Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2322. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov, stran 6783.

Na podlagi 21. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) minister, pristojen za šolstvo, izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov
1. člen
V Pravilniku o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 57/06) se v 1. členu za besedo »dijakom« črtata vejica in beseda »vajencem«. Doda se nov drugi stavek, ki se glasi:
»Učbeniki so lahko pripravljeni za uporabo v tiskani, elektronski ali v tiskani in elektronski obliki.«.
2. člen
V 2. členu se na koncu četrtega stavka piko nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»razen v primeru učbenika, namenjenega uporabi v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: e-učbenik), ki neposredno vpisovanje lahko dopušča.«.
3. člen
V 4. členu se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Te fizične ali pravne osebe smejo biti navedene v kolofonu, v tiskanem učbeniku logotip ter kratka predstavitev podjetja le na zadnjih dveh notranjih straneh, v e-učbeniku pa ločeno od izobraževalnih vsebin.«.
4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo prvega in drugega stavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Komisija za učbenike v postopku potrjevanja učbenikov opravlja naslednje naloge:«.
5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku črta tretja alineja. Dosedanje četrta do osma postanejo tretja do sedma alineja.
6. člen
V 9. členu se v prvi alineji drugega odstavka za vejico doda naslednje besedilo:
»za e-učbenik pa natisnjeni del predloga besedila e-učbenika s podpisi recenzentov, ki so opravili pregled, brez dodatnih e-gradiv, ki dopolnjujejo učbeniški del besedila,«.
7. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V skladu s 7. členom tega pravilnika komisija pošlje predlog strokovnemu svetu o potrditvi ali o zavrnitvi učbenika. Komisija pripravi predlog sklepa v 90 dneh od prejema popolne vloge.
Če je treba učbenik dopolniti, komisija o svojih ugotovitvah seznani predlagatelja in hkrati določi rok 30 dni za odpravo pomanjkljivosti. O tem komisija seznani strokovni svet.
Če predlagatelj do roka, ki mu ga je določila komisija, učbenika ne dopolni, se vloga šteje kot zavrnjena.«.
8. člen
V 15. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Sklepe strokovnega sveta o potrjenih učbenikih se objavi v katalogu potrjenih učbenikov iz 5. člena tega pravilnika.«.
Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
9. člen
V 17. členu se doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»V primeru e-učbenika je predlagatelj dolžan posredovati elektronski naslov, na katerem je e-učbenik objavljen.«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-33/2010
Ljubljana, dne 24. maja 2010
EVA 2010-3311-0023
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost