Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3269. Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 8874.

Na podlagi sedmega odstavka 51. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 35/10 - uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
Ta uredba določa znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret.
2. člen
Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret je izračunana na podlagi podatkov iz obračunov za plačilo trošarine v obdobju od 1. junija 2009 do 31. maja 2010 in na dan 1. avgusta 2010 znaša 2,49 eura za zavojček dvajsetih cigaret.
3. člen
(1) Drobnoprodajno ceno za posamezno vrsto cigaret določi proizvajalec oziroma uvoznik oziroma davčni zastopnik oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) v eurih.
(2) Drobnoprodajna cena velja za posamezno vrsto cigaret za celotno območje Republike Slovenije, razen za prodajo v prostocarinskih prodajalnah ter za prodajo na ladjah in letalih na progah mednarodnega prometa.
4. člen
(1) Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini 19,5500 eura za 1000 kosov cigaret.
(2) Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 46,1446% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.
5. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se od cigaret, katerih drobnoprodajna cena je nižja od 2,49 eura, plačuje trošarina v višini 77,0000 eura za 1000 kosov cigaret.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(1) Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. avgusta 2010.
(2) Zavezanec iz 11. točke drugega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 35/10 - uradno prečiščeno besedilo in 56/10) mora na dan 31. julija 2010 popisati zalogo cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zaloge cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračunati razliko med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
(3) Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najpozneje 60. dan po popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, v dobro podračuna: 01100-1008310474 - trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika - 08656.
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 136/06, 48/07, 27/09 in 21/10).
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-44/2010
Ljubljana, dne 19. julija 2010
EVA 2010-1611-0130
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost