Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5478. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-D), stran 16425.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 23. seji 16. decembra 2010.
Št. 003-02-11/2010-4
Ljubljana, dne 24. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-D)
1. člen
V Zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 10/10) se v 6. členu črta besedilo »omogočanje dostopa do spletnih strani oziroma drugih telekomunikacijskih povezav, prek katerih se je mogoče udeležiti spletnih iger na srečo,«.
2. člen
Deveti odstavek 107. člena se črta.
3. člen
Za 107. členom se doda nov 107.a člen, ki se glasi:
»107.a člen
Če zavezanec iz odločbe o prepovedi prirejanja igre na srečo te ne izvrši, lahko sodišče ponudniku storitev informacijske družbe odredi omejitev dostopa do spletnih strani, prek katerih se prirejajo spletne igre na srečo brez koncesije vlade.
O omejitvi dostopa odloči Upravno sodišče Republike Slovenije v sedmih dneh od prejema predloga, ki ga posreduje nadzorni organ.
V predlogu nadzornega organa mora biti ob upoštevanju načela sorazmernosti in v okviru tehničnih možnosti določen obseg omejitve in način njene izvršitve.
Omejitev dostopa do spletnih strani se lahko izvrši le v obsegu, ki je nujno potreben za izvršitev odločbe o prepovedi prirejanja igre na srečo, in na način, ki je najmanj obremenjujoč za ponudnika storitev informacijske družbe.
Zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena lahko ponudnik storitve informacijske družbe v treh dneh vloži pritožbo, o kateri Vrhovno sodišče Republike Slovenije odloči najpozneje v 15 dneh po prejemu pritožbe.«.
4. člen
V prvem odstavku 111. člena se v 1. točki črta besedilo »omogoča dostop do spletnih strani oziroma drugih telekomunikacijskih povezav, prek katerih se je mogoče udeležiti spletnih iger,«.
5. člen
V prvem odstavku 120. člena se črta besedilo »1. točke«, besedilo »2. točke« pa se nadomesti z besedilom »3. točke«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Zadeve, glede katerih je postopek ob uveljavitvi tega zakona v teku oziroma glede katerih je bilo ob uveljavitvi tega zakona že vloženo pravno sredstvo, se končajo po določbah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 10/10).
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 470-01/10-14/14
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EPA 1366-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost