Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3341. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem, stran 9155.

Na podlagi 10. člena, 106. člena, četrtega odstavka 113. člena v zvezi s 115. členom, tretjega odstavka 114. člena in 118. člena ter za izvrševanje 107., 124. in 138. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 20/09) se 17. člen spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(način izvajanja javne službe)
Javno službo v hmeljarstvu (v nadaljnjem besedilu: javna služba) izvaja javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija in izpolnjuje pogoje za izvajanje strokovnih nalog javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) ter ima odločbo o usposobljenosti za izvajanje javne službe.«.
2. člen
18. člen se črta.
3. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(predmet javne službe)
Javna služba obsega izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje hmeljarstva (v nadaljnjem besedilu: strokovne naloge).«.
4. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(obveznosti javne službe)
V skladu s prvim odstavkom 114. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) je dolžan izvajalec javne službe:
– zagotavljati enakomerno dostopnost do storitev javne službe vsem pridelovalcem hmelja (v nadaljnjem besedilu: uporabniki javne službe) na celotnem območju Republike Slovenije;
– seznaniti uporabnike javne službe z rezultati javne službe v obliki ogleda poskusov, objave na spletnih straneh, objave v strokovni literaturi ter predstavitve na strokovnih srečanjih in letnih seminarjih.«.
5. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(financiranje javne službe)
(1) Javna služba se financira iz:
– proračuna Republike Slovenije in
– plačila uporabnikov javne službe.
(2) Če izvajalec javne službe opravi manjši obseg nalog, kakor je določen s programom javne službe iz 22. člena te uredbe, se sredstva proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračun) in plačila uporabnikov storitev sorazmerno znižajo.
(3) Če izvajalec javne službe opravi strokovne naloge v večjem obsegu, kakor je določen s programom javne službe iz 22. člena te uredbe, se povečan obseg dela ne prizna v breme proračuna.
(4) Vrednost javne službe v hmeljarstvu predstavljajo:
– vrednosti posameznih strokovnih nalog iz prvega odstavka 22. člena te uredbe in
– vrednosti za tekoče in investicijsko vzdrževanje delovanja javne službe v hmeljarstvu (v nadaljnjem besedilu: investicije).
(5) Za izvajanje strokovnih nalog iz prvega odstavka 22. člena te uredbe sredstva zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na proračunski postavki 7649 Strokovne naloge v hmeljarstvu do višine zagotovljenih sredstev v posameznem proračunskem letu, in sicer:
– žlahtnjenje hmelja: do 100%,
– introdukcija (v nadaljnjem besedilu: tehnologija pridelave in predelave hmelja): do 100%,
– ocena letnika hmelja: do 100%.
(6) Strokovne naloge in investicije iz četrtega odstavka tega člena se financirajo v obsegu, ki ga določa Priloga 2, ki je sestavni del te uredbe, iz proračuna na podlagi Programa javne službe v hmeljarstvu (v nadaljnjem besedilu: program javne službe), ki vsebuje namen strokovnih nalog, vsebino strokovnih nalog, cilje strokovnih nalog ter kazalnike za dosego ciljev strokovnih nalog in je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
(7) Sredstva, ki jih za izvajanje storitev javne službe prejme izvajalec javne službe, ne smejo presegati sredstev, potrebnih za pokrivanje stroškov, ki so nastali pri izvajanju storitev javne službe.
(8) V primeru ugotovljenih prekomerno izplačanih sredstev mora izvajalec javne službe vrniti vsa prekomerno izplačana sredstva v proračun.
(9) Sredstva za investicije se zagotavljajo v skladu z zagotovljenimi sredstvi proračuna za ta namen v posameznem proračunskem letu.«.
6. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(program javne službe)
(1) Program javne službe opredeljuje strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje hmeljarstva, ki so:
a) tehnologije pridelave in predelave hmelja:
– izvajanje tehnoloških poskusov s področja pridelave in predelave hmelja;
– napovedi agrotehničnih ukrepov v hmeljarstvu;
– ocena ekonomike in konkurenčnosti hmeljarstva;
– informiranje in izobraževanje uporabnikov javne službe;
b) žlahtnjenje hmelja:
– vzgoja novih sort hmelja, ki ustrezajo zahtevam trga in pogojem pridelovanja v Republiki Sloveniji, s poudarkom na izboljšani kakovosti ter odpornosti proti pomembnejšim boleznim in škodljivcem;
– informiranje in izobraževanje uporabnikov javne službe;
c) ocena letnika hmelja:
– določitev letne kakovosti reprezentativnih vzorcev pridelka hmelja po posameznih sortah z analizami na vsebnost vlage, delež listov in pecljev, hmeljskega odpada, vsebnost semena in vsebnost alfa-kislin;
– informiranje uporabnikov javne službe.
(2) Vrednost posameznih strokovnih nalog je določena z obsegom in vrednostjo tehničnih in strokovnih ur in največjim deležem, ki ga lahko v strokovnih nalogah predstavljajo ostali stroški (analize, kilometrine, materialni stroški).
(3) Izvajalec javne službe mora strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena letno izvesti v obsegu in na način (število strokovnih ur/leto, število tehničnih ur/leto, delež analiz in materialnih stroškov na strokovno nalogo), kot je določeno v Prilogi 2 te uredbe, in predpisu, ki ureja naloge, pogoje in cene storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu.«.
7. člen
23. člen se črta.
8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(poročila o izvajanju nalog)
(1) Izvajalec javne službe mora ministrstvu do konca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto poslati letno poročilo o opravljenem delu in rezultatih opravljenega dela ter letno finančno poročilo o izvedbi javne službe, ki jo je izvajal v skladu s programom javne službe.
(2) Letno poročilo o opravljenem delu in rezultatih opravljenega dela iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
– ciljev strokovnih nalog iz programa javne službe;
– uresničitve programa javne službe;
– posebnosti pri izvedbi programa javne službe in
– morebitnih posebnih problemov pri izvedbi programa javne službe ter predlogov za nadaljnje delo.
(3) Letno finančno poročilo o izvedbi javne službe iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati vsaj:
– natančno obrazložitev porabe sredstev;
– obseg in časovnico izvedenih nalog po strokovnih urah, tehničnih urah (po strokovnih in tehničnih sodelavcih), opravljenih analizah in ostalih materialnih stroških za vsako strokovno nalogo in celotno javno službo;
– vrednost izvedenih nalog za vsako strokovno nalogo in celotno javno službo;
– pregled priliva sredstev iz proračuna in pregled sofinanciranja uporabnikov javne službe.
(4) Ministrstvo izvede plačilo izvajalcu javne službe za opravljeno delo v tekočem letu na podlagi četrtletnih poročil, ki jih potrdi ministrstvo in priloženih zahtevkov za izplačilo.
(5) Četrtletna poročila iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati vsaj:
– zasledovanje namena strokovne naloge;
– že dosežene letne cilje strokovne naloge;
– kazalnike za že dosežene letne cilje strokovnih nalog;
– natančno razdelitev že nastalih stroškov za vsako strokovno nalogo posebej;
– obseg in časovnico že izvedenih strokovnih nalog po strokovnih urah, tehničnih urah (po strokovnih in tehničnih sodelavcih), opravljenih analizah in ostalih materialnih stroških za vsako strokovno nalogo;
– vrednost že izvedenih del za vsako strokovno nalogo;
– pregled že pridobljenih sredstev iz proračuna in pregled sofinanciranja uporabnikov javne službe.«.
9. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja inšpekcija, pristojna za kmetijstvo.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka zajema predvsem nadzor nad:
– izpolnjevanjem obveznosti iz 20. člena te uredbe;
– izvajanjem javne službe v skladu s programom javne službe in
– namensko porabo sredstev proračuna.
(3) Ob ugotovitvi nenamenske porabe sredstev proračuna mora izvajalec javne službe ta sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.«.
10. člen
26., 27. in 28. člen se črtajo.
11. člen
Dodata se novi Priloga 1 in Priloga 2, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
12. člen
(prehodna določba)
Postopki financiranja strokovnih nalog žlahtnjenje hmelja, tehnologija pridelave in varstva hmelja ter ocena letnika hmelja za leto 2009, začeti na podlagi Uredbe o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 20/09), se končajo v skladu z Uredbo o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 20/09).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2010
Ljubljana, dne 22. julija 2010
EVA 2010-2311-0121
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti