Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3822. Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki, stran 10417.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 24. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih za promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, pod katerimi se lahko vrši promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in živalskimi zarodki (v nadaljnjem besedilu: reprodukcijski material), ki so bili pridobljeni v odobrenih osemenjevalnih središčih ali organizacijah za ravnanje z zarodki, pogoje za registrirane distribucijske centre in postopek uničenja zdravstveno in oploditveno neustreznega reprodukcijskega materiala v osemenjevalnem središču, registriranem distribucijskem centru in pri končnem porabniku.
(2) Ta pravilnik se nanaša na reprodukcijski material govedi, prašičev, kopitarjev, koz in ovac.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. registrirani distribucijski center je obrat, v katerem se skladišči in daje v promet reprodukcijski material, ter pripadajoča oprema (v nadaljnjem besedilu: obrat);
2. veterinar obrata je veterinar, ki skrbi za nemoteno delo ter kontrolo v skladu s tretjo in četrto alineo prvega odstavka 4. člena tega pravilnika;
3. živalsko seme je pripravljen oziroma razredčen ejakulat plemenjaka v svežem ali konzerviranem stanju (v nadaljnjem besedilu: seme);
4. živalski zarodek je zgodnji razvojni stadij živali, ki ga je možno presaditi v žival prejemnico (v nadaljnjem besedilu: zarodek);
5. serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene iz ejakulata istega plemenjaka, pridobljene istega dne;
6. pošiljka reprodukcijskega materiala pomeni količino ene ali več serij, za katero je bilo izdano eno veterinarsko potrdilo;
7. promet je kakršenkoli komercialni premik reprodukcijskega materiala med odobrenimi osemenjevalnimi središči, obrati, odobrenimi distribucijskimi centri, organizacijami za ravnanje z zarodki in izvajalci osemenjevanja ali presajanja zarodkov znotraj Republike Slovenije;
8. prostor je del objekta, omejen z zidanimi ali montažnimi stenami in vrati, ter s pripadajočo opremo, namenjen za opravljanje dejavnosti po tem pravilniku;
9. genska banka je shranjevanje reprodukcijskega materiala za namene ohranjanja biotske raznovrstnosti rejnih živali.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
3. člen
(pogoji)
Obrat, ki se želi registrirati za opravljanje dejavnosti, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti mora veterinarja obrata;
2. imeti mora:
– prostor za skladiščenje reprodukcijskega materiala s posodami za skladiščenje in shranjevanje reprodukcijskega materiala in umivalnikom s toplo in hladno vodo, milom ter papirnatimi brisačami; v posamezni posodi je dovoljeno skladiščiti le reprodukcijski material ene vrste domače živali;
– prostor za delo s strankami, ki je ločen s pultom ali delovno mizo;
3. prostori in oprema morajo:
– omogočiti enostavno čiščenje in razkuževanje;
– imeti zagotovljeno naravno ali umetno zračenje;
– na dostopnem mestu imeti opremo za prvo pomoč;
– biti zgrajeni tako, da se preprečijo stiki z ostalimi živalmi zunaj obrata;
4. obrat mora biti gradbeno in funkcionalno ločen od stanovanjskih in drugih pomožnih prostorov.
4. člen
(obveznosti obratov)
(1) Obrat mora:
– voditi evidence o vseh premikih reprodukcijskega materiala v in iz obrata, o uničenju ter evidenco o opravljenem razkuževanju prostorov, posod in opreme za shranjevanje reprodukcijskega materiala;
– poskrbeti, da vsako pošiljko reprodukcijskega materiala spremlja veterinarsko potrdilo, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika;
– biti pod kontrolo veterinarja obrata na način, da se prepreči vstop nepooblaščenim osebam, pooblaščeni obiskovalci pa morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določi veterinar obrata z biovarnostnimi ukrepi;
– biti pod kontrolo veterinarja obrata na način, da se v njem nahaja le reprodukcijski material, ki je pridobljen v odobrenih osemenjevalnih središčih ali organizacijah za ravnanje z zarodki ali izvira iz odobrenih distribucijskih centrov in ne sme priti v stik z nobenim drugim reprodukcijskim materialom;
– poskrbeti, da so posode za skladiščenje in shranjevanje reprodukcijskega materiala čiste in razkužene enkrat letno, razen tistih za enkratno uporabo;
– uporabljati tekoči dušik, ki ni bil predhodno uporabljen za druge proizvode živalskega izvora.
(2) Obrat lahko daje v promet le reprodukcijski material, katerega vsaka posamezna doza je jasno označena, da je mogoče takoj ugotoviti datum njegovega pridobivanja, identifikacijo plemenjaka in številko odobritve osemenjevalnega središča, distribucijskega centra ali organizacije za ravnanje z zarodki.
III. PROMET
5. člen
(promet)
(1) V obratu je lahko le reprodukcijski material iz odobrenih osemenjevalnih središč, distribucijskih centrov ali organizacij za ravnanje z zarodki.
(2) Promet z reprodukcijskim materialom se lahko vrši le preko obratov.
(3) Rejci s koncesijo za osemenjevanje živali v lastni reji in veterinarske ambulante s koncesijo lahko pridobijo seme iz odobrenega osemenjevalnega središča, odobrenega distribucijskega centra, ali obrata, registriranega po tem pravilniku.
6. člen
(izvor reprodukcijskega materiala)
(1) Seme, ki je v prometu, lahko izvira iz osemenjevalnega središča ali distribucijskega centra, ki ga je odobril pristojni organ v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU). Pošiljko mora med prevozom do namembnega kraja spremljati veterinarsko spričevalo, kot je določeno v predpisih EU, ki določajo pogoje za trgovanje s semenom, jajčnimi celicami in zarodki določenih vrst živali.
(2) Jajčne celice in zarodki morajo izhajati iz organizacije za ravnanje z zarodki, ki jo je odobril pristojni organ v državi članici EU. Pošiljko mora med prevozom do namembnega kraja spremljati veterinarsko spričevalo, kot je določeno v predpisih EU, ki določajo pogoje za trgovanje s semenom, jajčnimi celicami in zarodki določenih vrst živali.
(3) Uvoz iz tretjih držav oziroma delov tretjih držav je dovoljen le iz odobrenih osemenjevalnih središč, ki so vključeni v sezname, objavljene na spletni strani Evropske komisije http://www.ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/index_en.htm.
IV. UNIČENJE NEUSTREZNEGA REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA
7. člen
(postopek uničenja reprodukcijskega materiala)
(1) Če je odrejeno uničenje reprodukcijskega materiala, se reprodukcijski material uniči pod nadzorom uradnega veterinarja.
(2) Zdravstveno neustrezni reprodukcijski material se uniči s postopkom sterilizacije.
(3) Kadar reprodukcijski material ne izpolnjuje minimalnih pogojev za uspešno oploditev ali prenos, tak reprodukcijski material uniči odgovorni veterinar obrata s postopkom sterilizacije ali denaturiranja.
V. POSTOPEK REGISTRACIJE
8. člen
(registracija obrata)
(1) Stranka vloži na območni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) vlogo za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika. Vlogi mora priložiti:
– skico tlorisa objekta;
– dokument o lastništvu ali najemu objekta;
– navedbo odgovornega veterinarja obrata ter dokazilo glede načina sodelovanja z obratom (pogodba, zaposlitev).
(2) OU VURS preveri izpolnjevanje pogojev po tem pravilniku in vpis stranke v poslovni register oziroma sodni register za opravljanje dejavnosti. Obratu se dodeli registrsko številko in se ga vnese v register obratov, ki je objavljen na spletni strani VURS http://www.vurs.gov.si.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 1. do 9. člen in 11. do 14. člen ter priloge Pravilnika o pogojih, pod katerimi se lahko daje živalsko seme v pomet (Uradni list RS, št. 71/00 in 131/04).
10. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34400-19/2009
Ljubljana, dne 16. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0008
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost