Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1932. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje, stran 5479.

Na podlagi prvega odstavka 13. in 15. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo in 68/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze - širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici - širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce - širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh - širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica - širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč - širitev 2 v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa predmet rudarske pravice in pogoje za podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih, kot je določeno v 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. členu te uredbe, pogoje za podelitev te pravice, nadzor nad izvajanjem uredbe in ukrepanje ob njeni kršitvi.
(2) Rudarsko pravico pridobi pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: nosilec rudarske pravice) s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati te pogoje:
- da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
- da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventnosti;
- da ima poravnane davčne obveznosti, obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost in druge obvezne dajatve v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali stalno prebivališče, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije;
- da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja ter ni bil kaznovan za prekrške v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- da kadar sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v pridobivalni prostor, ali sam ni lastnik pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo in 68/08), to zemljišče pridobi s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki dopušča tako uporabo zemljišča (zakup ali pogodba o prenosu stvarne pravice - služnosti), s tem da mora tak pravni posel skleniti tudi, kadar je lastnica zemljišča Republika Slovenija;
- da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji;
- da kadar se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo izvajal sprotno ali postopno (fazno) sanacijo in izvedel končno sanacijo brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloži bančno garancijo in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov sanacijskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora med pripravljalnimi deli ter izvajanjem in opustitvijo gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin poleg izpolnjevanja pogojev po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, zagotoviti še:
- ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije;
- ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
- ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom;
- smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije;
- upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
- ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega;
- ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode;
- dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev;
- ukrepe za preprečitev razlitja mineralnega ali sintetičnega olja in naftnih derivatov;
- ukrepe v zvezi s sanacijo in rekultivacijo med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje;
- ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen
(obveznosti nosilca rudarske pravice)
(1) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najpozneje pa v treh dneh od odkritja, obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in dopustiti izvedbo analiz za ugotovitev položaja, količine in kakovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe za zavarovanje odkritih vodnih virov.
(2) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na fosile in minerale ali odkrije podzemno jamo, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, in pristojne območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki dajo usmeritve za nadaljnje ukrepanje v zvezi z odkritji.
(3) Obveznosti nosilca rudarske pravice se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice krije vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(roki)
Rudarska pravica začne veljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNI PROSTORI IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
8. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v kamnolomu Laze - širitev v Občini Kočevje, k. o. Brezje)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v količini do trideset tisoč (30.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Laze - širitev sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 1366 - del, 1370 - del, 1378 - del, 1380 - del, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1414, 1415, 1416/1, 1416/2, 1417/1, 1417/2, 1418, 1419, 1420 - del, 1421 - del, 1422 - del, 1425, 1426 - del, 1427 - del, 1428 - del, 1429 - del, 1430 - del, 1431 - del, 1432 - del, 1433 - del, 1436, 1437, 1438, 1439/1, 1439/2, 1440, 1441, 1442/1, 1442/2, 1443, 1444, 1445, 1446, 1448, 1449, 1450 - del, 1853 - del, 1856 - del, 1860 - del, 1861/1 - del, 1861/2, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1870 - del, 1871, 1872 - del, 1873/1, 1873/2 - del, 1874 - del, 1875 - del, 1876 - del, 1877 - del, 1884 - del, 1887 - del, 1888 - del, 2329/1, 2329/3 - del, 2331 - del, vse k. o. Brezje, Občina Kočevje, in sicer znotraj območja, ki je omejeno z mnogokotnikom točk T1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-T2-T1 s koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
           +--------------------+--------------------+
           |    Y_GK    |    X_GK    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     T1     |  499.798,214   |   51.667,576   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     2     |   499.783,8   |   51.684,3   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     3     |   499.715,4   |   51.651,9   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     4     |   499.777,3   |   51.585,9   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     5     |   499.726,3   |   51.586,3   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     6     |   499.661,0   |   51.637,7   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     7     |   499.550,0   |   51.779,0   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     8     |   499.635,1   |   51.839,5   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     9     |   499.817,8   |   51.792,1   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     10     |   499.861,9   |   51.732,8   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     11     |   499.841,4   |   51.634,0   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|     T2     |  499.811,165   |   51.621,797   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-807/2-O-08/HT, LJP z dne 7. novembra 2008, ki so objavljene na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja mineralne surovine:
- uporaba samo takih razstreliv, katerih produkti niso škodljivi za vodo, ki se odvzema za pitno vodo,
- izdelava opazovalne vrtine na obrobju območja s premerom najmanj 110 milimetrov in globino najmanj do pet metrov vodnega stolpca, s tem da mora biti vsaj zgornjih deset metrov cementiranih, vrtina pa mora imeti pokrov, ki onemogoča prost dostop,
- priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in sanacije ob morebitnih razlitjih,
- priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje maščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
- takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem razlitju po površini.
9. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - apnenec v kamnolomu Suhor pri Vinici - širitev v Občini Črnomelj, k. o. Stara Lipa)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - apnenec v količini do sto tisoč (100.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Suhor pri Vinici - širitev sestavljajo:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 1922/2, 1070, 1069, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, *32/2, 1079, 1080, 1081, 1082, *32/3, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089/1, 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1089/5, 1090, 1104, 1116, 1119, *130, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1123/1, 1123/2, 1126, 1127, 1128, 1129, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1218, 1219, 1220, 1927, 1909, 1335, 1331/2, 1331/1, 1304, 1294, 1293, 1284, 1283/1, 1283/2, 1274, 1233, 1230, 1221, 1222, *127, 1144, 1147, vse k. o. Stara Lipa,
b) dela zemljišč s parcelnima številkama 1940/1 in 1940/2, obe k. o. Stara Lipa, ki sta v veljavnih prostorskih aktih Občine Črnomelj namenjena pridobivanju apnenca, torej dela obeh parcel, ki ležita zahodno od parcele 2795/2, k. o. Stara Lipa,
c) del zemljišča s parcelno številko 1336, k. o. Stara Lipa, ki je v veljavnih prostorskih aktih Občine Črnomelj namenjen pridobivanju apnenca, torej del parcele, ki leži severno od parcele 2796, k. o. Stara Lipa.
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za štirideset (40) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za tehnični kamen - apnenec 20% povprečne cene oziroma 64 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic številka 6-III-215/2-O-08/AŠP z dne 15. julija 2008 in dopolnitev naravovarstvenih smernic številka 6-III-215/4-O-08/AŠP z dne 10. septembra 2008, ki jih je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in so objavljene na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
10. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - andezitni tuf v kamnolomu Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, k. o. Lenart pri Gornjem Gradu)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - andezitni tuf v količini do pet tisoč (5.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Lenart pri Gornjem Gradu 2 sestavlja del zemljišča s parcelno številko 558/1, k. o. Lenart pri Gornjem Gradu, ki je v veljavnih prostorskih aktih Občine Gornji Grad po osnovni namenski rabi prostora opredeljen kot »območje nadzemnega pridobivalnega prostora«, torej del parcele, ki leži znotraj meje, določene z mnogokotnikom točk T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09-T10-T11-T12-T01 s koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
            +-------------------+--------------------+
           |    Y_GK    |    X_GK    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T01     |  483.924,18   |   128.929,61   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T02     |  483.880,63   |   128.959,16   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T03     |  483.867,73   |   128.951,64   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T04     |  483.837,62   |   128.919,40   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T05     |  483.810,74   |   128.901,14   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T06     |  483.797,30   |   128.900,06   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T07     |  483.786,01   |   128.888,78   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T08     |  483.790,85   |   128.860,30   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T09     |  483.803,75   |   128.838,27   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T10     |  483.827,41   |   128.829,14   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T11     |  483.873,10   |   128.849,02   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|     T12     |  483.934,39   |   128.887,70   |
+---------------------+-------------------+--------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za petnajst (15) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za tehnični kamen - andezitni tuf (do spremembe predpisa, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico se obračunava tehnični kamen - dolomit) 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 1-II-208/2-O-09/LS z dne 13. maja 2009 ni treba izdelati naravovarstvenih smernic in tudi ne izdati naravovarstvenega mnenja;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja mineralne surovine:
- priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in sanacije ob morebitnih razlitjih,
- priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje maščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
- takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem razlitju.
11. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v kamnolomu Ježce - širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, k. o. Ježni Vrh)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v količini do sto tisoč (100.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Ježce - širitev 2 sestavljajo deli parcel s parcelnimi številkami 222, 227/1, 227/15 in 839/2, vse k. o. Ježni Vrh, ki so v veljavnih prostorskih aktih Občine Šmartno pri Litiji po osnovni namenski rabi prostora opredeljeni kot »območje drugih zemljišč z oznako L«, pod vrsto dopustnih dejavnosti pa je območje opredeljeno kot »območje površinskega pridobivanja rudnin«. To območje je na vzhodu, jugovzhodu oziroma jugu omejeno s poligonom točk 47rp-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-11 s koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
          +-----------------------+-------------------+
          |     Y_GK     |    X_GK    |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    47rp    |   492.069,9700   |  95.174,6600  |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    16    |   492.070,05    |   95.158,18   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    17    |   492.062,79    |   95.134,66   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    18    |   492.039,65    |   95.096,80   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    19    |   492.006,51    |   95.059,99   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    20    |   491.979,37    |   95.042,22   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    21    |   491.977,85    |   95.039,78   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    22    |   491.970,64    |   95.033,80   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    23    |   491.960,63    |   95.029,22   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    24    |   491.820,92    |   94.988,27   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    25    |   491.809,55    |   94.986,78   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    26    |   491.797,45    |   94.987,97   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
|    11    |   491.794,58    |   94.988,45   |
+------------------+-----------------------+-------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za petnajst (15) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
a) v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-527/2-O-09/HT z dne 1. julija 2009 ni treba izdelati naravovarstvenih smernic;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
12. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v kamnolomu Kmetov pruh - širitev v Občini Šmartno pri Litiji, k. o. Jablanica)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v količini do petdeset tisoč (50.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Kmetov pruh - širitev sestavljata:
a) v celoti zemljišče s parcelno številko 1003, k. o. Jablanica,
b) del zemljišča s parcelno številko 1015, k. o. Jablanica, ki je zahodno od meje, določene s točkama P2-P3 s koordinatama v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
           +---------------------+--------------------+
          |    Y_GK     |    X_GK    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    P2     |   490.685,25   |   99.427,86   |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    P3     |   490.588,55   |   99.496,57   |
+-------------------+---------------------+--------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-59/2-O-09/HT z dne 19. februarja 2009, ki so objavljene na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja mineralne surovine:
- uporaba samo takih razstreliv, katerih produkti niso škodljivi za vodo, ki se odvzema za pitno vodo,
- izdelava opazovalne vrtine na obrobju območja v smeri zajetja Jablanica s premerom najmanj 110 milimetrov in globine najmanj do pet metrov vodnega stolpca, s tem da mora biti vsaj zgornjih deset metrov cementiranih, vrtina pa mora imeti pokrov, ki onemogoča prost dostop,
- priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in sanacije ob morebitnih razlitjih,
- priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje maščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
- takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem razlitju po površini.
13. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v kamnolomu Brezovica - širitev v Občini Semič, k. o. Blatnik)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v količini do deset tisoč (10.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Brezovica - širitev sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 2461 - del, 2460 - del, 2455 - del, 2452 - del, 2447 - del, 2440 - del, 2441, 2442, 2443, 2444, 2434 - del, 2445 - del, 2435 - del, 2432 - del, 2423, 2422, 2421 - del, 2425, 2386 - del, 2382 - del, 2379/2 - del, 2379/1 - del, 2376 - del, 2373 - del, 2417 - del, 2399, 2398, 2397, 2400, 2401, 2402 - del, 2405 -- del, 2410, 2395 - del, 2380/4 - del, 2388 - del, 2387 - del, 2381/2 - del, 2420 - del, 2433 - del, 2403 - del, 3598/3 - del, vse k. o. Blatnik, in sicer v obsegu, kot ga omejuje mnogokotnik točk 1-2-11-3-12-4-5-6-7-8-9-10-1, znotraj njega pa je iz pridobivalnega prostora Brezovica - širitev izločeno območje, na katerem je rudarska pravica že podeljena, tj. območje parcel s številkami 2389 - del, 2394 - del, 2411 - del, 2416 - del in 2427 - del, vse k. o. Blatnik. Vse koordinate točk so navedene v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu, in sicer:
         +-------------------------+--------------------+
        |     Y_GK      |    X_GK    |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    1    |    509.759,34    |   57.073,38   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    2    |    509.785,06    |   57.075,04   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    11   |    509.890,13    |   57.077,28   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    3    |    509.949,10    |   57.078,53   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    12   |    509.967,43    |   57.047,96   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    4    |    510.004,80    |   56.985,65   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    5    |    509.971,49    |   56.847,26   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    6    |    509.884,94    |   56.850,63   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    7    |    509.853,07    |   56.901,12   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    8    |    509.835,34    |   56.919,10   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    9    |    509.762,78    |   56.948,70   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
|    10   |    509.745,65    |   57.006,21   |
+---------------+-------------------------+--------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za tehnični kamen - dolomit 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-187/3-O-09/AŠP z dne 5. marca 2010, ki so objavljene na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja mineralne surovine:
- uporaba samo takih razstreliv, katerih produkti niso škodljivi za vodo, ki se odvzema za pitno vodo,
- priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in sanacije ob morebitnih razlitjih,
- priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje maščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
- takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem razlitju po površini.
14. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda v gramoznici Stari grad 2 v Občini Krško, k. o. Pesje)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje proda v količini do petintrideset tisoč (35.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Stari grad 2 sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 274/356 - del, 274/332 - del, 274/352, 274/353, 274/351 - del, 274/350 - del, 274/349 - del in 274/348 - del, vse k. o. Pesje, in sicer tako da je pridobivalni prostor na skrajnem jugozahodu, zahodu in severu omejen s parcelnimi mejami, na vzhodu in jugu pa s poligonom točk 5-6-49-26 s koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
          +----------------------+--------------------+
          |     Y_GK     |    X_GK    |
+------------------+----------------------+--------------------+
|    5     |   542.553,559   |   87.953,726   |
+------------------+----------------------+--------------------+
|    6     |   542.570,380   |   87.898,020   |
+------------------+----------------------+--------------------+
|    49    |   542.594,572   |   87.702,277   |
+------------------+----------------------+--------------------+
|    26    |   542.369,540   |   87.646,850   |
+------------------+----------------------+--------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za štiri (4) leta od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-655/2-O-08/HT z dne 16. septembra 2008, ki so objavljene na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospodarstvo, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobivalni prostor iz drugega odstavka tega člena;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na podlagi vodnega soglasja.
15. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda v gramoznici Stari grad 3 v Občini Krško, k. o. Pesje)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje proda v količini do petintrideset tisoč (35.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Stari grad 3 sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 274/351 - del, 274/350 - del, 274/347, 274/349 - del, 274/348 - del, 274/332 - del, 274/346, 274/345, 274/344, 274/342, 274/343, 274/341, 274/340, 274/338, 274/339, 274/337, 274/336, 274/335 - del, 274/334 - del, vse k. o. Pesje, in sicer tako da je pridobivalni prostor na jugu in zahodu omejen s parcelnimi mejami, na severu in vzhodu pa s poligonom točk 26-49-7 s koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
          +----------------------+--------------------+
          |     Y_GK     |    X_GK    |
+------------------+----------------------+--------------------+
|    26    |   542.369,540   |   87.646,850   |
+------------------+----------------------+--------------------+
|    49    |   542.594,572   |   87.702,277   |
+------------------+----------------------+--------------------+
|    7     |   542.625,521   |   87.451,863   |
+------------------+----------------------+--------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za štiri (4) leta od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-655/2-O-08/HT z dne 16. septembra 2008, ki so objavljene na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospodarstvo, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobivalni prostor iz drugega odstavka tega člena;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena;
- ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na podlagi vodnega soglasja.
16. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - apnenec v kamnolomu Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, k. o. Ilirska Bistrica)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - apnenec v količini do sto tisoč (100.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Gabrovec (Vrbovo) sestavlja del parcele s parcelno številko 803/7, k. o. Ilirska Bistrica, in sicer znotraj območja, ki je omejeno z mnogokotnikom točk 1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013 s koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
           +----------------------+-------------------+
          |     Y_GK     |    X_GK    |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|    1006    |   445.915,21   |   47.702,34   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|    1007    |   445.980,82   |   47.635,05   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|    1008    |   446.012,56   |   47.603,22   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|    1009    |   445.988,43   |   47.522,43   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|    1010    |   445.935,77   |   47.449,78   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|    1011    |   445.844,04   |   47.416,77   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|    1012    |   445.745,77   |   47.484,89   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|    1013    |   445.732,70   |   47.500,67   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za tehnični kamen - apnenec 20% povprečne cene oziroma 64 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 5-III-591/2-O-09/BF z dne 26. oktobra 2009, ki so objavljene na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospodarstvo, ter te konkretne varstvene usmeritve:
- ob obodu pridobivalnega prostora naj se znotraj območja pravice od točke 1006 do točke 1010 ohranja vsaj 10-metrski obodni pas, v katerega naj se ne posega s kakršnimi koli deli in pridobivanjem;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja mineralne surovine:
- uporaba samo takih razstreliv, katerih produkti niso škodljivi za vodo, ki se odvzema za pitno vodo,
- priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in sanacije ob morebitnih razlitjih,
- priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje maščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
- takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem razlitju po površini.
17. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v kamnolomu Bučka v Občini Škocjan, k. o. Bučka)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v količini do petnajst tisoč (15.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Bučka sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 2139/3 - del, 2138/1, 2138/2 - del, 2137/8, 2137/7 in 2137/6, vse k. o. Bučka, in sicer tako da pridobivalni prostor na severu, vzhodu in jugu poteka po parcelnih mejah, na zahodu pa je omejen s poligonom točk T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07 s koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
          +---------------------+---------------------+
          |    Y_GK     |    X_GK     |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    T01    |  527.171,9977   |   88.475,9914   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    T02    |  527.160,7597   |   88.463,6584   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    T03    |  527.127,4506   |   88.439,9500   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    T04    |  527.099,6107   |   88.409,2057   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    T05    |  527.073,5958   |   88.373,5672   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    T06    |  527.071,6263   |   88.369,9816   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    T07    |  527.062,8013   |   88.353,9401   |
+------------------+---------------------+---------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za trideset (30) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za tehnični kamen - dolomit 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-411/2-O-09/AŠP z dne 27. oktobra 2009, ki so objavljene na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
18. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v kamnolomu Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec, k. o. Babna Gora)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v količini do sedemdeset tisoč (70.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Hrastenice sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 693/1 - del, 693/2 - del, 693/4 - del, 694/4 - del, 694/5, 687, 689, 685, 686/1 - del, 686/2 - del, 694/1 - del, vse k. o. Babna Gora, Občina Dobrova - Polhov Gradec, in sicer tako da je pridobivalni prostor omejen z mnogokotnikom točk A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-M’-N’-O’-O-P-A s koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
          +---------------------+---------------------+
          |    Y_GK     |    X_GK     |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    A     |   451.684,0   |   103.171,8   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    B     |   451.735,3   |   103.172,9   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    C     |   451.756,5   |   103.176,8   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    D     |   451.792,6   |   103.191,4   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    E     |   451.836,1   |   103.213,3   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    F     |   451.864,2   |   103.236,0   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    G     |   451.878,7   |   103.251,9   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    H     |   451.884,2   |   103.346,2   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    I     |   451.846,7   |   103.397,5   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    J     |   451.683,4   |   103.449,8   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    K     |   451.642,6   |   103.452,5   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    L     |   451.600,9   |   103.438,3   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    M     |   451.558,9   |   103.321,7   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    M'    |   451.563,2   |   103.295,1   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    N'    |   451.616,3   |   103.247,6   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    O'    |   451.592,2   |   103.216,3   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    O     |   451.612,4   |   103.185,2   |
+------------------+---------------------+---------------------+
|    P     |   451.672,7   |   103.174,7   |
+------------------+---------------------+---------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za deset (10) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za tehnični kamen - dolomit 20% povprečne cene oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-907/2-O-09/HT z dne 15. decembra 2009, ki so objavljene na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja mineralne surovine:
- uporaba samo takih razstreliv, katerih produkti niso škodljivi za vodo, ki se odvzema za pitno vodo,
- izdelava opazovalne vrtine na obrobju območja v smeri zajetja Jablanica s premerom najmanj 110 milimetrov in globino najmanj do pet metrov vodnega stolpca, s tem da mora biti vsaj zgornjih deset metrov cementiranih, vrtina pa mora imeti pokrov, ki onemogoča prost dostop,
- priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in sanacije ob morebitnih razlitjih,
- priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje maščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
- takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem razlitju po površini.
19. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - apnenec v kamnolomu Vrhpeč - širitev 2 v Občini Trebnje, k. o. Lukovek)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna - apnenec v količini do šestdeset tisoč (60.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Vrhpeč - širitev 2 sestavljajo v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 870/56, 848, 844/5, 847/7, 849/1, 844/1, 839/2, 828/2, 824/1, 838/1, 829/1, 4229/4, 823/13, 823/9, 823/12, 822/6, 822/3, 817/3, 816/1, 815/1, 806/4, 813/3, 812/1, 812/3, 4228/3, 818/1, 818/3, 814/1, 806/6, 809, 805/2, 806/1, 813/1, 819/2, 806/2, 754/1, 753/2, 752/1, 4246, 752/2, 752/3, 753/1, 754/2, 805/1, 806/3, 813/2, 814/2, 819/1, 820, 827/4, 824/5, 4250, 4228/2, 821/2, 4230/2, 827/2, 840/1, 4230/1, 4248/3, 4248/5, 4229/10, 4229/12, 847/9, 852, 811/3, vse k. o. Lukovek.
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za štirideset (40) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
- za tehnični kamen - apnenec 20% povprečne cene oziroma 64 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
- za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-412/2-O-09/AŠP z dne 27. oktobra 2009, ki so objavljene na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
III. PODELITEV RUDARSKE PRAVICE
20. člen
(način podelitve rudarske pravice)
(1) Rudarska pravica do pridobivalnih prostorov iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člena te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se lahko izvede posebej za posamezen prostor, skupaj za več prostorov ali za vse prostore hkrati.
(3) Javni razpis objavi ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
21. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
- predmetu rudarske pravice,
- obdobju, za katero se podeljuje rudarska pravica,
- pogojih za pridobitev rudarske pravice,
- obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
- dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
- roku za predložitev prijav,
- podrobnejših merilih za izbiro nosilca rudarske pravice,
- prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
- času in kraju odpiranja prijav,
- roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
- odgovorni osebi za pošiljanje informacij med javnim razpisom.
22. člen
(trajanje, veljavnost in ponovitev javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je odprt praviloma najmanj 30 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj veljavno prijavi vsaj en prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa. Poznejše dopolnjevanje prijav na javni razpis ni dopustno. Izjemoma je za posamezen raziskovalni ali pridobivalni prostor dopustna dopolnitev formalno nepopolne prijave v treh delovnih dneh od dneva odpiranja prijav na javni razpis, vendar le, če se je za ta prostor na javni razpis prijavil samo en prijavitelj.
(4) Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak pridobivalni prostor posebej.
(5) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
IV. RUDARSKA PRAVICA
23. člen
(izbira koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
(2) Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dopustna pritožba, o kateri odloči Vlada Republike Slovenije. Zoper odločbo vlade je dopusten upravni spor.
24. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med državo kot koncedentko in nosilcem rudarske pravice kot koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo Vlada Republike Slovenije.
(2) Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja mora skleniti koncesijsko pogodbo pred vložitvijo vloge za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje. Pobuda za sklenitev koncesijske pogodbe se pošlje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo. Pobudi za sklenitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje mora imetnik odločbe o izbiri koncesionarja priložiti izjavo o odločitvi glede načina sanacije posledic rudarskih del in revidirani rudarski projekt za izkoriščanje, ki vsebuje tudi tehnični in ekonomski del sanacije okolja in odprave posledic izvajanja rudarskih del.
(3) Z dnem sklenitve koncesijske pogodbe nastane obveznost plačila za rudarsko pravico.
(4) Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
25. člen
(način prenehanja koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje med državo in nosilcem rudarske pravice preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom rudarske pravice,
- z ugasnitvijo rudarske pravice.
26. člen
(ugasnitev rudarske pravice)
(1) Če nosilec rudarske pravice v 18 mesecih od pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja ne pridobi dovoljenja za izkoriščanje in dovoljenja za izvajanje del pri izkoriščanju, odločba o izbiri koncesionarja preneha veljati in rudarska pravica ugasne. Odločbo o izbiri koncesionarja je mogoče podaljšati, če nosilec rudarske pravice dokaže, da si je dejavno prizadeval za pridobitev dovoljenja, vendar največ dvakrat, vsakokrat največ za eno leto.
(2) Rudarska pravica ugasne in vse pravice iz že izdanih dovoljenj prenehajo, če je odločba o izbiri koncesionarja nična, imetniku take odločbe pa ostaja obveznost sanacije okolja in odprave posledic izvajanja rudarskih del.
27. člen
(nadzor)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za rudarstvo.
V. KONČNA DOLOČBA
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-17/2010/6
Ljubljana, dne 13. maja 2010
EVA 2010-2111-0035
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost