Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4768. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2010, stran 13615.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 14. izredni seji dne 1. 11. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2010
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10, 25/10) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2010 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------+----------+
|   |              |  v EUR |
+-----+---------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    | Proračun |
|   |ODHODKOV          |leta 2010 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |Skupina/Podskupina     |     |
|   |kontov/Konto        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |10.390.116|
|   |(70+71+72+73+74)      |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |5.792.425 |
+-----+---------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |5.205.402 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in  |4.702.359 |
|   |dobiček          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje  | 344.033 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago | 159.010 |
|   |in storitve        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |706 Drugi davki      |     |
+-----+---------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 587.023 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in | 142.410 |
|   |dohodki od premoženja   |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine  |  2.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |712 Denarne kazni     |  2.600 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje  | 140.000 |
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni     | 300.013 |
|   |prihodki          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 181.380 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |  51.094 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |721 Prihodki od prodaje  |     |
|   |zalog           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  | 130.286 |
|   |zemljišč in neopredmetenih |     |
|   |dolgoročnih sredstev    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE      |    0 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz  |    0 |
|   |domačih virov       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |731 Prejete donacije iz  |     |
|   |tujine           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |4.416.311 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz |2.409.339 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |2.006.972 |
|   |državnega pror. iz sred.  |     |
|   |proračuna EU        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       |12.918,308|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |1.701.902 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki | 378.378 |
|   |zaposlenim         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev |  60.006 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in  |1.095.958 |
|   |storitve          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih    |  47.000 |
|   |obresti          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |409 Rezerve        | 120.560 |
+-----+---------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |2.128.380 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |410 Subvencije       | 116.296 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom |1.320.389 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim | 234.825 |
|   |organizacijam in ustanovam |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  | 456.870 |
|   |transferi         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |414 Tekoči transferi v   |     |
|   |tujino           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |8.895.743 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja    |8.895.743 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 192.283 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |431 Investicijski     |  50.790 |
|   |transferi pravnim in    |     |
|   |fizičnim osebam, ki niso  |     |
|   |proračunski uporabniki   |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |432 Investicijski     | 141.493 |
|   |transferi proračunskim   |     |
|   |uporabnikom        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |2.528.192 |
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |     |
|   |PRIMANJKLJAJ)       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA     |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(750+751+752)       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|   |POSOJIL          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih |    0 |
|   |posojil          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |    0 |
|   |deležev          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |     |
|   |privatizacije       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441+442+443)     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |    0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila     |    0 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |    0 |
|   |deležev in naložb     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA     |    0 |
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE   |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |     |
|   |V.)            |     |
+-----+---------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |1.000.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |1.000.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje  |1.000.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   | 108.700 |
+-----+---------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      | 108.700 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |550 Odplačila domačega   | 108.700 |
|   |dolga           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |1.636.892 |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |     |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |     |
|   |–ali 0 ali +        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  | 891.300 |
|   |VIII.)           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     |2.528.192 |
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |1.636.892 |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA   |     |
|   |LETA            |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |9009 Splošni sklad za   |1.636.892 |
|   |drugo – ali 0 ali +    |     |
+-----+---------------------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 015-7/2010-003
Železniki, dne 1. novembra 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.