Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3340. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013, stran 9154.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10) se v 25. členu za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravičenci lahko uveljavljajo primer višje sile zaradi smrti člana kmetije ali njegove dolgotrajne nezmožnosti za delo, če je obseg dela tega člana kmetije na zadevnem KMG-ju znašal vsaj 0,5 polnovrednih delovnih moči (v nadaljnjem besedilu: PDM), član kmetije pa je ob uveljavljanju tega primera višje sile vpisan v RKG-ju. Za obseg dela 0,5 PDM-ja se upošteva, da ga dosega vsaka oseba, ki je starejša od 15 let in je vpisana v RKG-ju.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je zaradi odprave mostičkov – ozkih povezovalnih pasov med dvema površinama z isto vrsto dejanske rabe (v nadaljnjem besedilu: mostički) – v postopku uskladitve GERK-ov z evidenco dejanske rabe na dan 17. januarja 2010 v skladu s predpisom, ki ureja RKG, ali odprave mostičkov po tem datumu in do oddaje zbirne vloge za leto 2010 prišlo do zmanjšanja vključene površine, na kateri se izvajajo podukrepi KOP-a iz 14. člena te uredbe, se to zmanjšanje ne šteje:
– kot zmanjšanje prevzete obveznosti,
– v dovoljen obseg zmanjšanja vstopne površine iz enaintridesetega odstavka 15. člena te uredbe.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je GERK razpadel na dva ali več manjših delov zaradi odprave mostičkov na osnovi ugotovitve kontrole na kraju samem za ukrepe leta 2010 in je površina posameznega tako nastalega dela GERK-a manjša od površine iz osemindvajsetega odstavka 15. člena te uredbe, obveznost izvajanja podukrepov KOP-a iz 14. člena te uredbe na teh GERK-ih preneha, razen za podukrepe KOP-a 214-I/3, 214-I/4, 214-I/5 in 214-I/6 iz 14. člena te uredbe.«.
3. člen
V Prilogi 1 se v točki B. Zahteve, ki se nanašajo na posamezne podukrepe KOP-a, pod Skupino I.: Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje pri Podukrepu 214-II/10 Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov besedilo »Normalni pašni dan se izračuna po naslednji formuli:
normalni pašni dan = teža črede izražena v GVŽ-jih x število dni paše te črede na določenem zemljišču.« nadomesti z besedilom »Število normalnih pašnih dni se izračuna po naslednji formuli:
število normalnih pašnih dni = teža črede, izražena v GVŽ-jih x število dni paše te črede na določenem zemljišču.«.
4. člen
V Prilogi 4 se v točki B. Kršitve in sankcije pri podukrepih KOP-a v devetem odstavku črta besedilo »izpolnjevanja obveznosti glede vodenja evidenc o delovnih opravilih in udeležbe na izobraževalnem programu ter«.
V desetem odstavku se črta besedilo »izpolnjevanja obveznosti glede vodenja evidenc o delovnih opravilih in udeležbe na izobraževalnem programu ter«.
Za štirinajstim odstavkom se doda novi petnajsti odstavek, ki se glasi:
»(15) Pri podukrepih KOP-a, pri katerih je pogoj za upravičenost do plačila tudi celoletno vzdrževanje minimalne zahtevane obtežbe z živino na KMG-ju, se obtežba preverja v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Če ob tem preverjanju obtežbe pogoj glede zahtevane spodnje meje obtežbe za tekoče leto ni izpolnjen:
– enkrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 20 odstotkov,
– dvakrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 40 odstotkov,
– trikrat ali večkrat, se plačilo za tekoče leto ne dodeli.
V zgoraj navedenih primerih se neizpolnjevanje pogoja glede zahtevane spodnje meje obtežbe pri teh podukrepih KOP-a upošteva kot kršitev.«.
Dosedanji petnajsti do osemnajsti odstavek postanejo šestnajsti do devetnajsti odstavek.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-14/2010
Ljubljana, dne 22. julija 2010
EVA 2010-2311-0150
Vlade Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost