Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Kazalo

5311. Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 16024.

Na podlagi drugega odstavka 91. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – Zdoh-2D, 110/09 (1/10 – popr.) in 43/10), četrte in pete alineje petega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta pravilnik določa podračune javnofinančnih prihodkov države, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter drugih prejemnikov, na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP).
(2) Podračuni JFP so objavljeni na seznamu A (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine A).
(3) Ta pravilnik določa način plačevanja na podračune JFP skupine A.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Podračuni JFP so na podlagi zakona, ki ureja javne finance, zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme ter zakona, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov (v nadaljnjem besedilu: EZR) države in občin pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
2. Med podračune JFP skupine A sodijo tudi prehodni davčni podračuni, ki so namenjeni plačevanju dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih dajatev je le Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).
3. Shematični prikaz podračuna v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A predstavlja podračune, ki so odprti pri vseh občinah. Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v skrajšani obliki in je 01EZR-OBČNNNNNkk, 01EZR-844NNNNNkk ali 01100-844OBČNNkk, če ima občina odprt podračun v EZR države, 01EZR-888OBČNNkk. Njeni sestavni deli so:
 01EZR številka enotnega zakladniškega
    računa
 OBČ  statistična oznaka občine
    povečana za 400, za občine,
    vključene v enotni zakladniški
    račun države, statistična oznaka
    občine povečana za 300
 844  3-mestno število, ki označuje
    zbirni prehodni podračun in je
    enako pri vseh podračunih JFP
    občin
 NNNNN 5-mestno število, ki je enako
    pri vseh podračunih JFP občin
    iste sheme
 NN   2-mestno število, ki je enako
    pri vseh podračunih JFP občin
    iste sheme in je oznaka zadnjih
    dveh števil partije
 kk   kontrolna številka, izračunana
    po modulu 97-10, ki je
    opredeljen v predpisu, ki ureja
    predložitev in prevzem podatkov
    s plačilnih navodil in izpiska o
    prometu in stanju v računalniški
    obliki
 888  3-mestno število, ki označuje
    prehodni davčni podračun.
4. Nadzornik transakcij podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) je proračunski uporabnik in nosilec javnih pooblastil, kadar nadzira obračunavanje in plačevanje javnofinančnih prihodkov na podlagi zakona.
5. Skrbnik podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) je eden od nadzornikov, ki evidentira in razrešuje tista plačila javnofinančnih prihodkov, ki jim ni mogoče določiti nadzornika.
6. Referenca prejemnika je podatek na nalogu za plačilo, na delu za prejemnika. Sestavljena je iz modela in sklicevanja na številko. Skupaj s podatkom o podračunu JFP skupine A omogoča nadzorniku, da določi plačnika in namen plačila. Za plačila javnofinančnih prihodkov so s tem pravilnikom določeni različni modeli. Kontrolne številke sklicevanja na številko so izračunane po modulu 11, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja izvajanje plačilnih storitev.
3. člen
(podatki seznama podračunov JFP skupine A)
(1) Seznam podračunov JFP skupine A je razdeljen na osnovni seznam podračunov JFP skupine A in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A. Objavljen je na spletni strani Ministrstva za finance. Na osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A so nekateri podračuni občin shematično prikazani. Na dopolnilnem seznamu podračunov JFP skupine A so za sheme osnovnega seznama navedeni posamezni podračuni po občinah.
(2) Osnovni in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A prikazujeta podračune JFP, urejene po skupinah in podskupinah javnofinančnih prihodkov.
(3) Osnovni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje v vrsticah naslednje podatke:
1. podračun JFP skupine A (številka podračuna ali shematični prikaz podračuna),
2. naziv podračuna JFP skupine A,
3. podkonto (6-mestna številka podkonta JFP s kontrolno številko),
4. šifra dajatve (4-mestna šifra dajatve JFP, ki jo določi nadzornik, s kontrolno številko),
5. modeli, ki se uporabljajo pri plačevanju na ta podračun JFP skupine A,
6. nadzorniki (4-mestne šifre proračunskih uporabnikov – nadzornikov s kontrolno številko),
7. nazivi nadzornikov,
8. skrbnik (4-mestna šifra proračunskega uporabnika – skrbnika s kontrolno številko).
(4) Ne glede na navedeno v predhodnem odstavku prehodni davčni podračuni na seznamu JFP podračunov skupine A ne vsebujejo podatka o podkontu.
(5) Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje podatke:
1. v glavi seznama:
1.1 oznako občine,
1.2 naziv občine,
1.3 šifro občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko),
1.4 šifro upravne enote, ki opravlja storitve za občane te občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko), in
2. v vrsticah seznama:
2.1 shematični prikaz podračuna JFP skupine A iz osnovnega seznama,
2.2 naziv podračuna JFP skupine A,
2.3 podračune JFP skupine A po občinah.
4. člen
(valuta podračunov JFP skupine A)
(1) Podračuni JFP skupine A so odprti samo v denarni enoti Republike Slovenije.
5. člen
(obvezni podatki na nalogu za plačilo)
(1) Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste javnofinančnega prihodka in nadzornika mora biti pri plačilu javnofinančnega prihodka na nalogu za plačilo naveden podračun JFP in referenca prejemnika. Ponudniki plačilnih storitev morajo zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden podračun JFP skupine A, ki nima reference prejemnika v skladu s tem pravilnikom ali zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden ukinjen podračun JFP.
(2) Nadzornik lahko za plačilo dajatev izstavi zavezancu posebno položnico, ki mora vsebovati model 12.
(3) Model ni predpisan pri tistih podračunih JFP skupine A, kjer model in s tem tudi strukturo reference prejemnika določi nadzornik.
(4) Model ni predpisan na nalogu za plačilo, s katerim izvajalec plačilnih storitev nakaže denarna sredstva na podlagi podatkov iz informacijskega toka posebnih položnic, s katerimi zavezanci plačujejo na podračune JFP skupine A.
(5) Če zavezanec plača javnofinančni prihodek s plačilnim nalogom namesto s posebno položnico, ki jo izstavi nadzornik, vpiše na plačilni nalog model 12 in prepiše celoten sklic na številko s posebne položnice.
6. člen
(reference)
(1) Pri plačevanju javnofinančnih prihodkov na podračune JFP skupine A se uporabljajo naslednje reference:
1. Model 09 ima naslednjo strukturo: 09 zzzzzzzz-k...kK-š...š
 zzzzzzzz  8-mestna davčna številka, na
       zadnjem mestu je kontrolna
       številka
 k...k    3 do 7-mestna številka konta
       iz kontnega načrta za
       knjiženje davkov in drugih
       dajatev DURS
 K      skupna kontrolna številka
       polj zzzzzzzz-k...k
 š...š    4 do 8-mestna številka,
       kadar jo dodatno določi
       nadzornik
Skupna dolžina polj k...k in š...š ne sme presegati 12 mest.
2. Model 11 ima naslednjo strukturo: 11 nnnnN-ppppppP-šššššššš
 nnnnN    4-mestna šifra nadzornika in
       kontrolna številka, določena
       v tem pravilniku pri
       podračunu JFP
 ppppppP   6-mestna številka podkonta
       in kontrolna številka,
       določena v tem pravilniku
       pri podračunu JFP
 šššššššš  1 do 8-mestna številka,
       kadar jo dodatno določi
       nadzornik
3. Model 19 ima naslednjo strukturo: 19 zzzzzzzz-jjjjJ-ššššššš
zzzzzzzz  8-mestna davčna številka, na
      zadnjem mestu je kontrolna
      številka
jjjjJ   4-mestna šifra dajatve in
      kontrolna številka, določena
      za podračun JFP
ššššššš  1 do 7-mestna številka,
      kadar jo dodatno določi
      nadzornik
4. Model 12 se uporablja pri plačilu javnofinančnih prihodkov s posebno položnico, namesto modelov 09, 11 in 19:
4.1 Kadar se uporablja namesto modela 11, ima strukturo: nnnnššššššššK
nnnn    4-mestna šifra nadzornika,
      določena v tem pravilniku
      pri podračunu JFP
šššššššš  8-mestna številka, določi
      nadzornik
K     skupna kontrolna številka
      polj nnnnšššššššš
4.2 Kadar se uporablja namesto modela 09 ali 19, ima strukturo: nnnnnnnnnnnnK
 nnnnnnnnnnnn 12-mestna številka, določi
       nadzornik
 K      kontrolna številka
5. Model 21 ima naslednjo strukturo: zzzzzzzz-šššššššššššš
 zzzzzzzz   8-mestna davčna številka, na
       zadnjem mestu je kontrolna
       številka
 Šššššššššššš 1-12 mestna številka, kadar
       jo dodatno določi nadzornik.
7. člen
(prehodne določbe)
(1) Na podračune JFP, ki imajo na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 846, se lahko vplačila z uporabo modela 09 izvajajo do 31. decembra 2012.
(2) Prehodni davčni podračuni, ki so objavljeni v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A se pričnejo uporabljati 1. julija 2011.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09, 112/09, 25/10, 59/10 – ZOPSPU in 62/10).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-845/2010/10
Ljubljana, dne 15. decembra 2010
EVA 2010-1611-0198
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost