Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1095. Uredba o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo delodajalci izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom, stran 3450.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo delodajalci izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom
1. člen
(1) Ta uredba določa merila, po katerih se šteje, da je obstoj delodajalca oziroma njegovega pravnega naslednika, ki je stranka v postopkih sporazumevanja o odškodnini na podlagi Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/09; v nadaljnjem besedilu: zakon), zaradi izplačila odškodnine resno ogrožen oziroma je zaradi tega bistveno oteženo njegovo poslovanje.
(2) Ta uredba določa tudi merila za znižanje deleža odškodnine delodajalca, določenega v tretjem odstavku 10. člena zakona, in postopek za določitev znižanega deleža odškodnine.
2. člen
(1) Šteje se, da je obstoj delodajalca resno ogrožen oziroma je njegovo poslovanje bistveno oteženo, če bi zaradi plačila odškodnine delodajalec zašel v resne težave in bi vodstvo delodajalca moralo pripraviti Program ukrepov za rešitev nastalih težav.
(2) Nastale težave delodajalec dokazuje s kazalci, kot so na primer povečanje kratkoročnih obveznosti, dolgoročna nelikvidnost delodajalca in izguba, ki je višja od 50 odstotkov osnovnih sredstev.
(3) Do znižanja deleža odškodnine niso upravičeni delodajalci, ki so upravičeni do pomoči na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo).
3. člen
(1) Delodajalec uveljavlja pravico do znižanja deleža odškodnine pri medresorski komisiji iz 8. člena zakona.
(2) Ob vlogi za uveljavitev pravice iz prejšnjega odstavka mora delodajalec priložiti izjavo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje kazalce iz drugega odstavka prejšnjega člena.
4. člen
(1) Delodajalcu, za katerega se po postopku, določenem v prejšnjem členu, ugotovi, da bi izplačilo odškodnine po zakonu resno ogrozilo njegov obstoj ali otežilo poslovanje, se odškodnina zniža.
(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se lahko zniža največ do višine 15 odstotkov zneska odškodnine, določenega v skladu z zakonom.
5. člen
Republika Slovenija krije odškodnino v celoti, če delodajalec, pri katerem je bil zaposlen upravičenec do odškodnine, ali pravni naslednik tega delodajalca ne obstaja več.
6. člen
(1) Znižanje deleža odškodnine iz 4. člena te uredbe se izvede v skladu s pravilom de minimis, pri čemer skupna vrednost znižanega deleža odškodnin iz 4. člena te uredbe, v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5), istemu delodajalcu na podlagi pravila de minimis ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen drugih pomoči po pravilu de minimis. V primeru delodajalcev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov.
(2) Do znižanja deleža odškodnine po tej uredbi niso upravičeni delodajalci iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije in podjetja v težavah. Ministrstvo, pristojno za delo, pred določitvijo znižanega deleža odškodnine po tej uredbi preveri pri ministrstvu, pristojnem za finance, da s predvidenim zneskom določena odškodnina po pravilu de minimis v zadnjih treh proračunskih letih ne presega zneskov iz prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo, pristojno za delo, mora od delodajalca iz 4. in 5. člena te uredbe pridobiti pisno izjavo o morebitnih že prejetih državnih pomočeh in zagotoviti, da z zneski po pravilu de minimis znižanega deleža odškodnin po tej uredbi ne bodo presežene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. Ministrstvo, pristojno za delo, mora delodajalca obvestiti, da je zmanjšan delež odškodnine določen po pravilu de minimis.
(4) Ministrstvo, pristojno za delo, vzpostavi evidenco delodajalcev, ki jim je bil določen znižan delež odškodnine po pravilu de minimis, in ministrstvu, pristojnem za finance, poroča o nominalni višini sredstev, za katera se je zaradi znižanega deleža odškodnine delodajalcu povečal delež Republike Slovenije, v roku 15 dni po izplačilu odškodnine.
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo gospodarske družbe izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 76/08).
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-6/2010/4
Ljubljana, dne 18. marca 2010
EVA 2009-2611-0083
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti