Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1474. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, stran 4239.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 3/10) se v prvem odstavku 3. člena črta 6. točka.
Dosedanje 7. do 10. točka postanejo 6. do 9. točka.
Dosedanja 11. točka postane 10. točka in se spremeni tako, da se glasi:
»10. »posredniško telo« je neposredni proračunski uporabnik v vlogi predlagatelja finančnega načrta, ki mu organ upravljanja lahko v izvajanje prenese določene naloge.«.
Dosedanja 12. točka postane 11. točka.
Dosedanja 13. točka postane 12. točka in se spremeni tako, da se glasi:
»12. »neposredni proračunski uporabnik« opredeljen v zakonu, ki ureja javne finance, nastopa pri izvajanju kohezijske politike v vlogi posredniškega telesa ali v vlogi upravičenca.«.
Dosedanja 14. točka se črta.
Dosedanji 15. in 16. točka postaneta 13. in 14. točka.
Za 14. točko se doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. »IS-PA 2007« je informacijski sistem organa za potrjevanje.«.
Dosedanje 17. do 21. točka postanejo 16. do 20. točka.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Organ upravljanja opravlja naloge določene v 60. členu Uredbe 1083/2006/ES in je odgovoren za upravljanje in izvajanje operativnih programov iz drugega odstavka 1. člena te uredbe v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja. Vlogo organa upravljanja za operativne programe izvajajo notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba).«.
Na koncu drugega odstavka se pred piko dodata vejica in besedilo »Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Posredniško telo je neposredni proračunski uporabnik, na katerega organ upravljanja lahko prenese izvajanje nekaterih svojih nalog na ravni operativnega programa, skladno s 6. členom te uredbe. Prenos nalog in medsebojna razmerja med organom upravljanja in posredniškim telesom se uredi s sporazumom. Posredniško telo lahko prenese izvajanje nalog, ki jih je nanj prenesel organ upravljanja, s sporazumom na drugo vsebinsko pristojno ministrstvo ali pa s pogodbo na osebo javnega ali zasebnega prava.«.
V četrtem odstavku se črtajo beseda »lahko« v napovednem stavku in osma ter deveta alinea.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge organa upravljanja)
(1) Organ upravljanja v postopkih načrtovanja in porabe sredstev zagotavlja učinkovitost in pravilnost izvajanja operativnih programov ter usmerja in nadzoruje posredniška telesa pri izvajanju prenesenih nalog.
(2) Naloge organa upravljanja so:
1. vzpostavitev in upravljanje sistema izvajanja kohezijske politike, kar obsega:
– koordiniranje priprave in sprememb strateških dokumentov na področju kohezijske politike v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem Lizbonske strategije in na podlagi usmeritev iz nacionalnega lizbonskega programa;
– pripravo navodil organa upravljanja, ki podrobneje urejajo postopke izvajanja kohezijske politike vseh udeležencev (v nadaljnjem besedilu: navodila);
– zagotavljanje skladnosti načrtovanih sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko z operativnimi programi;
– vzpostavitev sistema spremljanja in vrednotenja operativnih programov;
– potrjevanje predlogov sprememb sistema upravljanja in nadzora ter obveščanje organa za potrjevanje in revizijskega organa o spremembah sistema upravljanja in nadzora;
2. zagotavljanje skladnosti operacij, izbranih za sofinanciranje, z merili, ki veljajo za operativni program in skladnosti njihovega izvajanja s pravili Evropske unije in Republike Slovenije ((a) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES), kar obsega:
– potrjevanje instrumentov, razen velikih projektov po 39. členu Uredbe 1083/2006/ES;
– spremljanje izvajanja operacij;
– spremljanje vzpostavitve in izvajanja sistema za preprečevanje, odkrivanje, evidentiranje, preiskovanje in odpravljanje nepravilnosti ter posredovanje poročil o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo pristojnemu organu za sodelovanje z OLAF;
– omogočanje delovanja revizorjev in nadzornih ter tehničnih misij organov Evropske unije in Republike Slovenije ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij;
3. preverjanje dobave sofinanciranih proizvodov in storitev in preverjanje, ali so izdatki, ki so jih navedli izvajalci, dejansko nastali ter so v skladu s pravili Evropske unije in pravili Republike Slovenije ((b) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES), kar obsega:
– izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES;
– izvajanje kontrol na kraju samem po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES;
4. zagotavljanje sistema za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov za vsako operacijo v operativnem programu v računalniški obliki ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje ((c) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES), kar obsega:
– vzpostavitev in vzdrževanje sistema ISARR;
– zagotavljanje udeležencem vpogleda in vnosov podatkov v ISARR, ki so potrebni za opravljanje nalog, kot jih določa ta uredba in navodila organa upravljanja;
– zagotavljanje pravilnega in rednega zbiranja ter vnosa podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje;
– shranjevanje računovodskih podatkov za vsako operacijo v operativnem programu v računalniški obliki;
5. zagotavljanje, da upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju projektov, vodijo ločeno knjigovodstvo za vse transakcije v zvezi z operacijo ((d) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES);
6. izvajanje sistema spremljanja in vrednotenja operativnih programov, skladno s 47. členom Uredbe 1083/2006/ES ((e) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES), kar obsega:
– zagotavljanje rednega spremljanja izvajanja operativnih programov in doseganja ciljev;
– spremljanje realizacije in preverjanje izvajanja operacij v skladu s postopki in roki, ki so določeni v navodilih organa upravljanja;
– izdelava načrta vrednotenj, izvajanje vrednotenj in spremljanje priporočil vrednotenj;
7. vzpostavitev postopkov za zagotovitev, da se vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, hranijo v skladu z zahtevami 90. člena Uredbe 1083/2006/ES ((f) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES);
8. zagotavljanje, da organ za potrjevanje prejme vse potrebne podatke o postopkih in nadzoru, ki se izvaja glede izdatkov, za namene izdaje potrdil ((g) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES):
– posredovanje informacij glede napovedi izplačil in zahtevkov za povračilo organu za potrjevanje za namene izvrševanja pravila ''n+3 oziroma n+2'' na ravni operativnega programa, razvojne prioritete in sklada kohezijske politike za tekoče in naslednje leto, na način, ki ga določi organ za potrjevanje;
– predložitev informacij organu za potrjevanje, da je sistem preverjanja vzpostavljen in deluje, da so prijavljeni izdatki realni, da so proizvodi ali storitve dobavljeni v skladu z odločitvijo o potrditvi, da so zahtevki za povračilo upravičenca pravilni in da so operacije ter izdatki v skladu s pravili Evropske unije in Republike Slovenije;
– priprava in posredovanje zahtevkov za povračilo v primerih, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik in ni zagotovljena ustrezna ločenost funkcij v skladu z zahtevami (b) točke 58. člena Uredbe 1083/2006/ES;
9. usmerjanje dela nadzornega odbora in zagotavljanje dokumentov, potrebnih za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa, ob upoštevanju njegovih posebnih ciljev ((h) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES);
– ustanovitev, usmerjanje in koordinacija dela nadzornega odbora;
– poročanje o izvajanju operativnega programa;
10. poročanje o izvajanju kohezijske politike ((i) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES):
– izdelava in po potrditvi nadzornega odbora predložitev letnih in končnih poročil o izvajanju Evropski komisiji;
– poročanje Vladi Republike Slovenije o izvajanju operativnih programov;
11. zagotavljanje upoštevanja zahtev glede informiranja in javnega obveščanja ((j) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES):
– vzpostavitev sistema obveščanja javnosti v skladu z 69. členom Uredbe 1083/2006/ES in Uredbo 1828/2006/ES;
– izdelava in koordinacija izvajanja komunikacijskega načrta;
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem zahtev glede informiranja in obveščanja;
12. zagotavljanje podatkov Evropski komisiji, da ji je omogočeno ocenjevanje velikih projektov ((k) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES):
– predhodno preverjanje administrativne, tehnične, finančne in vsebinske ustreznosti vloge za velik projekt;
– vodenje postopka za usklajevanje vlog za velike projekte in za morebitne spremembe odločitev Evropske komisije;
– spremljanje izvajanja velikih projektov.
(3) Skladno z Uredbo 1083/2006/ES lahko organ upravljanja nekatere naloge organa upravljanja prenese na posredniška telesa.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge posredniškega telesa)
(1) Pristojnosti, odgovornosti in naloge, ki jih organ upravljanja lahko prenese na posredniško telo, so:
1. v okviru naloge organa upravljanja iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena:
– načrtovanje instrumentov;
– preverjanje skladnosti instrumentov s pravili Evropske unije in Republike Slovenije;
– spremljanje izvajanja operacij v skladu s postopki in roki, ki so določeni v navodilih organa upravljanja;
– izvajanje sistema za preprečevanje, odkrivanje, evidentiranje, preiskovanje in odpravljanje nepravilnosti v skladu z navodili organa upravljanja;
– omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije in Republike Slovenije ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij;
2. v okviru naloge organa upravljanja iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena:
– izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES;
– izvajanje kontrol na kraju samem po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES;
3. v okviru naloge organa upravljanja iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena:
– zagotavljanje pravilnega in rednega zbiranja ter vnosa podatkov o izvajanju v sistem ISARR, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje v skladu z navodili organa upravljanja;
4. v okviru naloge organa upravljanja iz 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena:
– zagotavljanje, da upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju operacij, vodijo ločeno knjigovodstvo za vse transakcije v zvezi z operacijami;
5. v okviru naloge organa upravljanja iz 6. točke drugega odstavka prejšnjega člena:
– spremljanje realizacije in preverjanje izvajanja operacij v skladu s postopki in roki, ki so določeni v navodilih organa upravljanja;
6. v okviru naloge organa upravljanja iz 7. točke drugega odstavka prejšnjega člena:
– zagotavljanje, da se vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, hranijo v skladu z zahtevami 90. člena Uredbe 1083/2006/ES;
7. v okviru naloge organa upravljanja iz 8. točke drugega odstavka prejšnjega člena:
– zagotavljanje informacij organu upravljanja in organu za potrjevanje, da je sistem preverjanja vzpostavljen in da deluje, da so prijavljeni izdatki realni, da so proizvodi ali storitve dobavljeni v skladu z odločitvijo o potrditvi, da so zahtevki za izplačilo upravičenca pravilni in da so operacije ter izdatki v skladu s pravili Evropske unije in Republike Slovenije;
– priprava in posredovanje zahtevkov za povračilo razen v primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik in ni zagotovljena ustrezna ločenost funkcij v skladu z zahtevami točke (b) 58. člena Uredbe 1083/2006/ES;
8. v okviru naloge organa upravljanja iz 11. točke drugega odstavka prejšnjega člena:
– nadzor nad izvajanjem zahtev po informiranju in javnem obveščanju na podlagi 69. člena Uredbe 1083/2006/ES in Uredbe 1828/2006/ES;
9. v okviru naloge organa upravljanja iz 12. točke drugega odstavka prejšnjega člena:
– predhodno preverjanje administrativne, tehnične, finančne in vsebinske ustreznosti vloge za velik projekt;
– spremljanje izvajanja velikih projektov.
(2) Med naloge posredniškega telesa sodi tudi:
1. sodelovanje z organom upravljanja v postopkih načrtovanja in izvajanja sistema kohezijske politike, kar obsega:
– poročanje organu upravljanja o odstopanjih od načrtovanih vsebin operativnega programa, ki so lahko podlaga za korektivne ukrepe pri izvajanju operativnega programa;
– priprava načrta za razdelitev sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko za celotno programsko obdobje po prednostnih usmeritvah, po letih, po proračunskih postavkah ali na način, kot ga določi Ministrstvo za finance;
– sporočanje sprememb o sistemu upravljanja in nadzora v skladu z navodili organa upravljanja;
– načrtovanje in spremljanje uresničevanja lizbonskih ciljev pri izvajanju prednostne usmeritve;
2. sodelovanje pri pripravi in izvajanju načrta vrednotenj;
3. sodelovanje pri delu nadzornega odbora in priprava dokumentacije po navodilih organa upravljanja;
4. sodelovanje z organom upravljanja pri pripravi letnih in končnih poročil;
5. sodelovanje pri pripravi navodil organa upravljanja.«.
5. člen
Sedmi člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičenca)
(1) Upravičenec je odgovoren za izvedbo operacije. Njegove pristojnosti in naloge, ki se natančneje določijo z navodili organa upravljanja in posredniškega telesa ter pogodbo, so:
1. pravilno izvajanje operacije;
2. izstavljanje zahtevka za izplačilo z zahtevano dokumentacijo in dokazili;
3. omogočanje delovanja revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije in Republike Slovenije, ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno obveščanje organa upravljanja oziroma posredniškega telesa o izvedenih ukrepih;
4. vodenje ločenega knjigovodstva za vse transakcije v zvezi z operacijami;
5. izvajanje nalog informiranja in obveščanja javnosti o operaciji;
6. vzdrževanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije;
7. priprava in posredovanje poročil v skladu z navodili organa upravljanja in posredniškega telesa in
8. druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe o sofinanciranju.
(2) Neposredni proračunski uporabnik v vlogi predlagatelja finančnega načrta in upravičenca poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja še naloge, določene v prejšnjem členu, razen priprave zahtevkov za povračilo in izvajanja kontrol, ki jih pripravi oziroma opravi organ upravljanja. Organ upravljanja in neposredni proračunski uporabnik v vlogi predlagatelja finančnega načrta in upravičenca se lahko dogovorita drugače, ob zagotovitvi ustrezne ločenosti funkcij v skladu z zahtevami (b) točke 58. člena Uredbe 1083/2006/ES.«.
6. člen
V 8. členu se v napovednem stavku za besedo »odgovoren« črta beseda »zlasti« in dodata besedi »in pristojen«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. posredovanje informacij o statusih zahtevkih za povračilo v sistem ISARR;«.
V 12. točki se črta besedilo »na vseh ravneh«.
7. člen
V drugem odstavku 9. člena se črtata beseda »agenti« in vejica za njo.
8. člen
V naslovu 11. člena se pred besedo »izvajanje« doda besedi »potrjevanje in«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za javni razpis se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Posredniško telo pripravi osnutek javnega razpisa. Pred njegovo objavo pridobi potrditev organa upravljanja. Podrobnejši postopek priprave, prijave in potrjevanja javnega razpisa kot instrumenta se določi z navodili organa upravljanja.«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v napovednem stavku črtata besedi »ali agent«.
Dodata se novi 1. in 2. točka, ki se glasita:
»1. razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike;
2. delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih;«.
Dosedanji 1. in 2. točka postaneta 3. in 4. točka.
Dosedanja 3. točka, ki postane 5. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»5. upravičene stroške v skladu z navodili organa upravljanja oziroma s sklicevanjem na navodila organa upravljanja;«.
Dosedanje 4. do 8. točka postanejo 6. do 10. točka.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črtata besedi »ali agent«.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za pripravo razpisne dokumentacije se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja postopke izvrševanja proračuna. Navodila in obrazci morajo upoštevati tudi dodatne zahteve iz tretjega odstavka tega člena.«.
9. člen
12. člen se črta.
10. člen
V 13. členu se v 1. točki črtata besedi »ali agenta«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. višina dodeljenih sredstev kohezijske politike in navedba:
– deleža prispevka skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih,
– razmerja med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike,
– stopnje intenzivnosti državne pomoči;«.
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
»13. dokazila, ki jih mora predložiti upravičenec za dodeljena oziroma porabljena sredstva;«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. spremljanje in nadziranje izvajanja pogodbe ter namenske porabe sredstev kohezijske politike;«.
18. točka se spremeni tako, da se glasi:
»18. določilo, da mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo za vse transakcije v zvezi z operacijo;«.
V 19. točki se črta besedilo »ali agenta glede obvezne vsebine pogodb«.
V 21. točki se besedilo »9. členom« nadomesti z besedilom »8. in 9. členom«.
V 23. točki se črta beseda »agentu« in vejica za njo.
V 27. točki se črtata besedi »oz. agenta«.
11. člen
14. člen se črta.
12. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda »odločitve« na obeh mestih nadomesti z besedo »odločbe«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo »za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Po sprejetju odločitve o dodelitvi sredstev izvaja upravičenec projekt ali skupino projektov v skladu s predpisi o javnem naročanju. Upravičenec pripravi razpisno dokumentacijo in jo posreduje posredniškemu telesu v seznanitev. Za Operativni program okoljske in prometne infrastrukture posredniško telo predhodno preveri razpisno dokumentacijo ali sorodno dokumentacijo in izda soglasje, organ upravljanja pa razpisno ali sorodno dokumentacijo potrdi, razen če se organ upravljanja in posredniško telo v sporazumu ne dogovorita drugače.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičenec lahko izjemoma prične z izvedbo postopkov oddaje javnih naročil in izvajanjem projekta ali skupine projektov pred sprejetjem odločitve o dodelitvi sredstev pod pogojem, da je projekt uvrščen v načrt razvojnih programov. Upravičenec posreduje javno naročilo posredniškemu telesu, ki izvede administrativno kontrolo po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna« nadomesti z besedilom »s predpisi, ki urejajo javne finance«.
Doda se novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Določbe tega člena se uporabljajo za projekte in skupine projektov, ki se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, za projekte in skupine projektov, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada pa se smiselno uporabljajo določbe 18. člena te uredbe.«.
13. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Projekti oziroma skupine projektov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 39. členu Uredbe 1083/2006/ES, se štejejo za velike projekte. Veliki projekti so lahko del operativnega programa, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedama »kopijo vloge« dodata vejica in besedilo »ki jo je predhodno potrdila Evropska komisija,«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Velik projekt izvaja upravičenec s postopkom oddaje javnih naročil v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Upravičenec pripravi razpisno dokumentacijo in jo posreduje posredniškemu telesu v seznanitev. Za Operativni program okoljske in prometne infrastrukture posredniško telo predhodno preveri razpisno dokumentacijo ali sorodno dokumentacijo in izda soglasje, organ upravljanja pa razpisno ali sorodno dokumentacijo potrdi, razen če se organ upravljanja in posredniško telo v sporazumu ne dogovorita drugače.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V primeru neposredne potrditve operacije in ob pisni odobritvi organa upravljanja je mogoče izvesti izplačila iz postavke namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike še pred izdajo odločbe.«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se v zadnjem stavku beseda »potrdi« nadomesti z besedo »uvrsti«.
14. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(potrditev in izvajanje programa, ki ga izvaja upravičenec)
(1) Program se uporabi v primerih, ko je z njim možno zagotoviti doseganje ciljev znotraj posamezne prednostne usmeritve.
(2) Vlogo za program posameznega upravičenca prejme posredniško telo, ki preveri, ali je vloga za program administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustrezna. Posredniško telo posreduje vlogo za program organu upravljanja v potrditev. O potrditvi vloge za program organ upravljanja obvesti posredniško telo z odločbo o dodelitvi sredstev. Kopije odločbe o dodelitvi sredstev organ upravljanja posreduje organu za potrjevanje, upravičencu in revizijskemu organu. Posredniško telo na podlagi odločbe z upravičencem sklene pogodbo o sofinanciranju ali pa, v primeru, da gre za instrumente finančnega inženiringa, sporazum o financiranju, kot je to določeno v 43. in 44. členu Uredbe 1828/2006/ES.
(3) V primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik, neposredni proračunski uporabnik pošlje vlogo za program v potrditev organu upravljanja, ki preveri, ali je vloga za program administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustrezna. O potrditvi vloge za program organ upravljanja obvesti upravičenca s posredovanjem odločbe o dodelitvi sredstev. Kopije odločbe o dodelitvi sredstev organ upravljanja posreduje organu za potrjevanje in revizijskemu organu.
(4) Za vse instrumente finančnega inženiringa se v vlogi za program namesto programa predloži poslovni načrt, kot je to določeno v 43. členu Uredbe 1828/2006/ES.
(5) Za program se smiselno uporabljajo:
– določbe te uredbe, ki veljajo za javni razpis, ali
– v primeru instrumentov finančnega inženiringa določbe 44. in 78. člena Uredbe 1083/2006/ES ter 43. do 46. člena Uredbe 1828/2006/ES.
(6) Podrobnejši postopek priprave, prijave in potrjevanja programa se določi z navodili organa upravljanja.«.
15. člen
Za četrtim odstavkom 19. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za izdatke tehnične pomoči izvaja kontrolo po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES organ upravljanja.«.
16. člen
V prvem odstavku 20. člena se število »9« nadomesti z številom »10«.
17. člen
21. člen se črta.
18. člen
V 22. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Osnova za izplačilo iz proračuna so upravičeni izdatki, na podlagi katerih upravičenec pripravi zahtevek za izplačilo, razen v primerih predplačil. Izjema so tudi zahtevki za izplačila investicijskih transferov občinam in posrednim proračunskim uporabnikom, za katere so z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna določeni drugačni roki plačil od običajnih. V primeru, da upravičenec ni neposredni proračunski uporabnik, pripravi in posreduje zahtevek za izplačilo neposrednemu proračunskemu uporabniku.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se na koncu pred piko doda besedilo »ali v odločbi o dodelitvi sredstev«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
19. člen
V 22.a členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Za predplačila iz državnega proračuna za osebe zasebnega ali javnega prava, ki so ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova, se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja izvrševanje proračuna.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črtata vejica in besedilo »ki je fiksen in velja do zaključka operacije«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
20. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedo »uporabnik« doda besedilo »v vlogi posredniškega telesa ali organ upravljanja«.
21. člen
Drugi odstavek 24. člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črtata besedi »oziroma agentu«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
22. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Neposredni proračunski uporabnik v primeru neupravičene porabe sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki so že bila povrnjena v državni proračun, organu za potrjevanje predloži negativni zahtevek za povračilo v višini neupravičeno izplačanih sredstev.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Organ za potrjevanje na podlagi potrjenega negativnega zahtevka za povračilo izda zahtevek za vračilo, ki ga naslovi na neposrednega proračunskega uporabnika in v katerem določi rok za vračilo sredstev.«.
V četrtem odstavku se pred piko črta besedilo »na podračun organa za potrjevanje«.
23. člen
V drugem odstavku 28. člena se črta besedilo »(v nadaljnjem besedilu: administrativne kontrole)«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črtata besedi »in tretjega«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se za stroške plač iz tehnične pomoči administrativne kontrole po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES izvedejo po izplačilu sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko.
(5) Neposredni proračunski uporabnik v vlogi predlagatelja finančnega načrta in upravičenca po pooblastilu organa upravljanja izvaja administrativno kontrolo po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES.«.
24. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(kontrola pred povračilom sredstev Skupnosti na podlagi zahtevka za povračilo)
(1) Pred posredovanjem zahtevka za povračilo organu za potrjevanje morajo biti izvršene administrativne kontrole v skladu z navodili organa upravljanja.
(2) Pred povračilom prispevka Skupnosti na podlagi zahtevka za povračilo izvede organ za potrjevanje kontrole, ki so v njegovi pristojnosti.«.
25. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(izvajanje kontrol na kraju samem)
Kontrole na kraju samem po dogovoru opravljata organ upravljanja in posredniško telo na podlagi analize tveganja in opredeljenega vzorca, ki ju pripravi organ upravljanja.«.
26. člen
V naslovu 32. člena se za besedo »MFERAC« doda vejica in se črta beseda »in«, za besedo »ISARR« pa se doda besedilo »in IS-PA 2007«.
V tretjem odstavku se črtata vejica in besedilo »organ za potrjevanje pa zagotavlja usklajenost podatkov v sistemu ISSAR s svojimi podatki, ki so podlaga za pripravo in predložitev zahtevka Evropski komisiji«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Organ za potrjevanje revizorjem in nadzornim organom Evropske unije ter Republike Slovenije v IS-PA 2007 omogoči vpogled v evidenco zahtevkov za povračilo, na osnovi katerih je pripravil izjavo o izdatkih in zahtevke za plačilo.«.
27. člen
V četrtem odstavku 33. člena se za besedama »administrativnih kontrolah« doda besedilo »po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES« in se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Kot poraba sredstev kohezijske politike se lahko upoštevajo tudi izdatki, ki niso nastali v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, za katere preknjižba ni več mogoča, če tako odloči organ upravljanja.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Izdatki, ki so nastali v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, se kot sredstva za določitev osnove za izračun prispevka Skupnosti upoštevajo, ne glede na to iz katerega tipa proračunskih postavk so bili izplačani.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Sklepi organa upravljanja o prenosu nalog na posredniška telesa, ki so bili izdani do dneva uveljavitve te uredbe, veljajo do dneva sklenitve sporazuma med organom upravljanja in posamičnim posredniškim telesom.
29. člen
Pogodbe o prenosu nalog v izvajanje, sklenjene med posredniškim telesom in agentom pred uveljavitvijo te uredbe, ostanejo v veljavi in se izvajajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
30. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-9/2010/9
Ljubljana, dne 15. aprila 2010
EVA 2010-1536-0010
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost