Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Kazalo

1847. Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN), stran 5251.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN)
Razglašam Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. maja 2010.
Št. 003-02-4/2010-4
Ljubljana, dne 11. maja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O UPRAVLJANJU KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE (ZUKN)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja načela upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: kapitalske naložbe), akte upravljanja kapitalskih naložb ter ustanovitev, delovanje, pristojnosti in naloge Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) in postopke upravljanja s kapitalskimi naložbami.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo naslednje:
(1) Kapitalska naložba je delnica ali delež Republike Slovenije v posamezni gospodarski družbi.
(2) Sektorske politike so politike razvoja panog resornih ministrstev in drugih državnih organov s področja dejavnosti, ki jo opravlja posamezna družba.
(3) Strateške kapitalske naložbe so naložbe, s katerimi Republika Slovenija poleg gospodarskih ciljev skuša doseči tudi infrastrukturne in druge cilje, povezane z izvajanjem posameznih javnih služb, ter razvojne in druge cilje.
(4) Portfeljske kapitalske naložbe so naložbe, s katerimi Republika Slovenija skuša doseči izključno gospodarske cilje.
(5) Upravljanje kapitalskih naložb obsega pridobivanje kapitalskih naložb, razpolaganje s kapitalskimi naložbami in izvrševanje pravic delničarja ali družbenika.
(6) Pridobivanje kapitalskih naložb pomeni nakup delnic ali deležev posamezne gospodarske družbe.
(7) Razpolaganje s kapitalskimi naložbami pomeni prodajo, zamenjavo ali vsak drug pravni posel, na podlagi katerega se imetništvo delnic ali deležev Republike Slovenije prenese na drugo pravno ali fizično osebo.
II. NAČELA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB
3. člen
(načelo preglednosti)
(1) Načelo preglednosti upravljanja kapitalskih naložb se zagotavlja z določitvijo ciljev Republike Slovenije pri sprejemanju naložbenih odločitev ter preglednimi postopki in merili pri sprejemanju teh odločitev.
(2) Strateški dokumenti kapitalskih naložb in podatki o doseženih ciljih in rezultatih upravljanja teh naložb morajo biti javno objavljeni.
4. člen
(načelo predvidljivosti)
Upravljanje kapitalskih naložb mora biti predvidljivo za člane organov, delničarje, družbenike in ostale interesne skupine, ki imajo v družbah, v katerih ima Republika Slovenija kapitalske naložbe, legitimen interes. Predvidljivost se uresničuje z upoštevanjem načela preglednosti.
5. člen
(načelo gospodarnosti)
Pri upravljanju kapitalskih naložb je treba ravnati gospodarno, učinkovito, s čim manjšimi stroški in na način, ki omogoča najugodnejše rezultate ter doseganje ciljev, opredeljenih v aktih upravljanja kapitalskih naložb, določenih s tem zakonom.
6. člen
(načelo odgovornosti)
Načelo odgovornosti se zagotavlja z jasno določenimi pravicami in pristojnostmi posameznih nosilcev funkcij pri upravljanju kapitalskih naložb, nadzorom in poročanjem.
III. AKTI UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB
7. člen
(strategija upravljanja kapitalskih naložb)
Strategija upravljanja kapitalskih naložb (v nadaljnjem besedilu: strategija) opredeljuje predvsem:
- Razvojne usmeritve Republike Slovenije kot delničarja ali družbenika družb ter strateške cilje RS kot lastnice kapitalskih naložb;
- Načine doseganja ciljev, opredeljenih v sektorskih politikah ter
- Določitev strateških naložb in deleža Republike Slovenije v posamezni družbi, ki je potreben za varovanje strateških ciljev Republike Slovenije.
8. člen
(priprava in sprejem strategije)
(1) Strategijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) na predlog Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za obdobje najmanj treh let.
(2) Predlog strategije pripravi agencija na podlagi sektorskih politik. Po uskladitvi z ministrstvi, pristojnimi za pripravo sektorskih politik, ga predloži vladi.
9. člen
(letni načrt upravljanja kapitalskih naložb)
(1) Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb pripravi agencija na podlagi strategije. V letnem načrtu upravljanja kapitalskih naložb morajo biti opredeljeni konkretni cilji Republike Slovenije pri upravljanju posameznih kapitalskih naložb in ukrepi ter usmeritve za doseganje teh ciljev.
(2) Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb sprejme vlada na predlog agencije.
(3) Vlada lahko na predlog agencije med letom spremeni cilje, opredeljene v letnem načrtu upravljanja kapitalskih naložb, če to zahtevajo spremenjene gospodarske ali socialne razmere.
10. člen
(kodeks upravljanja)
Agencija sprejme Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države (v nadaljnjem besedilu: kodeks upravljanja), ki določa načela in pravila ravnanj agencije, poslovodstva in organov nadzora družb v lasti Republike Slovenije in državnih organov pri upravljanju kapitalskih naložb. Agencija objavi kodeks upravljanja na svoji spletni strani.
IV. AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE
11. člen
(status in sredstva za delo agencije)
(1) Za upravljanje s kapitalskimi naložbami in opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom, se s tem zakonom ustanovi agencija. Agencija je samostojen in neodvisen državni organ, ki skladno z določbami tega zakona odgovarja državnemu zboru.
(2) Agencija je neposredni proračunski uporabnik. Pri opravljanju svojih nalog je samostojna in neodvisna ob upoštevanju določb tega zakona in aktov upravljanja s kapitalskimi naložbami. Sredstva za delo agencije se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
(3) Za Agencijo veljajo javnofinančni predpisi, če s tem zakonom ni drugače določeno.
(4) Agencija mora pri opravljanju svojih nalog ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika v skladu s proračunskimi načeli preglednosti, učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti.
12. člen
(organi agencije)
Organa agencije sta svet in uprava.
13. člen
(svet agencije)
(1) Svet agencije sestavljajo predsednik ali predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in štirje člani ali članice (v nadaljnjem besedilu: člani sveta). Predsednik imenuje izmed članov sveta svojega namestnika.
(2) Predsednik in člani sveta iz prejšnjega odstavka so upravičeni do sejnin, ki jih določi vlada.
14. člen
(Uprava)
(1) Uprava ima predsednika uprave in dva člana.
(2) Uprava odloča o upravljanju kapitalskih naložb v skladu s sprejetimi akti upravljanja kapitalskih naložb, vodi poslovanje agencije, organizira njeno delo, sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji ter druge splošne in posamične akte agencije, ki urejajo delovno pravni položaj zaposlenih v agenciji, odgovarja za zakonitost poslovanja agencije in opravlja druge naloge, določene z zakonom in akti agencije.
(3) Predsednik uprave zastopa in predstavlja agencijo.
15. člen
(člani sveta)
Za predsednika ali člana sveta je lahko imenovan strokovnjak s področja gospodarstva ali upravljanja družb, ki:
- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
- ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
- ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
16. člen
(pogoji za imenovanje uprave)
Za predsednika uprave ali člana uprave je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
- ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih izkušenj,
- ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- v štirih letih pred imenovanjem ni bil poslanec državnega zbora, član Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik vlade, minister ali funkcionar v lokalni skupnosti in
- ima višjo raven znanja tujega jezika, ki je določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
17. člen
(nezdružljivost opravljanja drugega dela)
(1) Položaj predsednika in članov uprave ter predsednika in članov sveta je nezdružljiv:
1. s funkcijo v organih politične stranke ali sindikata in
2. s članstvom v poslovodstvu ali organu nadzora gospodarske družbe, v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo, ali družbe, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe, v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo.
(2) Predsednik in člana uprave, predsednik in člana sveta in zaposleni v Agenciji ne smejo biti v poslovnem razmerju z družbo, v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo, ali z njo povezano družbo. Za poslovno razmerje se šteje vsak pravni posel, razen poslov v katerih je direktor, predsednik in člana sveta ter zaposleni v Agenciji odjemalec običajnih produktov in storitev družbe, v kateri ima RS kapitalsko naložbo, po običajnih pogojih.
(3) Predsednik ali član uprave ter predsednik ali član sveta mora najpozneje v treh mesecih od dneva imenovanja prenehati opravljati dejavnost iz prvega in drugega odstavka tega člena. Če tega ne stori ali krši določbe tega člena, mu preneha položaj direktorja, predsednika ali člana sveta.
18. člen
(imenovanje uprave in sveta agencije)
(1) Predsednika uprave in člana uprave ter predsednika in člane sveta agencije imenuje in razrešuje z večino vseh poslancev državni zbor na predlog vlade.
(2) Vlada izbere kandidate na podlagi javnega poziva.
19. člen
(mandatna doba predsednika uprave, članov uprave, predsednika in članov sveta)
(1) Predsednik uprave in člana uprave ter predsednik in člani sveta so imenovani za dobo petih let. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani. Predsednik uprave in člana uprave so lahko ponovno imenovani le enkrat.
(2) Predsednik uprave, ki mu je prenehal mandat, razen v primeru predčasnega prenehanja mandata, mora opravljati delo s polnimi pooblastili do začetka dela novega predsednika uprave ali vršilca dolžnosti predsednika uprave.
(3) Predsednik ali član sveta, ki mu je prenehal mandat, razen v primeru razrešitve, mora opravljati naloge predsednika ali člana sveta do imenovanja novega predsednika ali člana sveta.
(4) V primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika uprave, državni zbor na predlog vlade imenuje vršilca dolžnosti predsednika uprave, ki opravlja naloge predsednika uprave do imenovanja novega predsednika uprave, vendar največ za obdobje šestih mesecev.
20. člen
(predčasno prenehanje mandata predsednika uprave, članov uprave, predsednika in članov sveta)
(1) Predsedniku uprave, članu uprave, predsedniku ali članu sveta lahko predčasno preneha mandat skladno z določbo tretjega odstavka 17. člena tega zakona, če sam odstopi ali če je razrešen. Za predčasno prenehanje mandata z odstopom predsednika ali člana uprave ali sveta ali skladno z določbo tretjega odstavka 17. člena tega zakona ni potreben sklep državnega zbora.
(2) Predsednik uprave, član uprave, predsednik ali član sveta je lahko razrešen, če:
- se naknadno ugotovi, da oseba ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
- je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- trajno izgubi zmožnost za opravljanje dela,
- če krši določbe 25. člena tega zakona,
- če ne opravlja svojih nalog, določenih v tem zakonu in aktih agencije, ali če jih opravlja nevestno ali nestrokovno.
(3) O predčasnem prenehanju mandata v skladu s prvim odstavkom tega člena odloči Državni zbor. Predsednika uprave, člana uprave, predsednika ali člana sveta mora državni zbor predhodno seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da v roku osmih dni od seznanitve izrazi svoje mnenje o navedenih razlogih.
21. člen
(pristojnost sveta agencije)
Svet agencije ima naslednje pristojnosti:
- nadzoruje poslovanje agencije in izpolnjevanje letnega načrta agencije,
- na predlog uprave sprejme:
- predlog strategije,
- predlog letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb,
- kodeks upravljanja,
- finančni načrt agencije,
- na predlog uprave imenuje člane akreditacijske komisije,
- daje soglasje k pridobivanju in razpolaganju s kapitalskimi naložbami in k odločitvam v zvezi z uveljavljanjem glasovalnih pravic na skupščinah.
22. člen
(odločanje sveta agencije)
(1) Predsednik in vsak član sveta agencije imajo po en glas.
(2) Svet agencije sprejema odločitve z večino glasov vseh.
(3) Na sejah sveta agencije sodeluje tudi uprava brez pravice glasovanja.
23. člen
(akreditacijska komisija)
(1) Akreditacijska komisija je posvetovalno telo agencije, ki oblikuje strokovna mnenja o primernosti kandidatov za člane organov gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo.
(2) Akreditacijska komisija ima sedem članov, ki jih na predlog uprave, za dobo štirih let, imenuje svet agencije izmed zunanjih strokovnjakov s področja upravljanja družb.
(3) Merila, postopek ugotavljanja primernosti kandidatov in način delovanja akreditacijske komisije določi svet agencije na predlog akreditacijske komisije.
24. člen
(prejemki članov akreditacijske komisije)
Člani akreditacijske komisije so upravičeni do sejnin, ki jih določi svet agencije.
25. člen
(varovanje zaupnih podatkov)
(1) Predsednik uprave, člani uprave, predsednik, člani sveta in zaposleni v agenciji morajo kot zaupne varovati podatke o gospodarskih družbah, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije ali dela, razen podatkov, ki so po zakonu javni.
(2) Dolžnost varovanja podatkov iz prejšnjega odstavka velja tudi za vse druge osebe, ki te podatke pridobijo pri opravljanju svojih nalog za agencijo.
26. člen
(poročanje agencije)
Agencija do 31. marca vsakega leta pripravi poročilo o izvajanju letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za preteklo leto ter ga predloži vladi in državnemu zboru. Agencija poročilo javno objavi.
V. UPRAVLJANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI
27. člen
(pridobivanje kapitalskih naložb)
Agencija pridobiva kapitalske naložbe na podlagi sprejetega letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb in v okviru zagotovljenih sredstev v finančnem načrtu agencije.
28. člen
(izvrševanje pravic delničarja ali družbenika)
(1) Agencija izvaja pravice delničarja ali družbenika predvsem z:
- uveljavljanjem glasovalnih pravic na skupščinah družb,
- spremljanjem uspešnosti poslovanja na podlagi sprejetih letnih načrtov družb in doseganja ciljne donosnosti kapitala,
- sodelovanjem s člani organov družb,
- nastopanjem v prevzemnih postopkih,
- nastopanjem v postopkih pred sodišči in drugimi organi,
- izvedbo skupščin pri enoosebnih družbah in
- izvajanjem drugih pravic in obveznosti, ki jih ima Republika Slovenija kot imetnica delnic ali deležev v gospodarskih družbah.
(2) Agencija pri izvrševanju pravic iz delnic in deležev ter v postopkih pred sodišči in drugimi organi, ki so povezani z izvrševanjem teh pravic, nastopa kot zastopnik Republike Slovenije v postopku. Za zastopanje lahko agencija pooblasti tudi druge osebe.
29. člen
(razpolaganje s kapitalskimi naložbami)
(1) Agencija razpolaga s kapitalskimi naložbami v skladu s strategijo in na podlagi letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb.
(2) S portfeljskimi naložbami razpolaga agencija samostojno.
(3) S posamično naložbo, katere skupna knjigovodska vrednost presega 20 milijonov eurov, in s strateškimi naložbami razpolaga agencija po predhodnem soglasju vlade na podlagi programa razpolaganja, ki ga pripravi agencija za posamezno naložbo.
(4) Neodplačno razpolaganje s kapitalskimi naložbami je mogoče le v primerih, ki so določeni s posebnim zakonom.
30. člen
(program razpolaganja)
Agencija pripravi program razpolaganja za vsako posamezno naložbo pred začetkom postopkov. Program razpolaganja mora obsegati zlasti ekonomsko utemeljenost razpolaganja, predmet, obseg in metode razpolaganja. Za posamično naložbo, katere skupna knjigovodska vrednost presega 20 milijonov eurov, in za strateške naložbe mora dati k programu razpolaganja soglasje vlada.
31. člen
(pripravljalna dejanja v zvezi z razpolaganjem s kapitalsko naložbo)
(1) Pred razpolaganjem s kapitalsko naložbo mora vrednost kapitalske naložbe oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij po zakonu, ki ureja revidiranje ali revizijska družba.
(2) Kadar knjigovodska vrednost kapitalske naložbe Republike Slovenije predstavlja več kot 20 milijonov eurov, mora biti poleg ocene iz prejšnjega odstavka opravljen tudi skrbni finančni, pravni in organizacijski pregled družbe za ugotovitev ali so razkrite vse materialno pomembne informacije s teh področij.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena cenitev ni potrebna, če so stroški cenitve nesorazmerni z vrednostjo premoženja, s katerim se razpolaga, ali če stroški cenitve presegajo polovico knjigovodske vrednosti premoženja, s katerim se razpolaga.
(4) Stroške pripravljalnih dejanj in druge stroške prodaje ali menjave kapitalskih naložb RS krije Agencija.
32. člen
(metode prodaje in zamenjave kapitalskih naložb)
(1) Prodaja kapitalske naložbe mora biti izvedena na podlagi ene od naslednjih metod ali njihovih kombinacij:
1. javna ponudba, ki se izvede kot na nedoločen ali določljiv krog oseb naslovljeno javno vabilo k nakupu pod vnaprej objavljenimi pogoji in vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe;
2. javna dražba, ki se izvede kot javna prodaja pod vnaprej objavljenimi pogoji prodaje, pri kateri je pogodba o nakupu sklenjena s ponudnikom, ki izpolnjuje pogoje in ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno, ali
3. javno zbiranje ponudb, ki se izvede kot na nedoločen ali določljiv krog oseb naslovljeno vabilo k oddaji ponudbe za nakup določenega premoženja pod objavljenimi pogoji, ali
4. ponudba vrednostnih papirjev javnosti v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopek prodaje lahko izvede na podlagi javne metode prodaje finančnega premoženja, ki je opredeljena v drugem zakonu.
(3) Pri javnem zbiranju ponudb se lahko za izboljšanje finančnih pogojev prodaje izvedejo pogajanja v skladu z objavljenimi pogoji.
(4) Kapitalske naložbe se lahko prodaja ali zamenja na podlagi neposredne pogodbe:
- pri zamenjavi kapitalske naložbe, če se s tem ne zmanjša skupna vrednost naložb ali se izboljša kvaliteta kapitalske naložbe ali če se portfeljska kapitalska naložba zamenja za strateško kapitalsko naložbo;
- če se z dolžniškim vrednostnim papirjem ali delnico trguje na organiziranem ali prostem trgu v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, s pravili trgovanja tega trga, razen pri prodaji svežnjev kot so opredeljeni z vsakokratnimi pravili Ljubljanske Borze, ki mora potekati po eni izmed javnih metod iz prvega odstavka tega člena;
- če se sprejme javna ponudba, podana v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme;
- pri prodaji na podlagi prodajne opcije, če se ugotovi, da ob upoštevanju stroškov prodaje na trgu ne bi bila dosežena višja cena;
- pri uveljavljanju predkupne pravice upravičenca do kapitalske naložbe, potem ko je bila izvedena ena izmed javnih metod iz prvega odstavka tega člena.
33. člen
(plačilo kupnine)
(1) Kupnina od prodaje kapitalskih naložb se plača v enkratnem znesku.
(2) Kupec lahko izjemoma plača kupnino od prodaje kapitalskih naložb v več obrokih pod pogojem, da je neplačani del kupnine zavarovan z bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv.
34. člen
(evidenca kapitalskih naložb)
Agencija vodi evidenco kapitalskih naložb kot del centralne evidence, ki jo v skladu z drugim odstavkom 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljnjem besedilu: ZJF) vodi ministrstvo za finance.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(rok za imenovanje uprave in sveta agencije)
Vlada mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona predlagati državnemu zboru imenovanje predsednika uprave, članov uprave, predsednika in članov sveta agencije.
36. člen
(opravljanje nalog organov agencije v prehodnem obdobju)
(1) Do imenovanja predsednika uprave, članov uprave, predsednika in članov sveta agencije opravlja naloge, potrebne za vzpostavitev pogojev za delo agencije, direktorat za javno premoženje ministrstva za finance.
(2) Do imenovanja uprave opravlja naloge in izvršuje pooblastila, ki jih ta zakon daje upravi, razen nalog upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, generalni direktor ali generalna direktorica direktorata za javno premoženje ministrstva za finance.
(3) Do imenovanja predsednika in članov sveta agencije opravlja naloge upravljanja s kapitalskimi naložbami vlada.
37. člen
(mandat kadrovsko akreditacijskega sveta)
(1) Kadrovsko akreditacijski svet, ustanovljen s sklepom vlade št. 01300-5/2008/6 z dne 24. decembra 2008 in vsemi spremembami tega sklepa, nadaljuje z delom po uveljavitvi tega zakona kot akreditacijska komisija.
(2) Svet agencije mora najkasneje v šestih mesecih po imenovanju predsednika in članov sveta agencije imenovati člane Akreditacijske komisije.
(3) Do sprejetja aktov iz 23. člena tega zakona se uporabljajo akti kadrovsko akreditacijskega sveta, ki so bili sprejeti do uveljavitve tega zakona.
38. člen
(sredstva za začetek dela agencije)
Sredstva za začetek dela agencije se zagotovijo v državnem proračunu na postavkah ministrstva za finance.
39. člen
(prevzem zaposlenih v agenciji)
Agencija prevzame zaposlene, ki so do uveljavitve tega zakona pri posameznih upravljavcih finančnega premoženja Republike Slovenije opravljali naloge iz prvega odstavka 71. člena ZJF.
40. člen
(prenos kapitalskih naložb na agencijo)
Upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije se z dnem imenovanja predsednika in članov sveta agencije prenese na agencijo po samem zakonu. Na agencijo se s Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. prenese tudi izvrševanje pravic delničarja iz delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., katerih imetnik je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
41. člen
(rok za predložitev strategije in sprejem kodeksa)
(1) Vlada mora predložiti strategijo državnemu zboru najpozneje do konca leta 2010.
(2) Do sprejema strategije agencija razpolaga s kapitalskimi naložbami na podlagi Odloka o programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 97/09).
(3) Kodeks upravljanja iz 10. člena tega zakona mora agencija sprejeti najpozneje v treh mesecih od ustanovitve sveta agencije.
(4) Postopki razpolaganja s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po predpisih, ki so se zanje uporabljali do njegove uveljavitve.
42. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati)
Z dnem uveljavitve tega zakona se za upravljanje s kapitalskimi naložbami po tem zakonu prenehajo uporabljati:
- 13., 13.a in 67.a člen, prvi odstavek 71. člena, 72. člen, drugi in tretji odstavek 73. člena, 3. točka drugega odstavka 74. člena, 80.a člen, 80.c do 80.h člen ZJF,
- 6. in 7. člen Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08),
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07 in 55/09 - odločba US).
43. člen
(razveljavitev predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
- 8. člen Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZJC-C in 69/08 - ZCestV),
- 5., 14., 15., 16., 17. člen, prvi odstavek 19. člena in 20. člen Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94),
- 241., 242., 246., 247. in 248. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 10/08 - ZVarDod in 98/09 - ZIUZGK),
- tretja alineja 26. člena in 27. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP),
- 2. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe (Uradni list RS, št. 56/08),
- 15., 16. in 17. člen ter drugi, tretji in četrti odstavek 18. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 109/09).
(2) Določbe zakonov, iz prejšnjega odstavka, se za družbe urejene v teh zakonih, uporabljajo do uskladitve aktov družb in oblikovanja organov družb v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
44. člen
(uskladitev aktov družb)
Organi družb, ki so imele posebne sisteme upravljanja določene v zakonih iz prejšnjega člena, morajo zagotoviti uskladitev aktov družb in oblikovanje organov v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/09-11/106
Ljubljana, dne 3. maja 2010
EPA 818-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti