Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010

Kazalo

1232. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 3803.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08 in 105/09) se v 29. členu črta prvi odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 49. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– plenice za enkratno uporabo in pralne plenice za večkratno uporabo.«.
3. člen
V šestem odstavku 54. člena se črta besedilo »ter vgradnja stavbnega pohištva, ki ga izdela sam izvajalec storitve«.
4. člen
Besedilo 54.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev iz točke (11b) Priloge I k ZDDV-1 se uvršča čiščenje oken pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.220 in čiščenje pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.210, v delu, ki se nanaša na zasebna gospodinjstva.«.
5. člen
V 59.a členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za manjša popravila iz prvega odstavka tega člena se štejejo tista popravila, pri katerih je vrednost rezervnih delov in potrošnega materiala, uporabljenih za izvršitev storitve, nižja od 50% skupne cene brez DDV, ki se zaračuna stranki.«.
6. člen
V 59.d členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo »ter semena okrasnih rastlin iz tarifne oznake: 1209«.
7. člen
V tretjem odstavku 107. člena se za besedilom »imeti račun« doda besedilo »ali drug dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna DDV«.
V četrtem odstavku se besedilo »2., 4. in 5. točko prvega odstavka« nadomesti z besedilom »2. in 4. točko prvega odstavka«.
V petem odstavku se za besedilom »pravice do odbitka DDV« doda besedilo »do roka za predložitev obračuna DDV«.
8. člen
V 127.b členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na uvrstitev v standardno klasifikacijo dejavnosti se za gradbena dela iz prejšnjega odstavka šteje tudi postavljanje montažnih stavb.«.
9. člen
V 138. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Davčni zavezanec, ki je izdal račun, ni dolžan plačati zneska DDV, ki je dolgovan na podlagi obrnjene davčne obveznosti in izkazan na računu iz prejšnjega odstavka.«.
10. člen
V 155. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če oseba iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1 obračunava DDV le od storitev in je plačnik DDV na podlagi 3. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1, pri pristojnem davčnem organu predloži obrazec DDV-O, na katerem izkaže znesek DDV, ki ga mora plačati kot prejemnik storitev za storitve, ki jih opravijo davčni zavezanci iz druge države članice in iz tretje države v roku iz tretjega odstavka 77. člena ZDDV-1, pri čemer poleg podatkov o zavezancu iz davčnega registra izpolni še polja 23 a, 24 a, 32 a in 51 za prejete storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice ali polja 31, 25 in 25 a za prejete storitve od davčnega zavezanca iz tretje države.«.
11. člen
V Prilogi X (Obrazec DDV-O) se v Navodilu za izpolnjevanje obračuna DDV, v navodilu za izpolnjevanje Polja 25 in Polja 25 a v razdelku »Vsebina polja« drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpisujeta se tudi vrednost obračunanega DDV, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je opravljena dobava blaga ali storitev, ter vrednost obračunanega DDV na dano predplačilo iz 76.a člena ZDDV-1.«.
V navodilu za izpolnjevanje Polja 31 se v razdelku »Posebnosti in opozorila« v drugem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki se vpisuje v polje 31 a.«.
V zadnjem odstavku Navodila za izpolnjevanje obračuna DDV se v drugi alineji besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »četrti odstavek 73. člena ZDDV-1«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-10/2010/19
Ljubljana, dne 30. marca 2010
EVA 2010-1611-0031
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina