Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4556. Zakon o dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-A), stran 12923.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 21. seji 19. oktobra 2010.
Št. 003-02-9/2010-2
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DIGITALNI RADIODIFUZIJI (ZDRad-A)
1. člen
V Zakonu o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07) se za 31. členom doda nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
(zagotavljanje pokritosti)
Ne glede na določbe šestega odstavka 29. člena, 30. člena in 31. člena tega zakona sme agencija zaradi zagotavljanja neprekinjene pokritosti s televizijskimi programi javne radiotelevizije na območjih, kjer na dan 1. december 2010 še ni zagotovljena pokritost z javnim multipleksom, na vlogo RTV Slovenija, ki jo ta poda najkasneje do 31. decembra 2010, odločiti, da se podaljša veljavnost odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za analogno televizijo, ki pokriva tako območje, vendar najdlje do 30. junija 2011.«.
2. člen
V prvem odstavku 38. člena se na koncu 7. točke doda besedilo »razen v primerih iz 31.a člena tega zakona«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-09/10-8/12
Ljubljana, dne 19. oktobra 2010
EPA 1325-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost