Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3577. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, stran 9865.

Na podlagi tretjega odstavka 186. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
1. člen
V Sklepu o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 106/07) se v tretjem odstavku 1. člena za besedo »Ljubljana« doda vejica in besedilo: » in je pooblaščeno za izvajanje preizkusov strokovnega znanja iz 2. točke drugega odstavka 186. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09)«.
2. člen
V četrtem odstavku 5. člena se število »2« nadomesti s številom »4«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta peta alineja.
4. člen
V četrtem odstavku 7. člena se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– obravnava ugovore kandidatov,«
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se beseda »dvakrat« nadomesti z besedo »enkrat«.
6. člen
(1) Dosedanjim članom izpitnega odbora se mandat izteče s potekom 2 letnega roka od imenovanja, novi člani se imenujejo za mandatno dobo 4 let.
(2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4021-1/2010-5
Ljubljana, dne 2. avgusta 2010
EVA 2010-1611-0137
Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost