Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5493. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu, stran 16458.

Na podlagi četrtega odstavka 134. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(namen uredbe)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu (UL L št. 204 z dne 26. 7. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2006/ES) določajo pristojni organi in sankcije za kršitev določb Uredbe 1107/2006/ES.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 1107/2006/ES. Pri tem »vodstveni organ letališča« ali »vodstveni organ« pomeni upravljalca javnega letališča oziroma obratovalca javnega letališča ali njegovega dela.
PRISTOJNI ORGAN IN NADZOR
3. člen
(pristojni organ in organ za nadzor)
Organ, pristojen za izvajanje določb te uredbe in Uredbe 1107/2006/ES ter nadzor nad njihovim izvajanjem, je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.
KAZENSKE DOLOČBE
4. člen
(prekrški letalskih prevoznikov, njihovih agentov in organizatorjev potovanja)
(1) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se kaznujejo za prekršek letalski prevoznik, njegov agent in organizator potovanja, ki so pravne osebe, če:
1. ravnajo v nasprotju s točko a) 3. člena Uredbe 1107/2006/ES;
2. ravnajo v nasprotju s točko b) 3. člena Uredbe 1107/2006/ES;
3. ravnajo v nasprotju z drugim pododstavkom prvega odstavka 4. člena Uredbe 1107/2006/ES;
4. ravnajo v nasprotju s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 1107/2006/ES;
5. ravnajo v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 1107/2006/ES.
(2) Z globo od 4.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznujeta za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznujeta tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(prekršek izvedbenega letalskega prevoznika)
(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek izvedbeni letalski prevoznik, ki je pravna oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe 1107/2006/ES.
(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznujeta za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznujeta tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(prekršek letalskega prevoznika in njegovega agenta)
(1) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se kaznujeta za prekršek letalski prevoznik in njegov agent, ki sta pravni osebi, če ravnata v nasprotju s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 1107/2006/ES.
(2) Z globo od 4.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznujeta za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznujeta tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(prekršek organizatorja potovanja)
(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje organizator potovanja, ki je pravna oseba, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 1107/2006/ES.
(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznujeta za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznujeta tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(prekrški vodstvenega organa letališča)
(1) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek vodstveni organ letališča, ki je pravna oseba, če:
1. ravna v nasprotju s 5. členom Uredbe 1107/2006/ES;
2. ravna v nasprotju s 7. členom Uredbe 1107/2006/ES;
3. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 1107/2006/ES;
4. ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 8. člena Uredbe 1107/2006/ES;
5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe 1107/2006/ES;
6. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena Uredbe 1107/2006/ES;
7. ravna v nasprotju z 9. členom Uredbe 1107/2006/ES.
(2) Z globo od 4.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznujeta za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznujeta tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(prekršek letalskega prevoznika)
(1) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek letalski prevoznik, ki je pravna oseba, če ravna v nasprotju z 10. členom Uredbe 1107/2006/ES.
(2) Z globo od 4.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznujeta za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznujeta tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(prekršek letalskega prevoznika in vodstvenega organa letališča)
(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznujeta za prekršek letalski prevoznik in vodstveni organ letališča, ki sta pravni osebi, če ravnata v nasprotju z 11. členom Uredbe 1107/2006/ES.
(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznujeta za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznujeta tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-25/2010
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-2411-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti