Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

Kazalo

143. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike, stran 434.

Na podlagi 8. točke drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in 42. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je strokovni svet na svoji seji dne 25. novembra 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in način ugotavljanja in priznavanja dodatnega izobraževanja, ki je pogoj za objavo podatkov imetnikov strokovnega naziva revizor, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni revizor informacijskih sistemov in preizkušeni davčnik v reviji Revizor in na domači strani medmrežja (odslej objava podatkov) kot oseb, ki v skladu z zahtevami kodeksov poklicne etike, ki urejajo delovanje oseb s strokovnimi nazivi, zagotavljajo stalno strokovno izobraževanje po pravilih Inštituta.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen
(1) Oseba, ki ji je Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut) izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva (odslej imetnik strokovnega naziva), lahko vloži zahtevek za objavljanje podatkov vsaki dve leti. Inštitut podatke objavlja, če oseba s strokovnim nazivom predloži dokaze, da je opravila program dodatnega izobraževanja po tem pravilniku, s katerim je pridobil najmanj 80 točk v dveh letih.
(2) Če ima imetnik strokovnega naziva več strokovnih nazivov, mora za podaljšanje objave podatkov za vsak dodatni naziv zbrati dodatnih 40 točk v dveh letih.
(3) Iz dokazil, ki jih imetnik strokovnega naziva predloži za podaljšanje objave podatkov, mora izhajati, da je najmanj 60% ur potrebnega dodatnega izobraževanja pridobil z udeležbo ali predavanjem na raznih oblikah izobraževanja, ki jih organizira Inštitut, preostanek ur potrebnega dodatnega izobraževanja pa z drugimi oblikami izobraževanja s strokovnih področij, ki jih s svojo dejavnostjo pokriva Inštitut in ki jih priznava ta pravilnik.
(4) Če se imetnik strokovnega naziva zaradi dalj časa trajajoče odsotnosti z dela (na primer zaradi porodniškega dopusta, odsotnosti z dela zaradi bolezni ali iz drugih razlogov), ki traja neprekinjeno najmanj šest mesecev, ne more udeleževati dodatnega izobraževanja, mu Inštitut na njegovo prošnjo zahtevano število točk zmanjša sorazmerno s časom trajanja njegove nezmožnosti udeleževati se izobraževanja. Imetnik strokovnega naziva mora prošnji predložiti dokazila o razlogu svoje nezmožnosti.
3. člen
Kot merska enota se za uro dodatnega izobraževanja šteje šolska ura (45 minut); za strokovni prispevek, objavljen v publikaciji, se šteje obračunska stran ((število znakov brez presledkov + število besed) : 1.900); za udeležbo na formalnih oblikah podiplomskega izobraževanja, ki jih organizirajo visokošolske organizacije, se šteje opravljen izpit; za udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira Inštitut za pridobitev strokovnih nazivov, pa prisotnost na vsaj 75% predavanj.
III. DRUGO DODATNO IZOBRAŽEVANJE, KI GA PRIZNA INŠTITUT
4. člen
(1) Drugo dodatno izobraževanje s področja revidiranja in revidiranju sorodnih storitev, ki ga imetnik strokovnega naziva lahko uveljavlja za podaljšanje objave podatkov, lahko opravi na naslednji način:
– z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih ali konferencah, ki jih organizirajo druge pravne osebe, oziroma na strokovnih srečanjih posameznih sekcij Slovenskega inštituta za revizijo;
– s podiplomskim doktorskim študijem na visokošolskih organizacijah ali z vpisom na izobraževanje za pridobitev naziva, ki ga organizira Inštitut;
– z objavljanjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov v domačih ali tujih publikacijah; kot publikacije se za potrebe tega pravilnika ne štejejo tiste, ki izhajajo pogosteje kot enkrat mesečno;
– s prebiranjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov v domačih ali tujih publikacijah;
– s sodelovanjem v delovnih skupinah, ki jih ustanovi strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti.
(2) Inštitut prizna dodatno izobraževanje:
– iz prve alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da imetnik strokovnega naziva predloži originalno potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki se glasi nanj, ter dokazilo o trajanju izobraževanja oziroma dokazilo, da je na izobraževanju sodeloval kot predavatelj, in o trajanju predavanja, pri čemer predloži na vpogled gradivo o izobraževanju ter program izobraževanja;
– iz druge alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da imetnik strokovnega naziva predloži uradno potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga izda visokošolska organizacija, in sicer v obdobju veljavnosti pooblastila za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, oziroma uradno potrdilo, da je bil na izobraževanju, ki ga organizira inštitut za pridobitev nazivov, prisoten vsaj 75% predvidenih ur izobraževanja;
– iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da imetnik strokovnega naziva predloži izvod publikacije, v kateri je bil strokovni ali znanstveni prispevek objavljen, ter predloži besedilo v elektronski obliki, napisano z urejevalnikom MS Word, s čimer omogoči izračun obračunskih strani; če je imetnik strokovnega naziva soavtor prispevka, se število obračunskih strani zmanjša sorazmerno s številom soavtorjev prispevka;
– iz četrte alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da imetnik strokovnega naziva predloži seznam strokovnih ali znanstvenih prispevkov, ki jih je prebral v obravnavanem obdobju, pri čemer mora v seznamu navesti naslov prispevka, avtorja ter podatke o izvodu publikacije, kjer je prispevek dostopen, da se lahko nedvoumno preveri obstoj posameznega prispevka iz seznama; imetnik strokovnega naziva lahko na ta način pridobi največ polovico potrebnih ur dodatnega izobraževanja, priznanih v okviru drugega dodatnega izobraževanja, ki ga prizna Inštitut.
(3) Inštitut lahko po lastni presoji v posameznih primerih zahteva tudi dodatna dokazila.
(4) Strokovni svet ustanovi posebno komisijo, ki lahko za posamezne oblike dodatnega izobraževanja iz 4. člena, ki jih želi imetnik strokovnega naziva uveljaviti za podaljšanje objave podatkov, odloči o njihovi skladnosti s tem pravilnikom ter jih ovrednoti z ustreznim številom ur. Odločitve komisija ni dolžna obrazložiti in je dokončna.
5. člen
(1) Inštitut priznava dodatne ure izobraževanja na naslednji način:
Oblika dodatnega izobraževanja          Priznano
                         število ur
– ura predavanja na mednarodnem simpoziju ali    3,5
konferenci
– ura samostojne izvedbe novega predavanja, za    3,5
katero je pripravljeno tudi gradivo
– ura samostojne izvedbe ponovljenega        3,0
predavanja, za katero že obstaja gradivo, ali
ura samostojne izvedbe novega predavanja brez
gradiva
– ura sodelovanja pri novem predavanju, za      3,0
katero je pripravljeno tudi gradivo
– ura sodelovanja pri ponovljenem predavanju,    2,5
za katero že obstaja gradivo, ali ura
sodelovanja pri novem predavanju brez gradiva
– ura udeležbe na simpoziju, konferenci,       1,0
seminarju, delavnici
– opravljen izpit podiplomskega študija       6,0
– udeležba na izobraževanju za pridobitev      10,0
naziva, ki ga podeljuje Inštitut (več kot 75-
odstotna prisotnost na predavanjih)
– obračunska stran avtorja strokovnega ali      1,0
znanstvenega prispevka, objavljenega v tuji ali
domači strokovni ali znanstveni publikaciji
– prebran prispevek v domači ali tuji strokovni   2,0
publikaciji
(2) Za novo predavanje se šteje predavanje, pri katerem je nova vsaj polovica vsebine.
(3) Dobljeno število ur dodatnega izobraževanja se zaokrožuje navzdol na prvo decimalko.
(4) Število ur, ki se priznajo članom delovnih skupin, ki jih ustanovi strokovni svet, le-ta določi za vsako skupino posebej.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
6. člen
(1) Pravila o najmanjšem številu ur potrebnega dodatnega izobraževanja za podaljšanje objave podatkov iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati od prvega podaljšanja objave podatkov po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Imetniki strokovnega naziva, katerih podatki se na dan uveljavitve tega pravilnika objavljajo, se do naslednjega podaljšanja objave podatkov izobražujejo z oblikami izobraževanj, ki jih priznava ta pravilnik, razen s podiplomskim študijem iz druge alineje prvega odstavka 4. člena, ter s prebiranjem strokovne literature iz četrte alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, pri čemer
– morajo za podaljšanje objave podatkov zagotoviti najmanj 60 ur dodatnega izobraževanja oziroma 30 ur za vsak dodatni naziv, katerega imetniki so;
– se točke dodatnega izobraževanja, ki so jih pridobili v skladu s Pravilnikom o priznavanju dodatnega izobraževanja za preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike z dne 5. novembra 2002 oziroma v skladu s Pravilnikom o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog revizorja in pooblaščenega revizorja z dne 7. novembra 2002, spremenijo v ure v razmerju ena ura za eno točko.
(3) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike z dne 5. novembra 2002.
Št. 13/09
Ljubljana, dne 25. novembra 2009
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Ivan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost