Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5481. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-H), stran 16427.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 23. seji 16. decembra 2010.
Št. 003-02-11/2010-8
Ljubljana, dne 24. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-H)
1. člen
V Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 58/09) se v prvem odstavku 1. člena črta besedilo »in poslovni sistem slovenskih železniških družb«.
V četrti alineji drugega odstavka se besedilo »zadnjič spremenjene z Direktivo 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2009/149/ES z dne 27. novembra 2009 o spremembi Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih varnostnih kazalnikov in skupnih metod za izračun stroškov nesreč (UL L št. 313 z dne 28. 11. 2009, str. 65).
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. »investicija v javno železniško infrastrukturo« je graditev nove javne železniške infrastrukture;«.
Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi.
»7.a »nadgradnja« je sprememba železniškega podsistema ali dela podsistema, ki izboljša celotno delovanje podsistema;«.
3. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vzdrževanje javne železniške infrastrukture obsega predvsem izvajanje oziroma organiziranje:
– vzdrževalnih del, ki ohranjajo normalno obratovalno sposobnost in zagotavljajo prometno varnost; v redna vzdrževalna dela sodi tudi zamenjava v okviru vzdrževanja, ki pomeni zamenjavo komponent pri preventivnem in korektivnem vzdrževanju z deli, ki imajo identično funkcijo in enako delujejo ter nadzor nad podsistemi, zagotovitev vzpostavitve prevoznosti prog ob naravnih in drugih nesrečah, vodenje registrov in evidenc in izvajanje meritev posameznih parametrov ali delov sistema;
– obnov javne železniške infrastrukture.«.
V drugi alineji četrtega odstavka se črtata besedi »izdelavo in«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Upravljavec vzpostavi in vodi informacijski sistem vodenja obnov ali nadgradenj javne železniške infrastrukture, ki vsebuje podatke in dokumentacijo o vseh fazah obnov ali nadgradenj, pri tem pa mora ministrstvu zagotoviti možnost neposrednega vpogleda v stanje obnov ali nadgradenj in dokumentacijo, ki se vodi v okviru informacijskega sistema.
(7) Minister natančneje določi vsebino in način vodenja informacijskega sistema iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
V drugem odstavku 11.a člena se črta druga alineja.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta druga in tretja alineja.
5. člen
V 11.b členu se črta četrta alineja.
Dosedanja peta alineja postane četrta alineja.
6. člen
Za 11.b členom se doda nov 11.c člen, ki se glasi:
»11.c člen
Naloge upravljavca izvaja gospodarska družba za vzdrževanje javne železniške infrastrukture in izvajanje drugih nalog upravljavca, ki je ustanovljena kot odvisna družba družbe Slovenske železnice d.o.o.«.
7. člen
Četrti in peti odstavek 13. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Letni načrt investicij javne železniške infrastrukture na predlog gospodarske družbe iz prvega odstavka 13.a člena tega zakona pripravi ministrstvo. Letni načrt vzdrževanja in nadgradenj javne železniške infrastrukture na predlog upravljavca pripravi ministrstvo.
(5) Vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo obsega zlasti:
– pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa;
– organiziranje in izvajanje revizij projektne dokumentacije v skladu s predpisi;
– izdajanje soglasij povezanih s prostorskimi rešitvami in gradnjo ter izvajanjem drugih del na zemljiščih ali v bližini zemljišč kjer je predvidena gradnja nove javne železniške infrastrukture;«.
8. člen
Za 13. členom se dodata nova 13.a in 13.b člen, ki se glasita:
»13.a člen
(vodenje investicij)
(1) Vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo iz petega odstavka prejšnjega člena v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja gospodarska družba, ki opravlja dejavnost vodenja investicij in jo določi Vlada Republike Slovenije. Edini ustanovitelj in družbenik te družbe je Republika Slovenija. Poslovni delež družbe se ne more deliti ali prenesti na drugo osebo.
(2) Družba iz prejšnjega odstavka vzpostavi in vodi informacijski sistem vodenja investicij v javno železniško infrastrukturo, ki vsebuje podatke in dokumentacijo o vseh fazah investicij, pri tem pa mora ministrstvu zagotoviti možnost neposrednega vpogleda v stanje investicij in dokumentacijo, ki se vodi v okviru informacijskega sistema.
(3) Minister natančneje določi vsebino in način vodenja informacijskega sistema iz prejšnjega odstavka.
(4) Družba ima sedež v Mariboru.
13.b člen
(nadgradnje)
Izvajalca vodenja oziroma izvedbe nadgradenj javne železniške infrastrukture izbere minister na podlagi javnega razpisa.«.
9. člen
V sedmem odstavku 15. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »S pogodbo prevoznik in upravljavec natančneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem tehničnih in drugih pogojev varnosti železniškega prometa.«.
10. člen
V drugem odstavku 15.d člena se črta druga alineja.
Dosedanje tretja do trinajsta alineja postanejo druga do dvanajsta alineja.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »Višina uporabnine za minimalni paket storitev dostopa do javne železniške infrastrukture in za dostop po tirih do objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, ne sme biti višja od stroškov, ki nastanejo neposredno pri izvajanju posamezne storitve oziroma v času uporabe infrastrukture.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Upravljavcu se ob upoštevanju varnosti, vzdrževanja in izboljšanja kakovosti infrastrukturnih storitev zagotovijo spodbude za zniževanje stroškov zagotavljanja infrastrukture in višine uporabnine.
(5) Prevoznikom in upravljavcu se določijo spodbude, ki jih lahko prejmejo, če zmanjšajo motnje v prometu ali izboljšajo delovanje infrastrukture ali če zagotovijo boljšo izvedbo vlakovnih poti od načrtovane. Določijo se tudi pogodbene kazni za vsa ravnanja, ki motijo delovanje omrežja in denarna nadomestila, ki jih prejmejo prevozniki, ki imajo motnje. Najvišje zneske pogodbenih kazni in načine zagotavljanja spodbud za prevoznike in upravljavca določi Vlada Republike Slovenije.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
11. člen
Enajsti odstavek 18.d člena se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Naloge regulatornega organa opravlja Agencija za pošto in elektronske komunikacije.«.
12. člen
V tretjem odstavku 21. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– določanje, zaračunavanje in pobiranje uporabnine;«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– izdelavo, sprejem in objavo voznega reda omrežja ter nadzor nad izvajanjem voznega reda omrežja«.
Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo četrta, peta in šesta alineja.
Na koncu šeste alineje, ki postane sedma alineja, se podpičje nadomesti s piko, dosedanja sedma alineja pa se črta.
V drugem stavku se besedilo »Naloge iz prve in druge« nadomesti z besedilom »Naloge iz prve, druge, tretje, četrte in pete«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vlada Republike Slovenije predpiše način izdelave voznega reda omrežja in nadzora nad izvajanjem voznega reda omrežja.«.
13. člen
Naslov VII. poglavja, 27.a, 27.b, 27.c, 27.d in 27.e člen ter naslov VII.a poglavja in 27.f člen se črtajo.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(1) Vlada Republike Slovenije določi družbo za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo iz 13.a člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. Družba prevzame naloge od Direkcije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Naloge glede vodenja investicij v javno železniško infrastrukturo in izvajanja revizij projektne dokumentacije, do prevzema teh nalog s strani gospodarske družbe iz 13.a člena zakona, še naprej izvaja Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Ob prevzemu nalog vodenja investicij družba prevzame tudi del zaposlenih, ki na dan uveljavitve tega zakona izvaja naloge vodenja investicij. Del zaposlenih, ki na dan uveljavitve tega zakona izvaja naloge nadzora nad izvajanjem gospodarskih javnih služb, izvajanjem nadgradenj in druge naloge, ki niso neposredno povezane z vodenjem investicij, prevzame Ministrstvo za promet.
(3) Javna agencija za železniški promet v osmih mesecih od uveljavitve tega zakona od družbe Slovenske železnice d.o.o. prevzame naloge, povezane z izdelavo voznega reda omrežja in zaračunavanjem ter pobiranjem uporabnine. Do prevzema te naloge nalogo izdelave voznega reda omrežja še naprej izvaja upravljalec javne železniške infrastrukture.
(4) Družba Slovenske železnice d.o.o. postopke nadgradnje javne železniške infrastrukture, ki jih izvaja ob uveljavitvi tega zakona, dokonča po dosedanjih predpisih.
15. člen
Zaposlenim iz prejšnjega člena se zaradi spremembe delodajalca pravice in obveznosti iz delovnega razmerja določijo v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja oziroma zakona, ki ureja pravice in obveznosti javnih uslužbencev.
16. člen
(1) Naloge upravljavca javne železniške infrastrukture od družbe Slovenske železnice d.o.o. prevzame gospodarska družba, ki je ustanovljena kot odvisna družba družbe Slovenske železnice d.o.o. za upravljanje z javno železniško infrastrukturo v dveh mesecih od njene ustanovitve. Do takrat naloge upravljavca javne železniške infrastrukture opravlja družba Slovenske železnice d.o.o.
(2) Vlada Republike Slovenije za izvajanje nalog upravljavca iz prejšnjega odstavka sklene pogodbo z gospodarsko družbo iz prejšnjega odstavka.
17. člen
(1) Minister, pristojen za promet, izda podzakonske predpise iz sedmega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 13.a člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Informacijski sistem iz šestega odstavka 11. člena in drugega odstavka 13.a člena zakona se vzpostavi v dveh letih od uveljavitve tega zakona.
(3) Vlada Republike Slovenije izda predpis iz petega odstavka 15.d člena zakona in predpis iz sedmega odstavka 21. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
18. člen
Naloge regulatornega organa prevzame Agencija za pošto in elektronske komunikacije od Ministrstva za promet tri mesece po uveljavitvi tega zakona. V tem roku prevzame tudi zaposlene na Ministrstvu za promet, ki so na dan uveljavitve tega zakona zaposleni v Sektorju za izvajanje nalog regulatornega organa. Zaposlenim, ki jih prevzame Agencija za pošto in elektronske komunikacije, se zaradi spremembe delodajalca pravice in obveznosti iz delovnega razmerja določijo v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja in zakona, ki ureja pravice in obveznosti javnih uslužbencev.
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/10-43/49
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EPA 1344-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost