Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3389. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-C), stran 9354.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2010.
Št. 003-02-7/2010-19
Ljubljana, dne 23. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LETALSTVU (ZLet-C)
1. člen
V Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, 33/09 in 109/09 – ZZNSZP-B) se v drugem odstavku 1. člena pika na koncu devete alineje nadomesti z vejico in doda nova deseta alineja, ki se glasi:
"– Direktiva 2009/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o letaliških pristojbinah (UL L št. 70 z dne 14. 3. 2009, str. 11).".
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
"5. člen
(urejanje civilnega letalstva)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, ureja in nadzoruje civilno letalstvo v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega letalstva.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka izdaja plovnostno-tehnične in operativno-tehnične zahteve, certifikacijske specifikacije ter sprejemljive načine skladnosti in navodila Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Ob upoštevanju mednarodnih standardov in priporočenih praks Mednarodne organizacije civilnega letalstva ter predpisov in pravnih aktov Evropske unije Vlada Republike Slovenije izda uredbo o sistemu upravljanja varnosti, s katero se določijo pristojnosti in odgovornosti za varnost civilnega letalstva, način doseganja sprejemljive ravni varnosti ter obveznosti izvajalcev posameznih dejavnosti v letalstvu glede:
a) identificiranja varnostnih tveganj,
b) zagotavljanja izvajanja takojšnjih ukrepov za ohranjanje sprejemljivega nivoja varnosti,
c) izvajanja stalnega nadzora in rednega ocenjevanja dosežene ravni varnosti in
d) doseganja stalnih izboljšav splošne ravni varnosti.".
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
"5.a člen
(urejanje vojaškega letalstva)
(1) Ministrstvo, pristojno za obrambo, ureja in nadzoruje vojaško letalstvo v skladu s tem zakonom in na podlagi drugih predpisov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
(2) Strokovne in nadzorne naloge iz prejšnjega odstavka, povezane z nadzorom plovnosti in certifikacijo vojaških zrakoplovov, licenciranjem vojaškega letalskega in drugega vojaškega letalskega strokovnega osebja, vojaškim zračnim prometom ter nadzorom in kontrolo zračnega prostora opravlja vojaški letalski nadzorni organ. Pri tem mora biti zagotovljeno, da je vojaški letalski nadzorni organ funkcionalno ločen od nadziranih oseb, poveljstev in enot, ki jih nadzoruje, in da se upoštevajo zahteve varnosti zračne navigacije civilnih zrakoplovov. Vojaški letalski nadzorni organ po usmeritvah ministrstva, pristojnega za obrambo, lahko sodeluje tudi v mednarodnih zadevah in z mednarodnimi organizacijami s področja vojaškega letalstva.
(3) Osebje, ki izvaja upravno-strokovne in nadzorstvene naloge iz prejšnjega odstavka, mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri, delovne izkušnje na letalskem področju in ustrezno vojaško licenco, rating, pooblastilo, potrdilo oziroma spričevalo, če opravlja upravne ali nadzorstvene naloge, ki se nanašajo tudi na osebe, ki v skladu s predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, za opravljanje dejavnosti in aktivnosti oziroma nalog potrebujejo ustrezno vojaško licenco, rating, pooblastilo, potrdilo oziroma spričevalo.".
4. člen
V prvem odstavku 9. člena, četrtem odstavku 20. člena, 4. točki prvega odstavka 23. člena, tretjem in petem odstavku 24. člena, petem odstavku 25. člena, drugem in tretjem odstavku 29. člena, 34. členu, naslovu 35. člena, petem odstavku 45. člena, četrtem odstavku 48. člena, prvem odstavku 52. člena, petem odstavku 53. člena, tretjem odstavku 77. člena, prvem odstavku 78. člena, naslovu 79. člena, tretjem odstavku 86. člena, petem odstavku 96. člena, drugem odstavku 97. člena, drugem odstavku 100. člena, 101. in 102. členu, šestem odstavku 103. člena, drugem odstavku 111. člena, drugem odstavku 112. člena, prvem odstavku 114. člena, četrtem odstavku 116. člena, drugem odstavku 119. člena, drugem odstavku 120. člena, prvem odstavku 121. člena, drugem odstavku 131. člena, prvem odstavku 132. člena, tretjem odstavku 159. člena, tretjem odstavku 161. člena, tretjem odstavku 162. člena in 10. točki prvega odstavka 184. člena se besedilo "ministrstvo, pristojno za promet" v različnih sklonih nadomesti z besedo "agencija" v ustreznem sklonu.
5. člen
V tretjem odstavku 11. člena, prvem odstavku 22. člena, drugem, četrtem, šestem, sedmem in osmem odstavku 24. člena, tretjem in šestem odstavku 25. člena, prvem in drugem odstavku 27. člena, prvem odstavku 29. člena, četrtem in devetem odstavku 31. člena, v 32. členu, tretjem odstavku 33. člena, 34. členu, drugem, tretjem in četrtem odstavku 35. člena, 37. členu, tretjem, četrtem in petem odstavku 38. člena, prvem, četrtem, petem in šestem odstavku 39. člena, v 41. in 42. členu, četrtem in šestem odstavku 43. člena, prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 45. člena, v 46. členu, drugem odstavku 48. člena, četrtem odstavku 51. člena, prvem in drugem odstavku 52. člena, prvem, drugem, šestem in osmem odstavku 53. člena, drugem odstavku 54. člena, prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 55. člena, drugem odstavku 56. člena, drugem odstavku 58. člena, četrtem odstavku 67. člena, prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 76. člena, drugem, četrtem in petem odstavku 77. člena, prvem in drugem odstavku 79. člena, v 80. in 95. členu, drugem, tretjem in četrtem odstavku 97. člena, prvem odstavku 98. člena, prvem in četrtem odstavku 103. člena, prvem odstavku 108. člena, prvem odstavku 110. člena, prvem odstavku 114. člena, drugem in tretjem odstavku 119. člena, drugem in četrtem odstavku 121. člena, drugem, tretjem, četrtem, sedmem in desetem odstavku 128. člena, prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku 128.a. člena, tretjem odstavku 129. člena, tretjem odstavku 130. člena, prvem odstavku 131. člena, drugem odstavku 135. člena, prvem odstavku 147. člena, petem in osmem odstavku 159. člena, tretjem odstavku 160. člena, četrtem odstavku 161. člena, prvem in drugem odstavku 162. člena, 1. točki prvega odstavka 184. člena, 5. točki prvega odstavka 189. člena, 1., 3., 4. in 6. točki prvega odstavka 191. člena ter tretjem, četrtem in sedmem odstavku 197. člena se besedilo "ministrstvo, pristojno za promet," v različnih sklonih nadomesti z besedo "agencija" v ustreznem sklonu.
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se na koncu 79. točke podpičje nadomesti s piko in črta 80. točka.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v zvezi z agencijo, nadzorom in prekrškovnimi postopki, imajo naslednji pomen:
1. "delovne izkušnje na letalskem področju" so delovne izkušnje, ki jih je oseba pridobila z delom na delovnem mestu oziroma z opravljanjem letalske dejavnosti ali aktivnosti, za katero se zahteva ustrezna licenca, rating, pooblastilo, potrdilo oziroma spričevalo. Delovne izkušnje iz tega odstavka se opredelijo v letih in mesecih ali urah opravljanja določenih nalog, za katera so potrebna letalska znanja;
2. "letalski nadzornik" je uradna oseba pristojnega organa, ki izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti za odločanje v upravnih zadevah, stalni nadzor, nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov ali odločanje o prekrških, določene z letalskimi prepisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, če se s temi predpisi in pravnimi akti kot pogoj zahteva tudi posedovanje ustrezne licence oziroma delovne izkušnje, pridobljene z ustrezno licenco;
3. "nadzornik" je uradna oseba pristojnega organa, ki izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti za odločanje v upravnih zadevah, stalni nadzor, nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov ali odločanje o prekrških, določene z letalskimi prepisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, če se s temi predpisi in pravnimi akti kot pogoj ne zahteva tudi posedovanje ustrezne licence oziroma delovnih izkušenj, pridobljenih z ustrezno licenco;
4. "letalski predpisi in pravni akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji" so predpisi in drugi splošni akti, ki urejajo vprašanja v zvezi z letalstvom, ki so jih izdali pristojni slovenski organi, predpisi in drugi pravni akti Skupnosti oziroma Evropske unije, ki urejajo vprašanja v zvezi z letalstvom ter dvostranski mednarodni sporazumi in večstranske mednarodne pogodbe, ki urejajo vprašanja v zvezi z letalstvom in zavezujejo Republiko Slovenijo;
5. "nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov" pomeni nadzor, ki se opravlja zaradi preverjanja, ali imajo osebe, ki opravljajo dejavnost na letalskem področju ali izvajajo letalsko aktivnost, za to predpisano dovoljenje ali drugo listino pristojnega organa, s katero dokazujejo, da so za to ustrezno usposobljene oziroma da smejo opravljati tako dejavnost ali aktivnost. Nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov ne vsebuje nalog stalnega nadzora;
6. "stalni nadzor" pomeni naloge, ki se jih opravlja zaradi preverjanja, ali se izpolnjujejo pogoji, pod katerimi je bil certifikat izdan, kadar koli v obdobju veljavnosti certifikata, ter prav tako sprejetje zaščitnih ukrepov;
7. "usposobljeni subjekt" je usposobljeni subjekt, kot je opredeljen v predpisih Evropske unije, ki se nanašajo na skupne predpise na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu, in usposobljeni subjekt, kot je opredeljen v predpisih o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu.".
7. člen
Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Preverjanje plovnostnih zahtev izvaja agencija z rednimi in izrednimi pregledi. Redni pregled se opravi pred izdajo spričevala o plovnosti oziroma pred podaljšanjem njegove veljavnosti na zahtevo lastnika oziroma uporabnika zrakoplova. Izredni pregled se opravi, kadar se ugotovi odstopanje od predpisanih plovnostnih zahtev ali na zahtevo lastnika oziroma uporabnika zrakoplova. Izredni pregled lahko odredi agencija oziroma letalski nadzornik, če se utemeljeno sumi, da zrakoplov ni ploven.".
8. člen
Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Šteje se, da je spričevalo o plovnosti neveljavno, če se slovenski zrakoplov ali njegova oprema ne vzdržuje v skladu s predpisanimi zahtevami, če se na zrakoplovu ali njegovi opremi naredijo spremembe, ki so pomembne za plovnost in ki jih agencija ni predhodno potrdila, ali če niso narejene obvezne spremembe na zrakoplovu ali njegovi opremi ali če se ne opravijo preverjanja po zahtevah agencije oziroma če se ne opravi redni ali izredni pregled. Spričevalo o plovnosti je v zgoraj navedenih primerih neveljavno, vse dokler agencija na vlogo lastnika ali uporabnika ponovno ne ugotovi plovnosti zrakoplova.".
9. člen
V prvem odstavku 38. člena se besedilo "izdalo ministrstvo, pristojno za promet," nadomesti z besedilom "izdala agencija".
10. člen
V 2. točki tretjega odstavka 51. člena, drugem in četrtem odstavku 114. člena, 10. točki prvega odstavka 181. člena, 1. točki 203. člena in prvem odstavku 214. člena se besedilo "letalski inšpektor" in "inšpektor" v različnih sklonih in številu nadomesti z besedilom "letalski nadzornik" v ustreznem sklonu in številu.
V četrtem odstavku 112. člena se besedilo "letalski inšpektor" nadomesti z besedilom "letalski nadzornik oziroma nadzornik", v 1., 2. in 3. točki prvega odstavka 194. člena pa se beseda "inšpektor" v različnih sklonih nadomesti z besedilom "uradna oseba agencije" v ustreznem sklonu.
11. člen
Četrti odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Validacija pomeni izdajo potrdila agencije, da licenca, ki jo je izdal pristojni organ druge države, velja kot licenca, ki bi jo izdala agencija sama.".
12. člen
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Agencija z odločbo razveljavi, začasno ukine ali omeji dovoljenje za delo letalski šoli, če ugotovi, da ne izpolnjuje predpisanih pogojev, ali če na podlagi evidentiranih dogodkov v civilnem letalstvu ugotovi, da ogroža varnost zračnega prometa.".
V tretjem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: "Neveljavno listino mora imetnik vrniti agenciji.".
13. člen
V naslovu 63. člena se besedilo "ministrstva, pristojnega za promet," nadomesti z besedo "agencije".
V besedilu člena se besedilo "ministrstvo, pristojno za promet, in mu" nadomesti z besedilom "agencijo in ji".
14. člen
V prvem odstavku 67. člena se za besedo "uporabo" doda besedilo "oziroma opravlja dela, ki so neposredno povezana z varnostjo letenja vojaških zrakoplovov.".
15. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Dejavnost zračnega prevoza sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki je pridobila operativno licenco, ki jo v skladu s predpisi Evropske unije in tem zakonom izda agencija, če se operativna licenca glede na vrsto prevoza zahteva.".
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
"(4) Ministrstvo, pristojno za promet, v skladu z zahtevami iz predpisov Evropske unije o operativni licenci, postopke za izdajo operativnih licenc objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za promet, in agencije.
(5) Glede storitev na notranjem trgu, ki se opravljajo na področju letalstva, za ponudnike takih storitev iz držav Evropskega gospodarskega prostora glede pogoja državljanstva veljajo predpisi Evropske unije ali predpisi, ki so izdani v skladu z njimi.".
16. člen
69., 70., 71., 72., 73., 74. in 75. člen se črtajo.
17. člen
V šestem odstavku 76. člena se v prvem stavku besedilo "ministrstvo, pristojno za promet," nadomesti z besedo "agencijo", v drugem stavku pa se besedilo "ministrstvo, pristojno za promet, ni pisno odobrilo sprememb" nadomesti z besedilom "agencija ni pisno odobrila sprememb".
18. člen
Prvi odstavek 82. člena se črta.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
19. člen
Prvi odstavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Če agencija ali letalski nadzornik ugotovi, da letališče ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz 103. člena tega zakona, mu lahko agencija obratovalno dovoljenje takoj začasno odvzame ali v celoti ali delno prekliče njegovo veljavnost.".
20. člen
Šesti in sedmi odstavek 121. člena se črtata.
21. člen
Prvi odstavek 123. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Če agencija ali letalski nadzornik ugotovi, da infrastrukturni objekt, naprava ali sistem navigacijske službe zračnega prometa ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz 121. člena tega zakona, mu lahko agencija obratovalno dovoljenje, v odvisnosti od stopnje ugotovljene neskladnosti, časa njenega trajanja in stopnje tveganja, kot je določeno v predpisu iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona, začasno odvzame ali v celoti ali delno prekliče njegovo veljavnost.".
V drugem odstavku se besedilo "ministrstvo, pristojno za promet," nadomesti z besedo "agencija".
22. člen
Sedmi odstavek 138. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(7) Preiskave nesreč in incidentov zrakoplovov, vpisanih v register vojaških zrakoplovov, in tujih vojaških zrakoplovov na ozemlju oziroma v zračnem prostoru Republike Slovenije vodi preiskovalni organ, ki je organiziran pri ministrstvu, pristojnem za obrambo. Ta preiskovalni organ mora biti funkcionalno neodvisen od ostalih organov in subjektov, katerih interesi bi lahko bili v nasprotju z nalogami in pooblastili preiskovalnega organa. Preiskavo spremlja opazovalec iz preiskovalnega organa iz petega odstavka prejšnjega člena, ki ga določi vodja tega preiskovalnega organa. Opazovalec je lahko prisoten pri vseh preiskovalnih dejanjih in se lahko seznani z vsemi ugotovitvami preiskave, tudi s tajnimi podatki, če za to izpolnjuje predpisane pogoje. Za osebje preiskovalnega organa iz tega odstavka veljajo enake zahteve kot za osebje vojaškega letalskega nadzornega organa iz tretjega odstavka 5.a člena tega zakona.".
23. člen
Za drugim odstavkom 139. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Preiskovalni organ iz sedmega odstavka prejšnjega člena pri obveščanju in poročanju o letalskih nesrečah in incidentih upošteva tudi standarde Nata.".
24. člen
151. člen se črta.
25. člen
Prvi odstavek 155. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Pristojni organi vodijo postopke in izdajajo pravne akte po določbah tega zakona v slovenskem jeziku. Minister, pristojen za promet, lahko na predlog agencije predpiše primere in pogoje, ko se poleg slovenskega jezika lahko uporabljajo izrazi v angleškem jeziku oziroma angleški jezik, če je to potrebno zaradi zagotovitve skladnosti z mednarodnimi predpisi in dokumenti oziroma zagotovitve varnosti zračnega prometa.".
26. člen
V naslovu 164. člena se črta besedilo "na letališčih državnega pomena".
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
"(4) Vlada v skladu z zahtevami iz letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, z uredbo določi skupna načela za obračunavanje letaliških pristojbin, v okviru katerih uredi zahteve glede nediskriminacije, skupnega sistema obračunavanja pristojbin, posvetovanj in postopkov, če soglasje ni doseženo, preglednosti, nove infrastrukture, standardov kakovosti, razločevanja storitev in nadzora.
(5) Vlada v skladu z zahtevami iz predpisov in pravnih aktov, ki se uporabljajo oziroma veljajo v Republiki Sloveniji, z uredbo določi skupna načela za obračunavanje varnostnih pristojbin, v okviru katerih uredi zahteve glede nediskriminacije, skupnega sistema obračunavanja pristojbin, posvetovanj in postopkov, če soglasje ni doseženo, preglednosti, nove opreme za varovanje, standardov kakovosti, razločevanja storitev in nadzora.
(6) Če predpisi in pravni akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ne določajo drugače, se morajo obratovalec javnega letališča in izvajalci storitev zemeljske oskrbe za tretje osebe v postopku oblikovanja tarif in cen iz tega člena posvetovati z odborom uporabnikov letališča. Če odbor uporabnikov oporeka primernosti tarif in cen, na predlog ministra, pristojnega za promet, o tarifah in cenah odloči vlada. Odločitev Vlade velja največ šest mesecev. Vlada lahko veljavnost odločitve, na predlog ministra, pristojnega za promet, ki predhodno opravi posvetovanja s prizadetimi stranmi, podaljša za nadaljnjih šest mesecev, če oziroma dokler odbor uporabnikov oporeka primernosti tarif in cen. V primeru odločitve o tarifah in cenah vlada ni odškodninsko odgovorna za morebitno oškodovanje izvajalcev storitev ali uporabnikov njihovih storitev.".
27. člen
Naslov 11.0. poglavja se spremeni tako, da se glasi: "NADZOR IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI".
28. člen
166. člen se spremeni tako, da se glasi:
"166. člen
(pristojni organi)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, je pristojno za upravne zadeve, stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ter prekrškovne postopke v zvezi s temi predpisi, ki se nanašajo zlasti na:
– dostop do letalskih prog, obveznosti javnih služb in določanje cen v zračnem prevozu,
– prevoz v mednarodnem zračnem prometu,
– dostop do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih,
– dodeljevanje slotov na letališčih.
Za uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet, ki opravljajo naloge iz tega odstavka, veljajo zahteve in pristojnosti, ki veljajo za osebe agencije, pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah, stalni nadzor, nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovne postopke.
(2) Agencija je pristojna za odločanje v upravnih zadevah, stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ter prekrškovne postopke v zvezi s temi predpisi, ki se nanašajo na:
– varnost letenja in komercialnih letalskih operacij, letališč in upravljanja zračnega prometa,
– varovanje civilnega letalstva,
– varnost v zvezi z drugimi letalskimi dejavnostmi, osebjem in napravami, ki se uporabljajo v civilnem letalstvu,
– operativno licenco,
– druge naloge nadzora varnosti, določene z izvedbenimi predpisi Evropske unije, vlade in ministra, pristojnega za promet,
razen nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovnih postopkov, ki jih organi Evropske unije izvajajo neposredno.
(3) V skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, lahko agencija posebne naloge certificiranja dodeli v izvajanje tudi usposobljenemu subjektu, če je to potrebno zaradi zagotovitve predpisane strokovnosti in pravočasnosti postopkov certificiranja. Skladno z letalskimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, agencija sodeluje tudi v mednarodnih zadevah in z mednarodnimi organizacijami s področja civilnega letalstva.
(4) Če s predpisi in drugimi pravnimi akti Evropske unije, tudi s sprejemljivimi načini usklajevanja in navodili, ni določeno drugače, se glede položaja, pravic in dolžnosti, pooblastil, ukrepov in odgovornosti letalskih nadzornikov in nadzornikov ter postopkov pri opravljanju nadzora uporabljajo določbe tega zakona.
(5) Agencija prizna zainteresirani pravni osebi status usposobljenega subjekta na podlagi utemeljene vloge z ustreznimi dokazili, če izpolnjuje s predpisi Evropske unije določena merila oziroma zahteve. Stalni nadzor nad izpolnjevanjem zahtev za priznanje statusa usposobljenega subjekta izvaja agencija. Izdano priznanje statusa usposobljenega subjekta agencija po uradni dolžnosti razveljavi ali zavrne podaljšanje njegove veljavnosti, če pri izvajanju nadzora ugotovi, da usposobljeni subjekt ne izpolnjuje predpisanih zahtev za priznanje statusa, očitno napačno izvaja naloge certificiranja ali opušča celovitost nalog certificiranja.
(6) Agencija izbere usposobljeni subjekt iz tretjega odstavka tega člena na javnem natečaju, če je za določeno področje več usposobljenih subjektov.".
29. člen
Za 166. členom se doda nov 166.a člen, ki se glasi:
"166.a člen
(pooblastila za izvajanje nadzora in prekrškovnih postopkov)
(1) Opravljanje posameznih dejanj in odločanje v upravnih zadevah, stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov in pravnih aktov iz prejšnjega člena (vse navedeno v nadaljnjem besedilu: letalski nadzor), ki se nanaša tudi na osebe, ki v skladu s predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, za opravljanje dejavnosti in aktivnosti potrebujejo ustrezno licenco, rating, pooblastilo, potrdilo oziroma spričevalo, opravljajo za to usposobljeni in pooblaščeni letalski nadzorniki agencije, ki izpolnjujejo pogoje, določene z letalskimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(2) Letalski nadzor, ki se ne nanaša na osebe, ki za opravljanje dejavnosti in aktivnosti potrebujejo ustrezno licenco, rating, pooblastilo, potrdilo oziroma spričevalo, lahko opravljajo pooblaščeni letalski nadzorniki in nadzorniki agencije ter uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu in predpisih o splošnem upravnem postopku.
(3) Prekrškovne postopke iz prejšnjega člena vodijo in v prekrškovnih postopkih odločajo za to usposobljeni letalski nadzorniki in nadzorniki agencije ter uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet, v skladu s tem zakonom in zakonom o prekrških.
(4) Pooblastilo za izvajanje nalog in odločanje v upravnih zadevah, stalnega nadzora, nadzora nad izvajanjem predpisov in prekrškovnih postopkov izkazujejo letalski nadzorniki in nadzorniki agencije ter uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet, s službeno izkaznico. Kadar je to v interesu osebne varnosti in prepoznavnosti uradnih in drugih oseb med vodenjem postopka, morajo imeti letalski nadzorniki in nadzorniki agencije, uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet, ter druge osebe agencije in ministrstva, pristojnega za promet, ki sodelujejo pri teh postopkih, tudi ustrezno zaščitno opremo. Minister, pristojen za promet, predpiše zahteve in postopek za izdajo službene izkaznice in njeno obliko ter zahteve glede zaščitne opreme.".
30. člen
167. člen se spremeni tako, da se glasi:
"167. člen
(vzdrževanje usposobljenosti)
(1) Agencija zaradi ohranjanja ustrezne strokovne usposobljenosti zaposlenih v agenciji (v nadaljnjem besedilu: uradne osebe agencije) zagotavlja njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje in vzdrževanje izurjenosti.
(2) Letalski nadzorniki zaradi vzdrževanja potrebnega znanja in izurjenosti lahko opravljajo določena strokovna dela v okviru svoje strokovne usposobljenosti v letalski stroki s pisnim soglasjem direktorja agencije, vendar pri osebi, pri kateri opravljajo ta strokovna dela, praviloma ne opravljajo letalskega nadzora.
(3) Na zahtevo agencije mora vložnik zahteve za vpis novega tipa zrakoplova v Register zrakoplovov Republike Slovenije oziroma vpis novega tipa zrakoplova v spričevalo letalskega prevoznika in v podobnih primerih zagotoviti ustrezno usposabljanje za letalske nadzornike, ki je potrebno za izvajanje nadzora nad tem tipom zrakoplova.".
31. člen
168. člen se spremeni tako, da se glasi:
"168. člen
(letalski nadzorniki in nadzorniki – uradne osebe agencije)
(1) Letalski nadzornik, pristojen za odločanje v upravnih zadevah in stalni nadzor, ki se nanaša tudi na osebe, ki za opravljanje dejavnosti in aktivnosti potrebujejo ustrezno licenco, rating, pooblastilo, potrdilo oziroma spričevalo, mora:
1. imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem programu, ki v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ustreza prvi stopnji študijskih programov, ustrezne smeri glede na vrsto nalog, ki jih opravlja,
2. imeti ustrezne delovne izkušnje na letalskem področju, ki ga nadzoruje,
3. biti strokovno usposobljen za letalskega nadzornika s področja, ki ga nadzoruje,
4. imeti ustrezno licenco, rating, pooblastilo, potrdilo oziroma spričevalo, če se za osebe, ki opravljajo dejavnosti, ki jo nadzoruje, glede na način izvajanja postopkov zahteva.
V upravnih zadevah lahko odloča in izvaja stalni nadzor, ki se ne nanaša tudi na uradne osebe, ki za opravljanje dejavnosti in aktivnosti potrebujejo ustrezno licenco, rating, pooblastilo, potrdilo oziroma spričevalo, tudi nadzornik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka.
(2) Letalski nadzornik, pristojen za nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov, ki se nanašajo tudi na osebe, ki za opravljanje dejavnosti in aktivnosti potrebujejo ustrezno licenco, rating, pooblastilo, potrdilo oziroma spričevalo, mora:
1. imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem programu, ki v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ustreza prvi stopnji študijskih programov, ustrezne smeri glede na vrsto nalog, ki jih opravlja,
2. imeti ustrezne delovne izkušnje na letalskem s področja, ki ga nadzoruje,
3. biti strokovno usposobljen za letalskega nadzornika s področja, ki ga nadzoruje,
4. opraviti preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po predpisih o prekrških in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje,
5. imeti ustrezno licenco, rating, pooblastilo, potrdilo oziroma spričevalo, če se za osebe, ki opravljajo dejavnosti, ki jo nadzoruje, glede na način izvajanja postopkov zahteva.
Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki se ne nanašajo tudi na uradne osebe, ki za opravljanje dejavnosti in aktivnosti potrebujejo ustrezno licenco, rating, pooblastilo, potrdilo oziroma spričevalo, lahko izvaja tudi nadzornik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka.
(3) Letalski nadzornik in nadzornik, pristojen za vodenje prekrškovnih postopkov, mora:
1. imeti univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri glede na vrsto nalog, ki jih opravlja,
2. imeti ustrezne delovne izkušnje na letalskem področju, na katerem izvaja naloge,
3. opraviti preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po predpisih o prekrških in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.
(4) Nadzorniki iz drugega odstavka 166.a člena tega zakona, morajo:
1. imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem programu, ki v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ustreza prvi stopnji študijskih programov, ustrezne smeri glede na vrsto nalog, ki jih opravlja, oziroma višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri, če vodijo le postopke pred izdajo odločbe v zahtevnih upravnih zadevah,
2. imeti ustrezne delovne izkušnje na letalskem področju, na katerem izvaja naloge,
3. imeti strokovni izpit iz upravnega postopka.
(5) Minister, pristojen za promet, predpiše delovne izkušnje, potrebne za pridobitev pooblastila letalskega nadzornika oziroma nadzornika iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, potrebno strokovno usposobljenost za letalskega nadzornika oziroma nadzornika za posamezno področje nadzora iz 3. točke prvega in 3. točke drugega odstavka tega člena ter pogoje glede delovnih izkušenj ter licenc, ratingov, pooblastil, potrdil oziroma spričeval v posebnih primerih, ko glede na spremembe normativne ureditve ni mogoče izpolniti pogojev glede delovnih izkušenj na letalskem področju ali pogojev glede licence, ratinga, pooblastila, potrdila oziroma spričevala, če se jih zahteva in če te zahteve niso določene v sprejemljivih načinih usklajevanja.
(6) Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za pooblaščene strokovne delavce usposobljenega subjekta, ki opravljajo posebne naloge certificiranja v skladu z določbami letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, če te zahteve niso določene v sprejemljivih načinih usklajevanja oziroma navodilih, ki jih izdaja Evropska agencija za varnost v letalstvu.
(7) Pogoje glede izobrazbe iz 1. točke prvega in 1. točke drugega odstavka tega člena izpolnjuje tudi oseba, ki ima višješolsko izobrazbo, pridobljeno pred uvedbo visokošolskega strokovnega izobraževanja leta 1996 oziroma univerzitetnega študija po letu 1998, in:
– licenco prometnega pilota letala (ATPL(A)) z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, ali licenco prometnega pilota helikopterja (ATPL(H)) z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, oziroma najmanj licenco poklicnega pilota letala (CPL(A)) z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, ali licenco poklicnega pilota helikopterja (CPL(H)) z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, ali
– licenco kontrolorja zračnega prometa z ratingom nadzorne priletne kontrole ali ratingom nadzorne območne kontrole z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, oziroma licenco za vzdrževanje zrakoplova kategorije B z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, ali licenco za vzdrževanje zrakoplova kategorije C z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira,
in s tem izpolnjuje tudi pogoje za zasedbo delovnega mesta v agenciji za katerega se zahteva visokošolska izobrazba.".
32. člen
Za 168. členom se dodajo novi 168.a, 168.b, 168.c, 168.č in 168.d člen, ki se glasijo:
"168.a člen
(izjeme glede sklenitve delovnega razmerja za uradno osebo agencije)
(1) Če se delovno razmerje za delovno mesto uradne osebe agencije sklene z osebo, ki ob sklenitvi delovnega razmerja ni strokovno usposobljena za letalskega nadzornika oziroma nadzornika, mora taka oseba izpolniti predpisane pogoje najkasneje v 18 mesecih od dneva zaposlitve.
(2) Uradna oseba agencije, ki ni strokovno usposobljena za nadzornika, lahko v času od zaposlitve do usposobitve za nadzornika opravlja posamezna strokovna dejanja (kot na primer priprava analiz, informacij ipd.) na področju nadzora.
168.b člen
(usposobljenost uradnih oseb)
(1) Usposobljenost se glede na pooblastila uradne osebe agencije zahteva za naslednja področja:
1. upravni postopek in upravni spor (uradna oseba agencije, pristojna za odločanje v upravnih zadevah, in uradna oseba agencije, pristojna za stalni nadzor),
2. postopek vodenja in odločanja o prekrških (uradna oseba agencije, pristojna za stalni nadzor, in uradna oseba agencije, pristojna za prekrškovne postopke) ter
3. odločanje v upravnih zadevah, postopki stalnega nadzora in nadzor nad izvajanjem posameznih letalskih predpisov (uradna oseba agencije, pristojna za upravne zadeve, uradna oseba agencije, pristojna za stalni nadzor, in uradna oseba agencije, pristojna za prekrškovne postopke; v nadaljnjem besedilu: strokovno področje).
(2) Izpiti s področij iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se opravljajo v skladu s predpisi o upravnih postopkih in inšpekcijskem nadzoru, ki jih je določil minister, pristojen za upravo.
(3) Podrobnejši program strokovnega usposabljanja za posamezno strokovno področje iz 3. točke prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: strokovno usposabljanje), postopek preverjanja strokovne usposobljenosti in priznavanja opravljenih usposabljanj, opravljenih pri drugih organih in organizacijah, vzdrževanje strokovne usposobljenosti, veljavnost dokazil o usposabljanjih in druga vprašanja, povezana s strokovnim usposabljanjem, na predlog agencije določi minister, pristojen za promet.
168.c člen
(preverjanje strokovne usposobljenosti za strokovno področje)
(1) Preverjanje strokovne usposobljenosti za uradne osebe agencije izvaja agencija. Preverjanje se opravlja pred strokovno komisijo, ki jo imenuje direktor agencije. Najmanj en član komisije mora imeti priznano strokovno usposobljenost za področje, za katero se preverja strokovna usposobljenost.
(2) Kandidat lahko preverjanje usposobljenosti za strokovno področje na stroške organa opravlja največ dvakrat.
168.č člen
(vodenje evidenc o strokovnem usposabljanju in strokovni usposobljenosti)
(1) Agencija vodi evidenco o strokovnem usposabljanju in strokovni usposobljenosti uradnih oseb agencije za strokovno področje, evidenco o članih komisije na posameznem preverjanju in evidenco o opravljenih preverjanjih za strokovno področje.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka agencija za potrebe izvajanja preverjanj strokovne usposobljenosti po tem zakonu kot upravljavec osebnih podatkov upravlja in obdeluje naslednje osebne podatke:
– osebno ime,
– naslov stalnega in začasnega prebivališča,
– EMŠO,
– strokovni naziv,
– strokovno področje in
– naziv organa, kjer je oseba na dan opravljanja preverjanja usposobljenosti zaposlena.
(3) Podatki iz evidence iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo za izdajanje javnih listin o opravljenih strokovnih usposobljanjih, za javne uslužbence pa se lahko povezujejo tudi s centralno kadrovsko evidenco.
168.d člen
(posledice, če kandidat ni izpolnil pogojev glede usposobljenosti uradne osebe)
Kandidatu, ki v predpisanem roku iz prvega odstavka 168.a člena tega zakona iz razlogov, ki so na njegovi strani, ne izpolni pogojev glede usposobljenosti uradne osebe iz 168.b člena tega zakona, preneha delovno razmerje. Med razloge, ki so na strani letalskega nadzornika oziroma nadzornika, ne šteje opravičena odsotnost z dela zaradi bolezni oziroma druga odsotnost, daljša od enega meseca, v času, v katerem kandidat prejema nadomestilo plače v skladu z zakonom.".
33. člen
169. člen se spremeni tako, da se glasi:
"169. člen
(uporaba predpisov o upravi, inšpekcijskem nadzoru in prekrških)
(1) Ne glede na druge določbe tega zakona uradna oseba agencije, ki pri opravljanju nalog stalnega nadzora ugotovi neskladnost s predpisanimi zahtevami ali da je kršen zakon ali drug predpis oziroma drug akt, ni dolžna izvesti postopkov v skladu s predpisi o prekrških, če je sama odredila predpisane ukrepe in opravila dejanja, za katera je pooblaščena z zakonom ali drugim predpisom, da se zagotovi skladnost s predpisanimi zahtevami ali preneha kršenje zakona ali drugega predpisa oziroma drugega akta, katerega izvajanje nadzoruje. V primeru ugotovitve naklepne kršitve predpisov ali hude malomarnosti odredi predpisane ukrepe in opravi dejanja, za katera je pooblaščena z zakonom ali drugim predpisom, da se zagotovi skladnost s predpisanimi zahtevami ali preneha kršenje zakona ali drugega predpisa oziroma drugega akta, ter izvede postopke v skladu z zakonom o prekrških ali pristojnemu organu predlaga sprejem ukrepov.
(2) Če uradna oseba agencije, pristojna za nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov, ugotovi, da nadzorovana oseba nima predpisanega dovoljenja ali druge listine pristojnega organa, s katero dokazuje, da je za to ustrezno usposobljena oziroma da sme opravljati tako dejavnost ali aktivnost, oziroma če drugače krši zakon ali drugi predpis oziroma drugi pravni akt, ukrepa v skladu s tem zakonom in izvede postopke v skladu s predpisi o prekrških.
(3) Posamezna uradna oseba agencije lahko v odvisnosti od izpolnjevanja predpisanih pogojev izvršuje naloge vodenja in odločanja v upravnih zadevah, stalnega nadzora ter vodenja prekrškovnih postopkov.
(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za ministrstvo, pristojno za promet, in uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet, ki so pooblaščene za izvajanje nalog stalnega nadzora, nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovne postopke.".
34. člen
Za 169. členom se doda nov 169.a člen, ki se glasi:
"169.a člen
(postopkovne določbe)
(1) Odločba organa ali uradne osebe organa, ki se izda v postopku ugotovitve kršitve letalskih predpisov s strani letalskega prevoznika, ki ni registriran v Republiki Sloveniji, se šteje za vročeno, če in ko se fizično izroči vodji zrakoplova letalskega prevoznika, ki je v prekrškovnem postopku. Če to ni mogoče, se izroči kateremukoli drugemu članu posadke ali ob ustnem opozorilu o vročitvi pusti na vidnem mestu na krovu zrakoplova.
(2) Če zavezanec ne izpolni obveznosti ali pogojev iz 170. člena tega zakona, se listina začasno prekliče do vzpostavitve predpisanega nadzora oziroma do izteka njene veljavnosti. Listino prekliče organ, ki jo je izdal. Imetnik listine, katere veljavnost je začasno preklicana, mora listino v naloženem roku vrniti organu, ki je listino izdal.".
35. člen
170. člen se spremeni tako, da se glasi:
"170. člen
(obveznosti zavezancev)
(1) Državni organ in organ lokalne skupnosti, pravna in fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) mora uradni osebi omogočiti nemoteno opravljanje nadzora.
(2) Uradna oseba ima pravico brez predhodnega obvestila, ne glede na delovni in dnevni čas, ter brez dovoljenja osebe zavezanca, katerega delo, poslovne prostore, opremo in objekte nadzoruje, vstopiti v poslovne prostore, k napravam ali v druge delovne prostore, v katerih se opravlja dejavnost.
(3) Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki jih je zavezanec določil kot svoj sedež oziroma kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost.
(4) Pri pregledu stanovanjskih prostorov lahko uradna oseba pregleda samo tisti del, ki je namenjen za poslovanje.
(5) Zavezanec mora uradni osebi, ki izvaja nadzor, v roku, ki ga uradna oseba določi, posredovati zahtevane podatke, pisno pojasnilo ali izjavo, v zvezi s predmetom nadzora.
(6) Pri opravljanju nadzora lahko uradna oseba za čas, ki je potreben za opravljanje nadzora, vendar največ za osem dni, odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da obstaja utemeljen sum kršitev zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(7) O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka uradna oseba izda potrdilo.".
36. člen
171. člen se spremeni tako, da se glasi:
"171. člen
(ukrepi uradnih oseb)
(1) Pri letalskem nadzoru imata uradna oseba ministrstva, pristojnega za promet, in uradna oseba agencije, pristojni za izvajanje stalnega nadzora, nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in s temi predpisi povezanih prekrškovnih postopkov, poleg pooblastil inšpektorja, določenih s predpisi o inšpekcijskem nadzoru, tudi pravice in dolžnosti, da v primeru ugotovljenih neskladnosti s predpisanimi zahtevami ali kršitvami zakona ali drugih predpisov in pravnih aktov, ki jih nadzorujeta, uporabiti, poleg ukrepov po letalskih predpisih in pravnih aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, splošnih predpisih o upravi in inšpekcijskem nadzoru, naslednja pooblastila za ukrepanje:
1. kršitelju z odločbo odrediti, da z dejanjem ali opustitvijo dejanja odpravi pomanjkljivosti ali nepravilnosti;
2. zahtevati odvzem licence, pooblastila, potrdila oziroma dovoljenja za delo ali druge listine od organa, ki jo je izdal;
3. izreči prepoved izvršitve leta zrakoplova, če bi bila izvršitev leta nevarna za zračni promet ali če se ugotovi, da obvezna zavarovanja v prometu niso sklenjena ali krita v predpisani višini, ali če upravičeno domneva, da zrakoplov ni ploven ali nima ustrezne posadke ali če drugače niso izpolnjene zahteve in pogoji, ki urejajo letenje;
4. začasno ukiniti ali omejiti izdani certifikat, če bi bilo nadaljnje opravljanje dela ali dejavnosti očitno nevarno za zračni promet;
5. zahtevati izredno preveritev strokovne ali zdravstvene sposobnosti letalskega osebja in drugega strokovnega osebja;
6. odrediti preizkus s sredstvi ali napravami za merjenje alkohola in mamil oziroma napotiti na strokovni pregled;
7. izreči prepoved nadaljevanja opravljanja dejavnosti oziroma aktivnosti, če se ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji, določeni s predpisi in pravnimi akti, ki se porabljajo oziroma veljajo v Republiki Sloveniji, ali z odobrenimi priročniki oziroma izdanimi listinami;
8. izdati odločbo o prekršku oziroma plačilni nalog v skladu s predpisi o prekrških, če so izpolnjeni pogoji po predpisih o prekrških;
9. izreči drugi ukrep v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(2) Če uradna oseba ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, pristojnemu sodišču predlaga njen odvzem.
(3) Če uradna oseba pri opravljanju nalog nadzora ugotovi kršitev zakona ali drugega predpisa oziroma akta, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, sama ugotovi dejansko stanje ter o svojih ugotovitvah sestavi zapisnik in ga posreduje pristojni inšpekciji.".
37. člen
V prvem odstavku 172. člena se beseda "inšpektor" nadomesti z besedilom "uradna oseba agencije".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Uradna oseba agencije označi zapečatenje z žigom agencije.".
38. člen
V 173. členu se beseda "Inšpektor" nadomesti z besedilom "Uradna oseba agencije".
39. člen
V prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 174. člena se beseda "inšpektor" v različnih sklonih nadomesti z besedilom "uradna oseba agencije, pristojna za stalni nadzor, in uradna oseba agencije, pristojna za nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov," v ustreznem sklonu.
40. člen
Prvi odstavek 179. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Ministrstvo, pristojno za promet, in agencija zagotovita potrebne pogoje za izvajanje nadzora, ki ga v skladu s predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, opravljajo pristojni organi Evropske unije.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Osebe, pri katerih se izvaja posebna oblika nadzora iz prvega in drugega odstavka tega člena, morajo omogočiti nemoteno izvajanje nadzora v skladu z dogovorom iz prejšnjega odstavka.".
41. člen
179.a člen se spremeni tako, da se glasi:
"179.a člen
(pritožba zoper akte agencije)
(1) Zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji na podlagi letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, izda agencija, je dovoljena pritožba, če z letalskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ni določeno drugače. O pritožbah zoper odločbe agencije odloča ministrstvo, pristojno za promet.
(2) Postopke o pritožbah iz prejšnjega odstavka vodi stalna komisija za pritožbe. Komisija pri vodenju postopka uporablja pravila postopka iz zakona o splošnem upravnem postopku, kolikor letalski predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ne določajo drugače. Komisija pripravi poročilo in predlog odločitve.
(3) Komisijo sestavljajo predsednik komisije, najmanj en namestnik predsednika komisije in v odvisnosti od letalskih strokovnih področij potrebno število članov komisije. Minister, pristojen za promet, v komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje zaposlene na ministrstvu, pristojnem za promet, in zunanje strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje za letalske nadzornike oziroma nadzornike iz prvega oziroma drugega odstavka 168. člena tega zakona. Pri tem mora biti zagotovljeno, da je zagotovljena strokovnost komisije za postopkovna in strokovna letalska področja.
(4) Sestavo komisije za vodenje postopka v zvezi s posamezno pritožbo določi predsednik komisije, v odvisnosti od strokovnega področja, na katerem je potrebno odločanje. V primeru izločitve predsednika komisije ali njegove zadržanosti sestavo komisije za vodenje postopka v zvezi s posamezno pritožbo (v nadaljnjem besedilo: komisija za pritožbo) določi namestnik predsednika komisije. Komisija za pritožbo lahko odloča, ko je prisotna najmanj polovica članov. Komisija za pritožbo z večino glasov prisotnih članov potrdi poročilo in sprejme predlog odločitve.
(5) Članom komisije iz tretjega odstavka tega člena za opravljeno delo pripada plačilo, ki ga določi vlada. Sredstva za plačilo za delo se zagotavljajo pri ministrstvu, pristojnem za promet.
(6) Minister, pristojen za promet, podrobneje predpiše način dela in odločanja komisije za pritožbo.".
42. člen
Besedilo 179.b člena se spremeni tako, da se glasi:
"Pritožba zoper odločbo, ki se nanaša na plovnost in vplive zrakoplovov na okolje, osebje iz prvega odstavka 43. člena tega zakona, varovanje ter na letalske operacije, dela v zraku, obratovanje letališč in izvajanje navigacijske službe zračnega prometa, ne zadrži izvršitve odločbe.".
43. člen
179.c in 179.č člen se črtata.
44. člen
Za 179.č členom se doda novo 11.2 poglavje z naslovom "11.2 AGENCIJA", z novimi podpoglavji 11.2.1, 11.2.2 in 11.2.3 ter novimi 179.d do 179.n členi, ki se glasijo:
"11.2.1 Ustanovitev agencije
179.d člen
(agencija)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava. Agencija je letalski upravni in nadzorni organ s področja letalskih predpisov in pravnih aktov s področja varnosti in varovanja v civilnem letalstvu, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(2) Agencija se ustanovi in opravlja naloge v skladu s tem zakonom in predpisi o javnih agencijah, če z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ni določeno drugače.
(3) Ime agencije se glasi: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. Skrajšano ime agencije, ki se lahko uporablja pri poslovanju agencije in izdajanju listin ter pri mednarodnem sodelovanju, se v slovenskem in angleškem jeziku glasi: Agencija za civilno letalstvo oziroma Civil Aviation Agency.
(4) Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija.
11.2.2 Organi agencije
179.e člen
(organi agencije)
Organa agencije sta svet agencije in direktorica oziroma direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor agencije).
179.f člen
(svet agencije)
(1) Člane sveta agencije na predlog ministra, pristojnega za promet, imenuje in razrešuje vlada. Imenujejo se za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani.
(2) Svet agencije ima pet članov. Način oblikovanja in podrobnejše naloge sveta agencije se določijo z ustanovitvenim aktom.
(3) Za člana sveta agencije je lahko imenovan vsakdo, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določajo predpisi o javnih agencijah, ter druge pogoje, določene z ustanovitvenim aktom. Član sveta agencije ne more biti predstavnik uporabnika storitve agencije.
(4) Če s tem zakonom ni določeno drugače, ima svet agencije pristojnosti, ki so določene s predpisi o javnih agencijah.
(5) Ne glede na določbe predpisov o javnih agencijah in tega zakona svet agencije ne sme dajati usmeritev in navodil za delo direktorju agencije ali zaposlenim v agenciji glede:
– postopkov in organizacijske strukture za izvajanje letalskih predpisov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji;
– odločanja v upravnih zadevah, stalnega nadzora, nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovnih postopkov ter
– izdaje letalskih normativnih aktov in varnostnih zahtev.
179.g člen
(direktor agencije)
(1) Agencijo vodi, predstavlja in zastopa direktor agencije, ki ga na predlog ministra, pristojnega za promet, na podlagi izvedenega javnega natečaja imenuje vlada za dobo pet let, in je lahko imenovan ponovno. Javni natečaj izvede svet agencije. Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki:
– imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem programu, ki v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ustreza prvi stopnji študijskih programov.
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
(2) Direktor agencije v okviru pristojnosti agencije samostojno izdaja splošne akte agencije iz petega odstavka 179.i člena zakona in druge splošne akte, za izdajo katerih je pooblaščen z ustanovitvenim aktom agencije in letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(3) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z direktorjem agencije se uredi v ustanovitvenem aktu.
11.2.3 Delovanje agencije in pristojnosti
179.h člen
(delovanje agencije)
(1) Delovanje agencije mora biti neodvisno od fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost v letalstvu ali se na njih kako drugače nanašajo letalski predpisi, ter mora biti do njih nepristransko.
(2) Agencija izvaja naloge v skladu z letalskimi predpisi in drugimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ustanovitvenim aktom ter odobrenim letnim programom dela in finančnim načrtom.
(3) K letnemu programu dela in finančnemu načrtu agencije daje soglasje vlada. Letni program dela mora vsebovati:
– naloge v zvezi z nadzorom in upravljanjem varnosti,
– opredelitev lastnih dejavnosti agencije,
– mednarodne aktivnosti ter
– program priprave strokovnih podlag za sprejem in spremembe letalskih predpisov.
K letnemu programu dela mora biti priložena petletna strategija razvoja agencije, ki mora vsebovati:
– prispevek agencije k upravljanju varnosti v civilnem letalstvu,
– kadrovski načrt,
– ukrepe za učinkovito porabo sredstev in
– druga vprašanja, določena v ustanovitvenem aktu.
(4) Program agencije iz prejšnjega odstavka mora biti skladen s programi ministrstva, pristojnega za promet, in vlade, ki se nanašajo na varnost, rednost in nemotenost zračnega prometa ter javne finance.
179.i člen
(pristojnosti in naloge agencije)
(1) Agencija izvaja strokovne naloge, odloča v upravnih zadevah, izvaja regulativne in nadzorne naloge, povezane z varnostjo zračnega prometa in varovanjem civilnega letalstva, ter nadzoruje izvajanje letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji in so v njeni pristojnosti, in s temi predpisi povezane prekrškovne postopke, razen s tem povezanih nalog, za katere so pristojni organi Evropske unije. Agencija lahko opravlja tudi druge dejavnosti na letalskem področju, če je to v skladu z zahtevami za izvajanje osnovnih dejavnosti agencije, določenih s predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in je tako določeno v ustanovitvenem aktu agencije.
(2) Agencija mora pri izvrševanju svojih nalog sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za dosego ciljev, določenih v zvezi z izvajanjem nalog iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena, pri tem pa mora v okviru svojih pristojnosti prispevati k uresničevanju ciljev in usmeritev, ki so namenjene spodbujanju varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa.
(3) Strokovne naloge agencije so:
– spremljanje stanja razvoja in varnosti civilnega letalstva v Republiki Sloveniji in v mednarodnem okviru;
– pripravljanje strokovnih gradiv za sprejem predpisov. Kadar gradiva za sprejem predpisov vključujejo tehnične predpise in zlasti predpise, ki zadevajo konstrukcijo, načrtovanje ter operativne vidike, ministrstvo, pristojno za promet, ne sme spreminjati vsebine teh predlogov brez predhodne uskladitve z agencijo;
– izdelava analiz, študij in drugih strokovnih gradiv s področja civilnega letalstva za lastne potrebe in potrebe ministrstva, pristojnega za promet, v skladu z letnim programom dela;
– statistično poročanje in statistične raziskave;
– predlaganje in izvajanje ukrepov, določenih z državnim programom varnosti;
– sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu v okviru delovnega področja;
– sodelovanje v mednarodnih zadevah na strokovnem področju;
– druge strokovne naloge, ki jih mora kot pristojni nadzorni organ izvajati v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in s tem povezane strokovne naloge, določene z aktom o ustanovitvi.
(4) Odločanje v upravnih zadevah obsega:
– odločanje v upravnih zadevah na področjih iz svoje pristojnosti;
– izvajanje drugih nalog odločanja v upravnih zadevah, določenih z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(5) Regulativne naloge agencije so:
– izdaja plovnostno-tehničnih zahtev;
– izdaja operativno-tehničnih zahtev;
– izdaja direktiv o varnosti;
– izdaja priročnikov za delo nadzornega osebja agencije;
– izdaja certifikacijskih specifikacij;
– izdaja sprejemljivih načinov skladnosti in navodil;
– druge regulativne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(6) Nadzorne in prekrškovne naloge agencije so:
– izvajanje stalnega nadzora na področjih iz svoje pristojnosti;
– izvajanje prekrškovnih nalog na področjih iz svoje pristojnosti;
– izvajanje nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov na področjih iz svoje pristojnosti;
– nadzor varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji;
– druge nadzorne in prekrškovne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(7) Pristojnosti in naloge agencije iz tretjega do šestega odstavka tega člena se ne nanašajo na pristojnosti in naloge, ki jih v skladu s tem zakonom izvaja ministrstvo, pristojno za promet, ali jih v skladu s prepisi Evropske unije neposredno izvajata Komisija Evropske unije in Evropska agencija za varnost v letalstvu.
(8) Akt iz petega odstavka tega člena, ki ni akt v posamezni upravni zadevi ali postopku stalnega nadzora, se objavi na način, ki je običajen v zračnem prometu. Akti iz petega odstavka tega člena, razen direktiv o varnosti in priročnikov za delo nadzornega osebja agencije, se objavijo tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
179.j člen
(javnost dela agencije)
(1) Delovanje agencije je javno.
(2) Agencija je dolžna uporabnike svojih storitev na primeren način obveščati o svojem delu, nalogah in pristojnostih, o pravicah in obveznostih uporabnikov ter postopkih za njihovo uresničevanje kot tudi o drugih pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na odnose do uporabnikov, v skladu s predpisi o javnih agencijah.
(3) Za javnost dela iz prejšnjih odstavkov je odgovoren direktor agencije.
179.k člen
(nadzor nad delom agencije)
(1) Agencija mora voditi ločene računovodske evidence po področjih svojega dela v skladu s predpisi o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti. Računovodske izkaze in poslovno poročilo agencije mora pregledati pooblaščeni revizor.
(2) Agencija mora vsako leto pripraviti poročilo o delu in poslovno poročilo. K poročilu o delu in poslovnemu poročilu mora pridobiti soglasje vlade.
(3) Agencija povzetek poročila o delu objavi na svojih spletnih straneh.
(4) Za nadzor, ki ga nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za promet, se razen glede zahtev, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki izvajajo nadzor, smiselno uporabljajo določbe predpisov Evropske unije o načinu dela Evropske agencije za varnost v letalstvu pri opravljanju inšpekcijskih pregledov standardiziranja oziroma o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varovanja letalstva.
179.l člen
(sodelovanje agencije z drugimi nadzornimi organi in Evropsko komisijo)
(1) Agencija sodeluje z drugimi nadzornimi organi in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu v skladu z določbami predpisov Evropske unije, ki se nanašajo na delo nadzornih organov na letalskem področju.
(2) Agencija sodeluje z nadzornimi organi iz 179. člena tega zakona v skladu z usmeritvami ministrstva, pristojnega za promet.
179.m člen
(financiranje agencije)
(1) Agencija se financira s:
1. prihodki iz proračuna Republike Slovenije,
2. prihodki iz pristojbin in povračila stroškov, ki jih v skladu s tarifo vplačajo prosilci in imetniki certifikatov in drugih listin, ki jih izdaja agencija,
3. s prihodki iz povračil za izvedene certifikacijske postopke, druge izdane posamične pravne akte in izvedene naloge stalnega nadzora, ki jih agencija pogodbeno opravi za potrebe Evropske agencije za varnost v letalstvu ali druge pristojne letalske organe,
4. prihodki od drugih dejavnosti.
(2) Iz proračuna se financirajo splošne varnostne naloge in programi agencije, izvajanje strokovnih in razvojnih nalog, mednarodno sodelovanje, nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovni postopki ter druge naloge, ki jih agencija izvaja za potrebe drugih državnih organov. Iz proračuna se financirajo tudi certifikacijske in podobne naloge, če je to potrebno zaradi vzdrževanja potrebnega osebja in usposobljenosti agencije, kadar zaradi premajhnega obsega prihodkov iz pristojbin in povračila stroškov ni mogoče zagotovi stalne usposobljenosti agencije za izvajanje predpisanih nalog.
(3) S prihodki od pristojbin in povračil stroškov se financirajo naloge odločanja v upravnih zadevah oziroma certificiranja, naloge stalnega nadzora ter druge naloge, povezane z izdajanjem listin in stalnim nadzorom iz pristojnosti agencije.
(4) Pristojbine in plačila stroškov se zaračunavajo na podlagi tarife, ki jo po predhodnem soglasju vlade izda agencija. Tarife se oblikujejo na način, kot se oblikujejo takse in dajatve, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu.
(5) Presežek prihodkov, pridobljenih na podlagi določb 2. do 4. točke prvega odstavka tega člena, nad odhodki javna agencija uporabi za:
– opravljanje in razvijanje dejavnosti,
– za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v javni agenciji, kot je določeno v ustanovitvenem aktu agencije,
– za spodbujanje inovacij in izobraževanja s področja letalstva in uveljavljanje sistema upravljanja varnosti.
Morebitna preostala sredstva iz tega naslova se v celoti prenesejo v rezerve agencije, vendar se mora za določen del teh sredstev znižati stroškovna osnova za določanje tarife za določeno obdobje. Delež presežka, za katerega se zniža stroškovna osnova za določanje tarife, in obdobje, za katero se znižuje, se določita v programu dela agencije.
(6) Agencija se sme zadolžiti samo, če je to določeno v finančnem načrtu in če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javne finance.
179.n člen
(posebnosti glede zaposlovanja v agenciji)
Delavcu agencije iz 168.a člena tega zakona, ki ob zaposlitvi ne izpolnjuje predpisanih pogojev za uradno osebo agencije, pripada, od dneva zaposlitve do dneva izpolnitve predpisanih pogojev za uradno osebo agencije plača brez dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, če mu ta dodatek v skladu s predpisi pripada.".
45. člen
V prvem odstavku 182. člena se doda nova 1. točka, ki se glasi:
"1. ne izvaja sistema upravljanja varnosti na predpisan način (tretji odstavek 5. člena),".
Dosedanja 1. točka postane 2. točka.
V dosedanji 2. točki, ki postane 3. točka, se besedilo "izdalo ministrstvo, pristojno za promet," nadomesti z besedilom "izdala agencija".
46. člen
V prvem odstavku 183. člena se v 6. in 11. točki besedilo "ministrstvo, pristojno za promet," v različnih sklonih nadomesti z besedo "agencija" v ustreznem sklonu.
47. člen
V prvem odstavku 193. člena se v 1. točki besedilo "obvesti ministrstva, pristojnega za promet," nadomesti z besedilom "obvesti agencije", besedilo "če ministrstvo, pristojno za promet, ni pisno odobrilo" pa se nadomesti z besedilom "če agencija ni pisno odobrila".
V 3. točki se besedilo "ministrstvu, pristojnem za promet," nadomesti z besedo "agenciji".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
(prevzem pristojnosti)
(1) Agencija začne izvajati pristojnosti iz 179.i člena zakona (v nadaljnjem besedilu: prevzem pristojnosti) najpozneje v petih mesecih od uveljavitve tega zakona. Pri tem mora biti zagotovljena stalnost nadzora letalske varnosti v skladu z letalskimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(2) Agencija, ob upoštevanju obveznosti v zvezi z upravnimi nalogami ministrstva, pristojnega za promet, z dnem prevzema pristojnosti prevzame javne uslužbence ministrstva, pristojnega za promet, ki so bili na dan uveljavitve tega zakona razporejeni na delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge, ki s prevzemom pristojnosti preidejo v pristojnost agencije. Javni uslužbenci sklenejo z agencijo pogodbo o zaposlitvi za delovna mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije, za katera izpolnjujejo predpisane pogoje.
(3) Z dnem začetka delovanja agencije se izvede prenos oziroma prevzem potrebnih sredstev za njeno delovanje in za prevzem pristojnosti. Pri tem se upoštevajo okoliščine in potrebe agencije od začetka delovanja do prevzema pristojnosti in po prevzemu pristojnosti.
(4) Z dnem, ko agencija prevzame pristojnosti, se vsi nekončani upravni postopki iz pristojnosti agencije, in postopki stalnega nadzora, z ministrstva, pristojnega za promet, prenesejo v vodenje na agencijo, ki nadaljuje postopke v skladu s tem zakonom. Postopki za izdajo listin, ki se izdajajo na podlagi letalskih predpisov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, uvedeni pred dnevom prevzema pristojnosti, se končajo po določbah tega zakona.
(5) Pritožbeni postopki, začeti pred dnevom prevzema pristojnosti, se končajo po določbah zakona, ki ureja letalstvo, ki so veljale do uveljavitve tega zakona.
(6) Nedokončani inšpekcijski postopki in postopki o prekrških, ki so se začeli pred dnevom prevzema pristojnosti, se dokončajo po določbah tega zakona.
(7) Z dnem prevzema pristojnosti agencija prevzame vse pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb, ki jih je kot pogodbena stranka sklenilo ministrstvo, pristojno za promet, in se nanašajo na izvajanje nalog agencije, in sicer do rokov, določenih v prevzetih pogodbah.
(8) Šteje se, da je v predpisih, izdanih na podlagi zakona, ki ureja letalstvo, in predpisih, ki se uporabljajo na njegovi podlagi, ter v predpisih za izvajanje predpisov Evropske unije, če je navedena pristojnost ministrstva, pristojnega za promet, ki po tem zakonu preide na agencijo, pristojni organ agencija, kolikor za posamezno vsebinsko področje ni drugače določeno.
(9) Obrazci, ki jih je izdalo ministrstvo, pristojno za promet, se smejo uporabljati do izdaje novih, vendar največ še šest mesecev po dnevu prevzema pristojnosti.
49. člen
(zagotovitev pogojev za začetek dela in poslovanja agencije)
(1) Vlada sprejme ustanovitveni akt agencije najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Ustanovitelj zagotovi agenciji finančne pogoje in osnovna materialna sredstva za začetek dela in poslovanja z zagotovitvijo prostorov in opreme iz ministrstva, pristojnega za promet.
(3) Vlada in minister, pristojen za promet, izdata predpise iz tretjega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 68. člena, prvega odstavka 155. člena, četrtega odstavka 166.a člena, petega odstavka 168. člena, tretjega odstavka 168.b člena in šestega odstavka 179.a člena zakona najkasneje v petih mesecih po njegovi uveljavitvi, predpis iz petega odstavka 164. člena zakona pa najkasneje v roku enega leta po njegovi uveljavitvi. Do uveljavitve teh predpisov se uporabljajo predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona. Če do izdaje predpisov po tem odstavku agencija ne bi mogla začeti z izvajanjem določenih nalog, jih do uveljavitve novih predpisov izvaja ministrstvo, pristojno za promet.
(4) Ne glede na določbe tega zakona se določbe 207. in 216. člena zakona uporabljajo do izdaje novih predpisov.
50. člen
(izpolnjevanje pogojev za letalske nadzornike)
Oseba, ki ima na dan uveljavitve tega zakona višješolsko izobrazbo, pridobljeno pred uvedbo visokošolskega strokovnega izobraževanja leta 1996 oziroma univerzitetnega študija po letu 1998, in:
– licenco prometnega pilota letala (ATPL(A)) z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, ali licenco prometnega pilota helikopterja (ATPL(H)) z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, oziroma najmanj licenco poklicnega pilota letala (CPL(A)) z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, ali licenco poklicnega pilota helikopterja (CPL(H)) z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, ali
– licenco kontrolorja zračnega prometa z ratingom nadzorne priletne kontrole ali ratingom nadzorne območne kontrole z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, oziroma licenco za vzdrževanje zrakoplova kategorije B z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, ali licenco za vzdrževanje zrakoplova kategorije C z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira,
izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta v agenciji in nadaljuje z opravljanjem dela oziroma za zaposlitev v agenciji na delovnem mestu, za katerega se zahteva visokošolska izobrazba.
51. člen
(organi agencije v prehodnem obdobju)
Vlada Republike Slovenije najkasneje tri mesece po uveljavitvi tega zakona, na predlog ministra, pristojnega za promet, imenuje vršilca dolžnosti direktorja agencije, vendar ne za dlje kot za eno leto.
52. člen
(varstvo pri opravljanju dela)
Določbe 214. člena zakona se glede varstva pri opravljanju dela pilotov in delavcev na terenu uporabljajo tudi za letalske nadzornike in nadzornike, zaposlene v agenciji.
53. člen
(dokumentarno gradivo)
Tekočo zbirko dokumentarnega gradiva, ki se nanaša na dejavnost agencije po tem zakonu, agencija prevzame od ministrstva, pristojnega za promet, z dnem prevzema pristojnosti za izvajanje pooblastil in nalog po tem zakonu.
54. člen
(prenehanje veljavnosti določb Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati tretji in četrti stavek prvega odstavka ter drugi in četrti odstavek 21. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 101/03, 110/05 in 109/09).
55. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-06/10-24/53
Ljubljana, dne 15. julija 2010
EPA 1131-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik