Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1476. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole, stran 4246.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08) se četrti odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Tedenska učna obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice za ravnatelja iz prejšnjega odstavka se določi v skladu z naslednjimi merili:
+-------------------------+----------------+-------------------+
|Število oddelkov     | Učna obveznost | Vodenje knjižnice |
+-------------------------+----------------+-------------------+
|do 5 oddelkov      |    11    |    22     |
+-------------------------+----------------+-------------------+
|6 do 8 oddelkov     |    9    |    18     |
+-------------------------+----------------+-------------------+
|9 do 10 oddelkov     |    6    |    12     |
+-------------------------+----------------+-------------------+
|11 do 13 oddelkov    |    5    |    10     |
+-------------------------+----------------+-------------------+
|14 do 16 oddelkov    |    4    |     8     |
+-------------------------+----------------+-------------------+
|17 do 19 oddelkov    |    3    |     6     |
+-------------------------+----------------+-------------------+
|20 oddelkov       |    2    |     4     |
+-------------------------+----------------+-------------------+
2. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V glasbeni šoli z 32 oddelki in več se za opravljanje računovodsko administrativnih del poleg ostalih delovnih mest v skladu s tem pravilnikom lahko sistemizirajo dodatna delovna mesta knjigovodje V oziroma administratorja V v skladu z naslednjimi merili:
+----------------------------------+--------------------------+
|Število oddelkov         | Delež delovnega mesta  |
+----------------------------------+--------------------------+
|32–43               |      0,50      |
+----------------------------------+--------------------------+
|44–55               |      1,00      |
+----------------------------------+--------------------------+
|56–67               |      1,50      |
+----------------------------------+--------------------------+
|68–79               |      2,00      |
+----------------------------------+--------------------------+
|80–91               |      2,50      |
+----------------------------------+--------------------------+
|92 in več             |      3,00      |
+----------------------------------+--------------------------+
Delavec iz prvega odstavka tega člena mora imeti srednjo strokovno izobrazbo«.
3. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V glasbeni šoli se za opravljanje tehničnih in vzdrževalnih del sistemizira delovno mesto hišnika IV v skladu z naslednjimi merili:
+----------------------------------+--------------------------+
|Število oddelkov         | Delež delovnega mesta  |
+----------------------------------+--------------------------+
|do 7               |      0,25      |
+----------------------------------+--------------------------+
|8 do 13              |      0,50      |
+----------------------------------+--------------------------+
|14 do 19             |      0,75      |
+----------------------------------+--------------------------+
|20 do 31             |      1,00      |
+----------------------------------+--------------------------+
|32 do 45             |      1,50      |
+----------------------------------+--------------------------+
|46 do 65             |      2,00      |
+----------------------------------+--------------------------+
|66 in več             |      2,50      |
+----------------------------------+--------------------------+
Hišnik IV mora imeti srednjo poklicno izobrazbo«.
4. člen
2. točka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»2. Nauk o glasbi in solfeggio za program glasba:
Skupina nauka o glasbi in solfeggia lahko šteje od 12 do 15 učencev s poukom 1,33 pedagoške ure tedensko oziroma od 16 do 20 učencev s poukom 2 pedagoški uri tedensko.
Skupina nauka o glasbi in solfeggia, v katero so vključeni še dodatno največ 3 učenci, se lahko izjemoma oblikuje v primeru, da je le-ta edina na šoli.
Skupina nauka o glasbi in solfeggia se lahko izjemoma oblikuje, če je vanjo vključenih manj kot 12 učencev, vendar ne manj kot 5 učencev in je le-ta edina na šoli. Pouk take skupine traja 1 pedagoško uro tedensko«.
5. člen
Za 19. členom se doda se nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(izjeme)
V glasbenih šolah se zaradi posebnih delovnih razmer lahko odobri odstopanje od normativov. Odobri jih ministrstvo, pristojno za šolstvo, na podlagi obrazložene vloge šole«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2010.
Št. 0070-87/2009
Ljubljana, dne 8. aprila 2010
EVA 2010-3311-0018
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost