Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5351. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prehranskih dopolnilih, stran 16210.

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prehranskih dopolnilih
1. člen
V Pravilniku o prehranskih dopolnilih (Uradni list RS, št. 82/03, 44/04, 72/05 in 22/07) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »Direktivo Komisije 2006/37/ES z dne 30. marca 2006 o spremembi Priloge II k Direktivi 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede vključitve nekaterih snovi (UL L št. 94 z dne 1. 4. 2006, str. 32)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (ES) št. 1170/2009 z dne 30. november 2009 o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov vitaminov in mineralov ter njihovih oblik, ki se lahko dodajo živilom, vključno s prehranskimi dopolnili (UL L št. 314 z dne 1. 12. 2009, str. 36; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1170/2009/ES)«.
V tretjem odstavku se besedilo »priloge IV« nadomesti z besedilom »Priloge II«.
2. člen
V 4. členu se besedili prvega in drugega odstavka spremenita tako, da se glasita:
»Za proizvodnjo prehranskih dopolnil se lahko uporabijo vitamini in minerali iz Priloge I Uredbe 1170/2009/ES.
Vitamini in minerali iz prejšnjega odstavka se lahko dajo v promet le v kemijskih oblikah, iz Priloge II Uredbe 1170/2009/ES.«
V tretjem odstavku se besedilo »Prilogi III« nadomesti z besedilom »Prilogi I«.
V četrtem odstavku se besedilo »Vitaminske in mineralne snovi iz Priloge II in druge snovi iz Priloge III tega pravilnika« nadomesti z besedilom »Vitaminske in mineralne snovi iz Priloge II Uredbe 1170/2009/ES in druge snovi iz Priloge I tega pravilnika«.
3. člen
V 5. členu se besedilo »(RDA)« nadomesti z besedilom »(PDV/RDA)«, besedilo »prilogi IV« pa z besedilom »Prilogi II«.
4. člen
V 6. členu se v točki (a) besedilo »priloge IV« nadomesti z besedilom »Priloge II«.
5. člen
V 7. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.
Besedilo drugega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom: »Označevanje, predstavitev in oglaševanje prehranskih dopolnil mora biti v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L št. 404 z dne 30. 12. 2006, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 116/2010 z dne 9. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama prehranskih trditev (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 16).«.
6. člen
V 9. členu se v prvem odstavku besedi »tega pravilnika« nadomestita z besedilom »Uredbe 1170/2009/ES.
V drugem odstavku se besedilo »(RDA)« nadomesti z besedilom »(PDV/RDA)«, besedilo »prilogi IV« pa z besedilom »Prilogi II.«.
7. člen
V 11. členu se v prvem odstavku:
– napovedno besedilo nadomesti z besedilom: »Kadar nosilec živilske dejavnosti prvič daje v promet prehransko dopolnilo na območju Republike Slovenije, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za zdravje. Prva prijava mora vsebovati spremni dopis in naslednjo dokumentacijo:«
– v prvi alinei beseda »embalažo« nadomesti z besedo »označbo«;
– v drugi alinei za besedo »pravilnika« doda vejica in besedilo »vključno z informacijami v zvezi s prehranskimi dopolnili, ki so na voljo končnemu potrošniku.«;
– tretja alinea črta.
V drugem odstavku se besedilo »proizvajalca ali uvoznika« nadomesti z besedilom »nosilca živilske dejavnosti, ki je dal prvo prijavo za prehransko dopolnilo«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za zdravje na svoji spletni strani objavi seznam prehranskih dopolnil.«.
8. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Nosilec živilske dejavnosti ministrstvu, pristojnemu za zdravje, sporoči spremembo naslednjih podatkov o prehranskem dopolnilu, za katerega je bila dana prva prijava:
– ime pod katerim je prehransko dopolnilo v prometu,
– hranila oziroma druge snovi s hranilnim in fiziološkim učinkom,
– o nosilcu živilske dejavnosti, ki daje prehransko dopolnilo v promet oziroma ga proizvaja.
Nosilec živilske dejavnosti obvesti ministrstvo, pristojno za zdravje tudi v primeru prenehanja prometa s prehranskim dopolnilom, za katerega je bila dana prva prijava.«
9. člen
Priloge I, II, III, IV in V se črtajo.
10. člen
Dodata se novi Prilogi I in Priloga II, ki sta v Prilogi tega pravilnika.
11. člen
Prehranska dopolnila, ki so bila proizvedena pred uveljavitvijo tega pravilnika in ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, so lahko v prometu do konca roka uporabnosti.
Prehranska dopolnila, ki so bila označena pred uveljavitvijo tega pravilnika in ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, so lahko v prometu do porabe zalog embalažnega materiala, najpozneje pa do 31. oktobra 2012.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-72/2010/19
Ljubljana, dne 15. novembra 2010
EVA 2009-2711-0065
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje