Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3338. Uredba o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb, stran 9145.

Na podlagi 12. člena Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 43/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa podrobnejši način izpolnjevanja pogojev iz pete alinee tretjega odstavka 3. člena Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 43/10; v nadaljnjem besedilu: zakon), podrobnejši način določitve tržno oblikovane cene iz 10. člena zakona, vsebino razpisa za pridobivanje poroštev, roke, dokumentacijo, poročanje in podrobnejše postopke v zvezi s pridobivanjem, unovčevanjem in izterjavo poroštev.
2. člen
(krediti, za katere se izdajajo poroštva)
Poroštva se lahko izdajajo le za nove kredite, namenjene za financiranje investicij, za katere na dan objave razpisa za pridobivanje poroštev (v nadaljnjem besedilu: razpis) še ni bila sklenjena kreditna pogodba.
3. člen
(finančna in posredniška dejavnost)
V skladu s peto alineo tretjega odstavka 3. člena zakona se šteje, da gospodarska družba v pretežnem delu opravlja finančno ali posredniško dejavnost po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, kakor jo določa Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/06), če je uvrščena v sektor S. 12 Finančne družbe, ali je po standardni klasifikaciji dejavnosti, kakor jo določa Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), uvrščena v področje K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti, ali če so v zadnjem izkazu poslovnega izida finančni prihodki višji kakor prihodki iz poslovanja.
II. RAZPIS
4. člen
(vsebina razpisa)
(1) Posamezen razpis mora vsebovati predvsem naslednje sestavine:
– razpisano poroštveno kvoto in odstotek poroštva države,
– višino premije za izdano poroštvo za vsak bonitetni razred in ročnost kredita posebej,
– rok za prijavo na razpis,
– način pošiljanja dokumentacije in dokazil o izpolnjevanju pogojev,
– seznam dokumentacije (z okvirno vsebino, kadar je to smiselno), ki jo mora gospodarska družba priložiti k prijavi,
– vzorec pooblastila, s katerim gospodarska družba pooblašča kreditodajalko (ali banko, ki je v vlogi agenta, če gre za financiranja s strani bančnega konzorcija), da v času trajanja poroštva oziroma do končnega poplačila obveznosti po kreditni pogodbi vodi vse postopke s SID banko po zakonu in tej uredbi,
– vzorec izjave kreditodajalke, iz katere je razvidno, da kreditodajalka potrjuje predloženi investicijski program gospodarske družbe,
– vzorec izjave kreditodajalke, iz katere je razvidno, da kreditodajalka potrjuje, da je obrestna mera kredita enaka obrestni meri kreditov za komitente najvišjega bonitetnega razreda kreditodajalke,
– način obravnave prispelih vlog po vrstnem redu prispetja,
– določbo, da je mogoče razpis oziroma sprejemanje vlog predčasno zaključiti,
– kontaktne osebe in način komuniciranja,
– druge pogoje in zahteve, opredeljene v zakonu in tej uredbi.
(2) Skupaj z razpisom mora biti na spletnih straneh SID banke objavljeno tudi standardno besedilo poroštvene pogodbe, ki mora vsebovati predvsem:
– določbo, da Republika Slovenija unovčeno poroštvo plača najpozneje v roku 15 delovnih dni od dneva prejema popolnega zahtevka za unovčenje,
– zavezo kreditodajalke glede načina oziroma meril uvrščanja gospodarske družbe v bonitetni razred,
– zavezo kreditodajalke, da bo ob unovčenju poroštva vodila postopke izterjave terjatev države iz naslova unovčenega poroštva skupaj s svojim delom terjatve in o tem redno obveščala SID banko,
– določbe o načinu in vsebini poročanja o kreditojemalcih, stanju kredita, dinamiki črpanj in plačil po kreditni pogodbi ter o izvajanju projekta/investicije skladno z načrtom izvedbe del,
– določbe glede zavarovanja kredita,
– pravico nadzora kreditodajalke nad namensko porabo kredita in postopek preverjanja nadzora kreditodajalke, ki ga opravlja SID banka, ki ni opredeljen v tej uredbi, nad namensko porabo kreditov, zavarovanih s poroštvom Republike Slovenije pri banki in kreditojemalcu v času trajanja poroštva oziroma do končnega poplačila obveznosti po kreditni pogodbi,
– določbo, da kreditodajalka ne sme pogojevati odobritve kredita s poroštvom Republike Slovenije s spremembo pogojev drugih kreditov, ki pomenijo za kreditojemalca manj ugoden položaj,
– določbo o nadzoru nad obrestnimi merami in stroški,
– obveznost poročanja kreditodajalke, med drugim o poteku izvajanja nadzora nad namensko porabo sredstev in o poteku izterjav unovčenih poroštev,
– obveznost kreditodajalke, da vsako leto do 20. januarja obvešča ministrstvo, pristojno za finance, o stanju glavnic kreditov, zavarovanih s poroštvom po zakonu, po stanju na dan 31. 12. preteklega leta,
– obveznost kreditodajalke, da deset let od dneva sklenitve poroštvene pogodbe ali od dokončnega poplačila obveznosti po kreditni pogodbi, če taka izpolnitev obveznosti nastane pozneje, hrani vso dokumentacijo v zvezi s kreditom, zavarovanim s poroštvom,
– medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo, SID banko in kreditodajalko v primeru kršitve zakona, te uredbe ali poroštvene pogodbe (na primer pogodbene kazni) in
– druge določbe, ki so običajne pri poslih izdaje državnih poroštev.
III. POSTOPEK IZDAJE POROŠTEV
5. člen
(dopolnitev dokumentacije)
(1) Če SID banka ob izvajanju preverjanja izpolnjevanja pogojev iz zakona ugotovi, da iz dokumentacije, predložene za namen pridobitve poroštva, ni jasno razvidno, ali gospodarska družba izpolnjuje pogoje za pridobitev poroštva, ali če v dokumentaciji manjkajo določena dokazila, ali je dokumentacija na kakršen koli drug način nepopolna ali pomanjkljiva, SID banka pozove gospodarsko družbo, da dopolni dokumentacijo in ji določi primeren rok za dopolnitev dokumentacije, ki praviloma ne sme biti krajši od pet delovnih dni.
(2) Če gospodarska družba ali kreditodajalka, ki jo je pooblastila gospodarska družba, v roku iz prejšnjega odstavka skladno z zahtevami SID banke ne dopolni dokumentacije, SID banka vlogo zavrže kot nepopolno.
6. člen
(sklenitev poroštvene pogodbe)
(1) Besedilo poroštvene pogodbe, ki se sklene v skladu z drugim odstavkom 14. člena zakona, mora biti enako besedilu standardnega besedila poroštvene pogodbe, ki ga je SID banka objavila hkrati z razpisom na svojih spletnih straneh.
(2) Če ne pride do sklenitve poroštvene pogodbe v skladu z drugim odstavkom 14. člena zakona, SID banka o razlogih za to pisno obvesti gospodarsko družbo, kreditodajalko in ministrstvo, pristojno za finance.
IV. KREDITNA POGODBA
7. člen
(določbe kreditne pogodbe)
Kreditna pogodba, zavarovana s poroštvom, mora poleg osnovnih značilnosti iz prvega odstavka 4. člena zakona vsebovati vsaj še naslednje določbe:
– opredelitev obrestne mere, ki je enaka obrestni meri za komitente najvišjega bonitetnega razreda banke v času odobravanja kredita, ob upoštevanju ročnosti kredita in zavarovanja,
– jasno navedbo vseh stroškov kredita,
– navedbo zavarovanj terjatev kreditodajalke, ki morajo ustrezati kakovostim zavarovanjem skladno z običajno bančno prakso in s šesto alineo prvega odstavka 4. člena zakona,
– navedbo obveznosti gospodarske družbe, da mora pooblaščenemu predstavniku kreditodajalke, SID banke ali ministrstva, pristojnega za finance, omogočiti pregled poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije, v zvezi s kreditom, zavarovanim s poroštvom, da se prepriča o pravilnosti in popolnosti vseh danih izjav in jamstev gospodarske družbe ter njenih drugih zavez in obveznosti, kakor so določene v zakonu, tej uredbi in kreditni pogodbi,
– navedbo, da kredit ne zapade v takojšnje plačilo zaradi navzkrižne kršitve drugih pogodb (klavzula cross default),
– navedbo namena kredita, ki mora biti natančno opredeljen,
– navedbo, da ima kreditodajalka pravico do odpovedi kreditne pogodbe zaradi nenamenske porabe kredita,
– prepoved ponovnega črpanja kredita zaradi predčasnega vračila in
– obveznost kreditodajalke, da deset let od dneva sklenitve poroštvene pogodbe ali od dokončnega poplačila obveznosti po kreditni pogodbi, če taka izpolnitev obveznosti nastane pozneje, hrani vso dokumentacijo v zvezi s kreditom, zavarovanim s poroštvom.
V. IZRAČUN PREMIJE
8. člen
(premija)
(1) SID banka kreditodajalki, ki jo je pooblastila gospodarska družba, pošlje račun za plačilo premije najpozneje naslednji delovni dan po sklenitvi poroštvene pogodbe oziroma v 15 delovnih dneh po zaključku četrtletja za preteklo četrtletje.
(2) Kreditodajalka v imenu gospodarske družbe plača premijo na račun proračuna Republike Slovenije v osmih dneh po prejemu računa, ki ga pošlje SID banka.
(3) Osnovo za obračun prve premije predstavlja odobreni pogodbeni znesek glavnice kredita iz kreditne pogodbe, zavarovan s poroštvom Republike Slovenije, za obračun vseh nadaljnjih premij pa stanje zavarovane glavnice kredita na zadnji dan četrtletja.
(4) Prva premija se obračuna ob upoštevanju dejanskega števila dni v obdobju do zadnjega dne tekočega četrtletja.
(5) O plačilu oziroma neplačilu premije ministrstvo, pristojno za finance, obvesti SID banko v roku petih dni po izvršenem oziroma neizvršenem plačilu.
9. člen
(način izračuna tržno oblikovane cene)
(1) SID banka določi višino tržno oblikovane cene za posamezno poroštvo na podlagi povprečja premij primerljivih vrst garancij, ki jih za posamezni bonitetni razred kreditojemalcev (ob upoštevanju verjetnosti neplačila) zaračunavajo poslovne banke v Republiki Sloveniji.
(2) Pri izračunu premije mora SID banka upoštevati bonitetni razred kreditojemalca (vključno s podatki o verjetnosti neplačila), ročnost kredita in kakovost zavarovanja. Formulo za izračun premije SID banka objavi ob objavi razpisa na svojih spletnih straneh.
(3) Za ugotovitev povprečja premij iz prvega odstavka tega člena mora SID banka najpozneje deset delovnih dni pred vsakim razpisom pozvati vse poslovne banke v Republiki Sloveniji, da ji pošljejo podatke o premijah.
(4) Banke morajo SID banki poslati podatke o premijah najpozneje v petih delovnih dneh od prejema poziva SID banke.
VI. VSEBINA IN OBSEG POOBLASTILA SID BANKE
10. člen
(izdajanje in spremljanje poroštev)
SID banka pri izdajanju in spremljanju poroštev izvaja predvsem naslednje naloge:
– pripravlja in objavlja razpise na spletnih straneh SID banke,
– pred objavo usklajuje vsebino razpisa z ministrstvom, pristojnim za finance,
– pred objavo razpisa preverja razpoložljivost obsega poroštvene kvote, ki jo določa veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, pri ministrstvu, pristojnemu za finance, ter prilagaja znesek razpisane poroštvene kvote razpoložljivemu obsegu,
– zbira vloge gospodarskih družb za pridobitev poroštva,
– preverja popolnost prejete dokumentacije,
– preverja izpolnjevanje pogojev po zakonu in tej uredbi,
– sklepa poroštvene pogodbe s kreditodajalkami v imenu in za račun Republike Slovenije,
– evidentira izdana in unovčena poroštva, stanja (glavnice kreditov) izpostavljenosti države, terjatev iz naslova unovčenih poroštev ter poplačila terjatev,
– pošilja dodatno dokumentacijo na zahtevo ministrstva, pristojnega za finance,
– hrani vso dokumentacijo v zvezi s kreditom, zavarovanim s poroštvom, deset let od dneva sklenitve poroštvene pogodbe ali od dokončnega poplačila obveznosti po kreditni pogodbi, če do take izpolnitve obveznosti pride pozneje, in
– druge naloge po tej uredbi ali po navodilih ministrstva, pristojnega za finance.
11. člen
(predložitev zahtevka za unovčitev poroštva)
Kreditodajalka SID banki predloži pisni zahtevek za unovčitev poroštva na standardnem vzorcu, ki je del razpisne dokumentacije, skupaj s prilogami, če so izpolnjeni pogoji iz 7. člena zakona.
12. člen
(postopek unovčitve poroštev)
(1) SID banka opravi pregled posameznega zahtevka kreditodajalke za unovčitev poroštva za kreditno obveznost gospodarske družbe, preveri izračun zahtevka, potrdi znesek za izplačilo in zahtevek skupaj s prejeto dokumentacijo pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance, v plačilo.
(2) SID banka mora najpozneje naslednji delovni dan po prejemu zahtevka kreditodajalke za unovčitev poroštva po elektronski pošti obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, o prejetju zahtevka za unovčitev poroštva in v obvestilu navesti naslednje podatke:
– polni naziv kreditodajalke,
– matično številko kreditodajalke,
– polni naziv gospodarske družbe,
– matično številko gospodarske družbe,
– številko poroštvene pogodbe,
– številko kreditne pogodbe,
– pozvani znesek unovčitve poroštva in
– datum roka plačila.
(3) SID banka mora najmanj pet delovnih dni pred rokom za plačilo poroštva ministrstvu, pristojnemu za finance, poslati zahtevek za plačilo poroštva, ki ga podpiše pooblaščena oseba SID banke in ki mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– polni naziv kreditodajalke,
– matično številko kreditodajalke,
– polni naziv gospodarske družbe,
– matično številko gospodarske družbe,
– številko poroštvene pogodbe,
– številko kreditne pogodbe,
– pozvani znesek unovčitve poroštva, ki ga mora potrditi SID banka, pri čemer potrditev pomeni, da je pozvani znesek preverjen in skladen s kreditnimi in poroštvenimi pogoji,
– datum roka plačila,
– transakcijski račun kreditodajalke,
– številko sklica za plačilo,
– morebitna druga plačilna navodila,
– navedbo razloga za unovčitev v skladu s 7. členom zakona,
– izvirni zahtevek kreditodajalke,
– potrjeno preveritev izračuna zahtevka kreditodajalke in
– vse morebitne sklenjene anekse h kreditni ali poroštveni pogodbi, ki še niso bili poslani ministrstvu, pristojnemu za finance.
(4) Če zahtevek SID banke iz prejšnjega odstavka ni popoln, ministrstvo, pristojno za finance, pozove SID banko, da ga dopolni. Stroške ali zamudne obresti, nastale zaradi morebitne zamude na strani SID banke (prepozno poslani zahtevek ali nepopolni zahtevek), ministrstvo, pristojno za finance, zaračuna SID banki.
13. člen
(plačilo unovčenih poroštev)
Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu zahtevka SID banke za plačilo poroštva iz prejšnjega člena v roku 15 delovnih dni, ko SID banka prejme popolni pisni zahtevek v skladu z 11. členom te uredbe, opravi plačilo zahtevanega zneska v delu, ki ga je potrdila SID banka. Po opravljenem plačilu poroštva ministrstvo, pristojno za finance, pošlje kopijo dokazil o plačilu poroštva SID banki.
14. člen
(izterjava unovčenih poroštev)
(1) Za izterjavo posameznih terjatev iz naslova unovčenih poroštev so odgovorne kreditodajalke, ki prejmejo poroštvo, iz unovčenja katerega izhaja terjatev. SID banka spremlja in nadzoruje postopke izterjave terjatev ter s kreditodajalkami v imenu in za račun Republike Slovenije sodeluje pri pomembnejših odločitvah v postopku izterjave.
(2) Zneske prejetih plačil terjatev iz naslova unovčenih poroštev kreditodajalke nakazujejo na račun proračuna Republike Slovenije, na podračun številka 01100-6300109972, najpozneje v treh delovnih dneh od prejema plačila.
(3) Kreditodajalke o prejetih zneskih plačil terjatev iz naslova unovčenih poroštev in izvedenih nakazilih na račun proračuna Republike Slovenije pisno obveščajo SID banko in ministrstvo, pristojno za finance.
VII. EVIDENTIRANJE POROŠTEV IN POROČANJE
15. člen
(poročanje kreditodajalk)
(1) Kreditodajalke poročajo SID banki v skladu s sklenjeno poroštveno pogodbo. Pogodba mora glede obveznosti poročanja o poteku izvajanja nadzora nad namensko porabo sredstev določati, da kreditodajalke pošiljajo SID banki dokumentacijo, iz katere izhajajo informacije o višini in vsebini dejanske uporabe kredita.
(2) Kreditodajalke poročajo ministrstvu, pristojnemu za finance:
– vsako leto do 20. januarja o stanju glavnic kreditov, zavarovanih s poroštvom, po stanju na dan 31. decembra preteklega leta v elektronski obliki XML na obrazcu »Stanje kreditov po ZPFIGD – poročilo kreditodajalke«, ki je Priloga 1 te uredbe in njen sestavni del, ter s potrditvijo izpisa odprtih postavk, ki jim ga pošlje ministrstvo, pristojno za finance;
– o poteku izterjave terjatev iz naslova unovčenih poroštev, skladno s 14. členom te uredbe, s predložitvijo ustreznih listin, iz katerih izhajajo dejstva, ki vplivajo na višino in obstoj izkazanih terjatev iz naslova unovčenih poroštev v knjigovodskih evidencah, najpozneje v roku deset delovnih dni po njihovi izstavitvi oziroma pridobitvi ter četrtletno v elektronski obliki XML do 20. dne v prvem mesecu četrtletja za podatke preteklega četrtletja na obrazcu »Izterjava po ZPFIGD – poročilo kreditodajalke«, ki je Priloga 2 te uredbe in njen sestavni del.
16. člen
(poročanje SID banke)
(1) SID banka mesečno poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, v elektronski obliki XML do 10. dne v mesecu za podatke po stanju na zadnji dan preteklega meseca, o:
– poteku razpisa na obrazcu »Podatki o razpisu po ZPFIGD – poročilo SID banke«, ki je Priloga 3 te uredbe in njen sestavni del, in
– vsebini kreditne pogodbe na obrazcu »Podatki o kreditih po ZPFIGD – poročilo SID banke«, ki je Priloga 4 te uredbe in njen sestavni del.
(2) SID banka četrtletno poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, v elektronski obliki XML do 20. dne v prvem mesecu četrtletja za podatke po stanju na zadnji dan preteklega četrtletja, o črpanju in stanju glavnic kreditov na obrazcu »Stanje kreditov po ZPFIGD – poročilo SID banke«, ki je Priloga 5 te uredbe in njen sestavni del.
(3) SID banka četrtletno, pisno poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o višini in vsebini dejansko uporabljenih kreditov gospodarskih družb do 20. dne v prvem mesecu četrtletja glede opravljenega nadzora kreditodajalk v preteklem četrtletju. SID banka pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance, na njegovo zahtevo tudi dokumentacijo glede posamezne gospodarske družbe, na podlagi katere je bilo pripravljeno poročilo.
17. člen
(dokumentacija, ki jo mora pošiljati SID banka)
SID banka mora ministrstvu, pristojnemu za finance, poslati:
– račun za premijo hkrati, ko ga pošlje kreditodajalki v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe,
– izvirnik sklenjene poroštvene pogodbe ter kopiji pripadajoče kreditne pogodbe in pogodbe o zavarovanju kredita najpozneje v petih delovnih dneh od prejema sklenjenih pogodb,
– izvirnike aneksov k sklenjenim poroštvenim pogodbam ter kopije aneksov k kreditnim pogodbam in pogodbam o zavarovanju kredita, če se le-ti sklenejo, najpozneje v petih delovnih dneh od prejema aneksov, in
– obvestila in drugo dokumentacijo o spremljanju in izvajanju nadzora nad izterjavo v skladu s prvim odstavkom 14. člena te uredbe.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
(poročanje v preglednicah excel)
(1) Do vzpostavitve informacijskega sistema na ministrstvu, pristojnemu za finance, ki omogoča uvoz podatkov v elektronski obliki XML, SID banka in kreditodajalke poročajo ministrstvu, pristojnemu za finance, na obrazcih, ki jih določa ta uredba, v preglednicah excel.
(2) Datum vzpostavitve informacijskega sistema iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo, pristojno za finance, na svoji spletni strani.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-38/2010
Ljubljana, dne 22. julija 2010
EVA 2010-1611-0117
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost