Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2671. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu, stran 7409.

Na podlagi 57. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08, 20/09 - ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.) in 43/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu
1. člen
V Pravilniku o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu (Uradni list RS, št. 138/06 in 117/08, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obračun davčnega odtegljaja na obrazcu ODO-1 najpozneje na dan izplačila dohodkov. Obrazec ODO-1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika, plačnik davka izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca ODO-1, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek mora plačnik davka, ki izplača dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov v skladu s 383.e členom ZDavP-2, predložiti davčnemu organu obračun davčnega odtegljaja na obrazcu ODO-1-NFI najpozneje do 14. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni. Obrazec ODO-1-NFI je po obliki in vsebini enak obrazcu ODO-1 ter se izpolnjuje v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca ODO-1.«.
2. člen
Tretji člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Plačnik davka predloži obračun davčnih odtegljajev iz prejšnjega člena v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.«.
3. člen
V Prilogi 2 Pravilnika se črta drugi odstavek, ki se glasi:
»Obrazec ODO-1 se izpolni in predloži najpozneje na dan izplačila dohodka.«.
Pod naslovom »Datum izplačila dohodka« se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če plačnik davka predlaga ODO-1-NFI, se vpiše datum izplačila dohodka, ko je dohodek izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni.«.
Pod naslovom »Plačnik davka« se črta tretji odstavek, ki se glasi:
»Obrazec se na plačnika davka glasi tudi, če je plačnik davka v skladu z osmim odstavkom 58. člena ZDavP-2 za izpolnitev obveznosti iz 59. člena ZDavP-2 pooblastil drugo osebo.«.
Pod naslovom »Vrsta dohodka (stolpec 2)« se v točki 12 - c. na koncu črta beseda »in«.
V točki 12 - d. se pika nadomesti z vejico in za vejico doda beseda »in«.
Za 12 - d. točko se doda nova točka 12 - e., ki se glasi:
»e. obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji, če
- ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če je izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka), in
- so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi članici EU ali Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo.«.
Pod naslovom »Odločba po 260. členu ZDavP-2 (stolpec 4)« se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če plačnik davka predlaga obračun ODO-1-NFI in se ugodnosti po mednarodni pogodbi uveljavljajo na podlagi podatkov, ki jih pooblaščeni tuji posrednik (PTP) dostavi plačniku davka v skladu z 2. točko prvega odstavka 383.e člena ZDavP-2, se namesto številke in datuma odločbe vpiše naziv PTP in datum dostave podatkov (zap. št. 1 datoteke VIRPUI.*).«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2010.
Št. 007-319/2010/9
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EVA 2010-1611-0095
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost