Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2010 z dne 4. 10. 2010

Kazalo

4220. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan, stran 11308.

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena v zvezi z drugim odstavkom 163. člena in drugim odstavkom 166. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan
1. člen
V Uredbi o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr., 83/06 in 71/08) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(razvojne usmeritve)
(1) Razvojne usmeritve, ki v parku prispevajo k trajnostnemu razvoju, se nanašajo na ukrepe v zvezi s projekti, investicijami in izvajanjem dejavnosti, ki so v skladu s cilji parka in temeljijo na primerjalnih prednostih parka ter omogočajo gospodarski, družbeni in kulturni razvoj lokalnih skupnostih na območju parka in prebivalcev ter krepijo gospodarsko konkurenčnost območja.
(2) V parku se v skladu s cilji parka spodbuja trajnostni razvoj, omogočajo se nove razvojne možnosti prebivalcev ter spodbujajo aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju narave, celostnemu ohranjanju kulturne dediščine, vzdrževanju in ohranjanju za park značilne krajine ter izboljševanju stanja okolja.
(3) Trajnostni razvoj iz prvega in drugega odstavka tega člena se uresničuje:
– s spodbujanjem oblik dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, varstvu naravnih vrednot in krajine;
– s spodbujanjem ohranjanja kmetijske dejavnosti, ki ima odločilno vlogo pri ohranjanju za park značilne krajine ter izdelkov, ki so tradicionalno prisotni na tem območju;
– s spodbujanjem okolju prijaznega turizma in rekreacije;
– s spodbujanjem in povezovanjem razvoja kmetijskih, turističnih, rekreacijskih in drugih dejavnosti, ki s trajnostno rabo naravnih dobrin, uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri ter skladno z varstvom kulturne dediščine omogočajo nove razvojne možnosti prebivalcem;
– z varstvom kulturne dediščine;
– z izvajanjem solinarske dejavnosti na tradicionalen način in z njo povezane rabe produktov (slanica in fango);
– z uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri, tako da se ohranja njihova ekosistemska vrednost in obnovljivost ter da se ohranjajo habitati rastlinskih in živalskih vrst, habitatni tipi in naravne vrednote;
– z ohranjanjem in izboljševanjem obstoječega krajinskega in poselitvenega vzorca;
– z urejanjem prostora ter obnovo naselij in objektov, tako da se ohranjata kakovost in značilnost krajine;
– z usmerjanjem obiska in ogledovanja parka;
– z ustanavljanjem skupin proizvajalcev, s posebnim sklepom Sveta zavoda na predlog direktorja, z namenom trženja kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti.«.
2. člen
V 7. členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zaradi ohranitve krajine v skladu z odlokoma občin Izola in Piran o razglasitvi Krajinskega parka Strunjan (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 3/90 in 6/90 – popr. ter 5/90, 26/90 in 16/92) v parku tudi ni dovoljeno:
1. izvajati posegov v prostor in dejavnosti, ki bi lahko spremenile za park značilne poselitvene in krajinske vzorce ter krajinske elemente in so v nasprotju s pravnimi režimi varstva kulturne dediščine;
2. graditi ali obnavljati objektov, ki niso skladni z arhitekturno tipologijo v parku in bi lahko spremenili identiteto krajine Strunjanskega polotoka, vključujoč tipične vedute, gabaritne linije z obstoječimi prostorskimi dominantami, in so v nasprotju s pravnimi režimi varstva kulturne dediščine.«.
3. člen
V drugem odstavku 19.a člena se za besedo »parka« dodata vejica in besedilo »vključno z upravljanjem priveznih mest v lasti države v parku«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-34/2010
Ljubljana, dne 30. septembra 2010
EVA 2010-2511-0090
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost