771. Ugotovitveni sklep Ministrstva za javno upravo, stran 13623.

Na podlagi četrtega odstavka 42. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 58/10) Ministrstvo za javno upravo izdaja naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1. Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za sklenitev Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) v skladu z drugim odstavkom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju s tem:
– da so Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) dne 5. 11. 2010 podpisali Vlada Republike Slovenije in naslednji reprezentativni sindikati javnega sektorja:
– Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
– Policijski sindikat Slovenije,
– Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
– Sindikat delavcev v zdravstveni negi,
– Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze,
– Sindikat delavcev pravosodja Slovenije,
– da so reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki so 5. 11. 2010 podpisali Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, reprezentativni sindikati petih različnih dejavnosti javnega sektorja, upoštevaje dejavnosti, za katere so določene plačne skupine v 7. členu ZSPJS, in sicer: vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva in javne uprave (uprava pravosodnih organov),
– da je na podlagi podatkov iz 38. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in evidenc o zaposlenih delavcih, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja evidence na področju dela, za mesec avgust 2010, ki predstavlja zadnji mesec, za katerega so znani podatki pred podpisom Aneksa št. 3 h kolektivni pogodbi za javni sektor, število zaposlenih v javnem sektorju, za katere velja kolektivna pogodba za javni sektor, 163.708 javnih uslužbencev,
– da imajo reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki so podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor glede na dne 5. 11. 2010 predložene izjave o številu članstva ter predloženih pristopnih izjav članov reprezentativnih sindikatov, 72.413 članov,
– da ugotovljeno število članov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki so podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor predstavlja več kot 40% zaposlenih v javnem sektorju, za katere velja Kolektivna pogodba za javni sektor.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-704/2010/100
Ljubljana, dne 8. novembra 2010
EVA 2010-3111-0070
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo