Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3503. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, stran 9452.

Na podlagi tretjega, četrtega in šestega odstavka 17. člena in sedmega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08 in 109/09) se 10. točka prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»10. varovani prostori so tisti prostori v stavbah, v katerih se opravljajo vzgojnovarstvene, izobraževalne ali zdravstvene dejavnosti, ter stanovanjski prostori;«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so naslednje stopnje varstva pred hrupom:
a) I. stopnja varstva pred hrupom za vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, razen površin na naslednjih območjih (v nadaljnjem besedilu: I. območje varstva pred hrupom):
– na območju prometne infrastrukture,
– na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti,
– na območju za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter
– na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
b) II. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljnjem besedilu: II. območje varstva pred hrupom):
– na območju stanovanj: stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene in površine počitniških hiš,
– na območju centralnih dejavnosti: površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč,
– na posebnem območju: površine za turizem;
c) III. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljnjem besedilu: III. območje varstva pred hrupom):
– na območju stanovanj: površine podeželskega naselja,
– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti in druga območja centralnih dejavnosti,
– na posebnem območju: športni centri,
– na območju zelenih površin: za vse površine,
– na površinah razpršene poselitve,
– na območju voda: vse površine, razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na prostem;
d) IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljnjem besedilu: IV. območje varstva pred hrupom):
– na območju proizvodnih dejavnosti: vse površine,
– na posebnem območju: površine drugih območij,
– na območju prometne infrastrukture: vse površine,
– na območju komunikacijske infrastrukture: vse površine,
– na območju energetske infrastrukture: vse površine,
– na območju okoljske infrastrukture: vse površine,
– na območju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije v naseljih,
– na območju voda: površine vodne infrastrukture,
– na območju mineralnih surovin: vse površine,
– na območju kmetijskih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdnih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju za potrebe obrambe: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– na območju za potrebe izvajanja nalog policije: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog policije in drugih varnostnih nalog oziroma pri zagotavljanju javnega reda in miru ter varnosti ob naravnih in drugih nesrečah, in
– na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
3. člen
Tretji in četrti odstavek 6. člena se črtata.
4. člen
V tretjem odstavku 9. člena se besedilo »preglednice 4« nadomesti z besedilom »preglednice 3«.
5. člen
Za 14. členom se doda novi 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(okoljevarstveno dovoljenje za obstoječe naprave)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se okoljevarstveno dovoljenje izda za obratovanje obstoječe naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, ali za vsako spremembo v njenem obratovanju, pri kateri vrednosti kazalcev hrupa presegajo mejne vrednosti, določene v preglednici 4 priloge 1 te uredbe, pod naslednjimi pogoji:
– da vrednosti kazalcev hrupa izven parcelne meje naprave pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb varovanih prostorov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v preglednici 4 priloge 1 te uredbe za IV. območje varstva pred hrupom,
– da je upravljavec že izvedel ukrepe varstva pred hrupom in
– da upravljavec zagotavlja obratovalni monitoring, določen v tretji alinei drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) V dokumentacij, ki je priložena k vlogi za okoljevarstveno dovoljenje, morajo biti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka.
(3) V okoljevarstvenem dovoljenju, izdanem po tem členu, ministrstvo določi lokacije največje obremenitve s hrupom na mestih ocenjevanja v skladu s 7. členom te uredbe, ki so izven parcelne meje naprave.«.
6. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(obratovanje brez okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za:
– uporabo oziroma upravljanje cest in železniških prog,
– uporabo oziroma upravljanje odprtega parkirišča,
– obratovanje naprave, če ne gre za napravo, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ali obratovanje obrata, če ne gre za obrat v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.
(2) Za naprave in obrate iz tretje alinee prejšnjega odstavka se skladnost z zahtevami te uredbe ugotavlja na podlagi strokovne ocene, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdela pa jo oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoring emisij hrupa.«.
7. člen
Za 19. členom se doda novi 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(prilagoditev obstoječe naprave)
Ne glede na določbe 14.a člena te uredbe mora upravljavec naprave, ki je dobil okoljevarstveno dovoljenje v skladu s 14.a členom te uredbe, prilagoditi uporabo in obratovanje te naprave zahtevam te uredbe najpozneje do 31. 12. 2020.«.
8. člen
Za 20. členom se doda novi 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(ustavitev postopkov)
Postopki izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje virov hrupa, za katere po določbah te uredbe ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, se ustavijo.«.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-26/2010
Ljubljana, dne 29. julija 2010
EVA 2010-2511-0027
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost