Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3238. Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave, stran 8688.

Na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07 - ZUP-E in 48/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to uredbo se določa celostna grafična podoba Vlade Republike Slovenije, vladnih služb, ministrstev, organov v sestavi ministrstev in upravnih enot (v nadaljnjem besedilu: organi).
(2) Celostna grafična podoba organov temelji na enotni uporabi grba Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: grb) in logotipa ter upoštevanju oblikovalskih izhodišč glede oblike dokumentov, tabel, spletnih strani in drugih vsebin, ki so določena s to uredbo.
2. člen
(1) Organi uporabljajo celostno grafično podobo pri poslovanju in komuniciranju s fizičnimi ali pravnimi osebami, pri medsebojnem poslovanju, poslovanju z drugimi državnimi organi, z organi samoupravnih lokalnih skupnosti, z nosilci javnih pooblastil, s tujimi organi in organizacijami ter javnostmi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se celostna grafična podoba ne uporablja pri poslovanju in komuniciranju s tujimi organi in organizacijami, fizičnimi ali pravnimi osebami, ki poteka v skladu s pravili tujega ali mednarodnega prava, ustaljenimi mednarodnimi običaji ali na ustaljen način v mednarodni skupnosti (npr. diplomatska korespondenca, diplomatski protokol).
II. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
3. člen
(1) Celostna grafična podoba je sestavljena iz grba in logotipa, ki je zapisan v črkovni vrsti »Republika«.
(2) Pri neformalnem komuniciranju (npr. na naslovnicah raznih publikacij, predstavitvah ipd.) se celostna grafična podoba iz prejšnjega odstavka dopolnjuje z uporabo dekonstruiranega lika Triglava.
4. člen
(1) Logotip je izpis naziva »Republika Slovenija« in naziva organa.
(2) Logotip nižjih organizacijskih enot organov vsebuje poleg naziva »Republika Slovenija« in naziva organa tudi naziv teh enot tako, da je iz logotipa razviden hierarhičen položaj teh enot v organizaciji organa.
(3) Naziv »Republika Slovenija« se zapiše v navadnem rezu črkovne vrste, naziv hierarhično najvišjega organa v krepkem rezu črkovne vrste, nazivi nižjih organizacijskih struktur pa v navadnem rezu. Za zapis »Republika Slovenija«, naziv organa in drugi organizacijski nivo se uporabljajo velike črke, za zapis ostalih organizacijskih nivojev pa male črke.
(4) Oblika logotipa in črkovna vrsta »Republika« sta določeni z vzorčnim logotipom v prilogi št. 1, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Na območjih samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer je poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi italijanski ali madžarski jezik, je logotip izpisan tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
6. člen
(1) Dekonstruiran lik Triglava je oblikovalsko izhodišče, pri katerem se večje ploskve delijo na manjše diagonalno pod kotom 50 stopinj. Manjše ploskve se prekrivajo med seboj in potekajo v obeh smereh, padajoče od leve proti desni in naraščajoče od leve proti desni.
(2) Kompozicijski princip delitve površin iz prejšnjega odstavka je prikazan v prilogi št. 2 ki je sestavni del te uredbe.
III. DOKUMENTI
7. člen
(1) V glavi dokumenta je grb, logotip in podatki o poštnem in elektronskem naslovu organa oziroma organizacijske enote, naslovu spletne strani, telefonski številki in številki faksa, preko katere so dosegljivi vsi zaposleni funkcionarji in javni uslužbenci.
(2) Če organi uporabljajo v dokumentu še druge podatke (npr. o matični številki), se zapišejo v nogo dokumenta.
(3) Položaj grba, logotipa ter ostalih podatkov v glavi in nogi dokumenta pri običajnem in protokolarnem poslovanju so določeni v prilogah št. 3 in št. 4, ki sta sestavna dela te uredbe.
8. člen
(1) Velikost grba je 15 pt. Velikost črk v logotipu dokumenta je 10 pt oziroma 15 pt, ko se v protokolarni različici logotipa zapiše ime predstojnika. Velikost črk za zapis ostalih podatkov v glavi in nogi dokumenta je 8 pt.
(2) Vsebina dokumenta se piše v črkovni vrsti »Arial«. Velikost črk in številk je 10 pt. Kadar oblika ali vsebina dokumenta zahteva (statistične tabele ipd.) se velikost črk ustrezno prilagodi. Razmik med črkami je 0 pt. Uporablja se leva poravnava besedila, lahko tudi obojestranska.
9. člen
Na dokumentih je lahko dodaten znak ali simbol, če in kot je določen s predpisi. Vzorčni primer uporabe je razviden v prilogi št. 5, ki je sestavni del te uredbe.
IV. POSLOVNE VIZITKE
10. člen
(1) Na poslovnih vizitkah, ki jih uporabljajo funkcionarji in javni uslužbenci, so grb, logotip in podatki o funkcionarju ali javnem uslužbencu.
(2) V logotipu se navedejo podatki, iz katerih je razvidno, v kateri organizacijski enoti opravlja naloge funkcionar ali javni uslužbenec tako, da je mogoče ugotoviti hierarhičen položaj te enote znotraj organizacije organa, in naslov spletne strani organa. Velikost črk v logotipu je 8 pt.
(3) Podatki o funkcionarju ali javnem uslužbencu so: osebno ime, položaj funkcionarja oziroma položaj ali naziv javnega uslužbenca, poštni naslov, naslov osebne elektronske pošte, telefonske številke in številke telefaksa. Če funkcionar ali javni uslužbenec uporablja službeni mobilni telefon, se praviloma navede tudi ta številka. Podatki se izpišejo v črkovni vrsti »Arial« z velikostjo črk 7 pt.
(4) Na poslovnih vizitkah za protokolarne namene so lahko namesto podatkov iz prejšnjega odstavka podatki: osebno ime, položaj in podatki o partnerju.
(5) Poslovne vizitke so dimenzij 85 mm x 55 mm.
(6) Postavitev grba, logotipa in podatkov iz prvega odstavka tega člena ter druge oblikovalske značilnosti poslovnih vizitk so določene v prilogi št. 6, ki je sestavni del te uredbe.
V. TABLA
11. člen
(1) Na tabli na pročelju zgradb je grb in logotip. Velikost grba, njegova postavitev ter postavitev logotipa in črkovna vrsta »Republika« so razvidni iz priloge št. 7, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Tabla je antracitno sive barve (RAL classic 7016 oziroma Pantone 432C). Logotip je bele barve.
(3) Tabla je velikosti 60 cm x 40 cm.
VI. OVOJNICE
12. člen
Organi za poslovanje po pošti praviloma uporabljajo pisemske ovojnice z dvema prozornima oknoma, skozi kateri so razvidni podatki o pošiljatelju in podatki o naslovniku, ki so natisnjeni na dokumentu, ki se pošilja.
VII. SPLETNE STRANI
13. člen
(1) Spletne strani organov imajo v pasici, primarni in sekundarni navigaciji, nogi, drobtinicah in v vsebinskem delu enotno barvno shemo in črkovno vrsto, kot je razvidna iz vzorčne spletne strani v prilogi št. 8, ki je sestavni del te uredbe.
(2) V pasici je obvezna uporaba grba in logotipa.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
- drugi odstavek 162. člena ter drugi in tretji odstavek 164. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 - popr., 31/08 in 35/09),
- Pravilnik o celostni podobi organov državne uprave (Uradni list RS, št. 46/08, 97/08, 106/08 - popr., 122/08, 48/09 in 50/10),
- določbe 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena Pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/05, 86/06 in 47/08).
15. člen
(1) Organi lahko uporabljajo obstoječo celostno podobo do 31. decembra 2010.
(2) Obstoječe table se uporabljajo do prve reorganizacije, zaradi katere je potrebna njihova zamenjava, oziroma do iztrošenosti.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-11/2010
Ljubljana, dne 8. julija 2010
EVA 2010-3111-0026
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti