Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1852. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih, stran 5258.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih (Uradni list RS, št. 27/07) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem:
- Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L št. 37 z dne 13. 2. 1993, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - Četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 315/93/EGS) in
- Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364 z dne 20. 12. 2006, str. 5), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 165/2010 z dne 26. februarja 2010 o spremembah Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih glede aflatoksinov (UL L št. 50 z dne 27. 2. 2010, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1881/2006/ES).«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje te uredbe in uredb iz 1. člena te uredbe je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, pa Ministrstvo za zdravje.
Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, razen v delu, ki se nanaša na živila živalskega izvora, kjer izvaja uradni nadzor Veterinarska uprava Republike Slovenije.
Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe v delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se peta in šesta alinea spremenita tako, da se glasita:
»- daje v promet zemeljske oreške, druga semena oljnic, lupinarje, suho sadje, riž in koruzo v nasprotju s 4. členom Uredbe 1881/2006/ES;
- daje v promet zemeljske oreške, druga semena oljnic in iz njih pridobljene proizvode in žita v nasprotju s 5. členom Uredbe 1881/2006/ES;«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-6/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0021
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost