Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010

Kazalo

1231. Pravilnik o obliki in navodilu za pripravo letnega programa dela, stran 3800.

Na podlagi četrtega odstavka 71.b člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 96/09) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o obliki in navodilu za pripravo letnega programa dela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S tem pravilnikom se ureja oblika in navodilo za pripravo letnega programa dela sodišč.
(2) Letni program dela pripravi predsednik sodišča v skladu z določbami zakona, ki ureja sodišča.
2. člen
(oblika letnega programa)
Letni program dela se izdela na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika in vsebuje tabelarični in opisni del.
3. člen
(sestavni del letnega programa)
(1) Letni program dela je sestavljen iz dveh delov, letnega izvedbenega načrta sodišča in načrta poslovnih rezultatov.
(2) Letni izvedbeni načrt zajema oceno pričakovanega letnega pripada pomembnejših in drugih zadev, časovna merila za tipična procesna dejanja in časovna merila reševanja zadev.
(3) Načrt poslovnih rezultatov je izražen v številu načrtovanih rešenih pomembnejših in drugih zadev ter vsebuje naslednje kriterije:
– kriterij učinkovitosti,
– kriterij uspešnosti poslovanja,
– kriterij gospodarnosti.
II. LETNI IZVEDBENI NAČRT
4. člen
(ocena pričakovanega letnega pripada zadev)
(1) Ocena pričakovanega letnega pripada zadev se izdela tako, da se upošteva povprečen pripad zadnjih treh let, pripad preteklega leta, načrtovane spremembe zakonodaje in druge pomembne okoliščine, ki bistveno vplivajo na višino pripada (Tabela 1).
(2) Ocena pričakovanega letnega pripada zadev se pripravi po posameznih pravnih področjih znotraj sodišča.
5. člen
(časovna merila za tipična procesna dejanja)
(1) Tipična procesna dejanja določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije za posamezno pravno področje (Tabela 2).
(2) Časovna merila za tipična procesna dejanja na posameznem sodišču se določijo za vsako posamezno pravno področje. Časovna merila za tipična procesna dejanja upoštevajo predvsem kadrovska gibanja, delovanje in razvoj informacijske podpore, ter kadrovsko opremljenost sodišča, število zadev v delu in pričakovani pripad.
6. člen
(časovna merila za reševanje zadev)
Časovna merila za reševanje zadev za posamezna pravna področja določajo optimalni časovni okvir za rešitev zadeve od njenega pripada na sodišče do njene rešitve na tem sodišču, ki naj bi zagotavljal učinkovito sodno varstvo. Pri tem se upoštevajo tudi načrtovane spremembe zakonodaje in druge pomembne okoliščine (Tabela 3).
III. NAČRT POSLOVNIH REZULTATOV
7. člen
(kriterij učinkovitosti)
Kriterij učinkovitosti se izračuna tako, da se število načrtovanih rešenih zadev deli s številom sodnikov in posebej s številom sodnega osebja in sodnikov skupaj (Tabela 4).
8. člen
(kriterij uspešnosti poslovanja)
(1) Kriterij uspešnosti poslovanja se izračuna tako, da se načrtovani čas trajanja sodnih postopkov v pomembnejših in drugih zadevah izrazi v mesecih od časa pripada do rešitve zadeve (Tabela 5).
(2) Načrtovani čas trajanja sodnih postopkov upošteva kadrovsko opremljenost sodišča, pripad zadev, število zadev v delu, pričakovane spremembe zakonodaje in druge objektivne okoliščine.
(3) Pričakovana uspešnost se pripravi ločeno skupaj za pomembnejše in druge zadeve ter za vse zadeve skupaj.
9. člen
(kriterij gospodarnosti)
Kriterij gospodarnosti se izračuna tako, da se znesek proračunskih sredstev za posamezno sodišče deli s številom načrtovanih rešenih zadev (Tabela 6).
10. člen
(načrt poslovnih rezultatov)
Načrt poslovnih rezultatov je izražen v številu načrtovanih pomembnejših in drugih rešenih zadev razdeljenih po pravnih področjih (Tabela 7).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-64/2010
Ljubljana, dne 29. marca 2010
EVA 2010-2011-0015
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje