Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2010 z dne 2. 11. 2010

Kazalo

4660. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev, stran 13144.

Na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev
1. člen
V Uredbi o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 65/08) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Do brezplačne udeležbe v programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo so upravičeni tudi državljani tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Do brezplačne udeležbe v programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo so upravičeni tudi državljani tretjih držav, ki so družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov Evropskega gospodarskega prostora, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, ne glede na dolžino prebivanja in veljavnost dovoljenja.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(vsebina programov)
Minister, pristojen za šolstvo, s pravilnikom določi vsebino programov iz 10., 11. in 17. člena te uredbe.«.
3. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tujci iz prvega odstavka 3. člena te uredbe se lahko udeležijo programov učenja slovenskega jezika v skupnem obsegu 180 ur.«.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Tujci, ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno prebivanje, izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, njihovi družinski člani, ki imajo v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine ne glede na dolžino prebivanja, in tujci iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe se lahko udeležijo programov učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki so se že udeležili programa učenja slovenskega jezika v obsegu iz drugega odstavka tega člena in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka oziroma so pridobili dovoljenje za stalno prebivanje, so upravičeni do ponovne udeležbe v programu učenja slovenskega jezika v obsegu 120 ur.«.
4. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tujci iz prvega odstavka 10. člena te uredbe so upravičeni do brezplačnega prvega izpita iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni po javno veljavnem programu Slovenščina za tujce, če so se že udeležili programa učenja slovenskega jezika ali enotnega programa in so bili v programu udeleženi najmanj 80% ur.«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Prvi brezplačni izpit iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo tudi tujci iz tretjega in četrtega odstavka 10. člena te uredbe, če so se že udeležili programa učenja slovenskega jezika ali enotnega programa in so bili v programu prisotni najmanj 80% ur.
(3) Prisotnost v programu učenja slovenskega jezika ali v enotnem programu se ugotavlja na podlagi evidence, ki jo vodi izvajalec programa učenja slovenskega jezika ali enotnega programa.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
V 16. členu se črta besedilo »vsaj tri leta«, beseda »bili« pa se nadomesti z besedo »so«.
6. člen
23. člen se črta.
7. člen
25. člen se črta.
8. člen
27. in 28. člen se črtata.
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 00717-8/2010
Ljubljana, dne 28. oktobra 2010
EVA 2010-1711-0008
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik