Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozih pacientov, stran 4247.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) in v zvezi s 5. členom Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozih pacientov
1. člen
V Pravilniku o prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09) se besedilo 3. točke 2. člena spremeni tako, da se glasi: »Nenujni reševalni prevoz pacienta je nenujni prevoz z reševalnim vozilom (v nadaljnjem besedilu: nenujni prevoz) in sanitetni prevoz s sanitetnim vozilom (v nadaljnjem besedilu: sanitetni prevoz).«
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. Nenujni prevoz je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca.«
Dosedanje 4. do 12. točka postanejo 5. do 13. točka.
2. člen
V 25. členu se za peto alineo, v kateri se beseda »in« nadomesti s podpičjem, doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– preverja skladnost finančne dokumentacije z zaračunanimi storitvami;«.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
3. člen
V Prilogi 1 se pod »MREŽA IZVAJALCEV NUJNIH PREVOZOV« besedilo »B (1 ekipa)« pri izpostavi Šmarje pri Jelšah nadomesti z »B-ok (1 ekipa)«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2010
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2711-0004
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost