Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010

Kazalo

5290. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče, stran 15892.

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče
1. člen
V Uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče (Uradni list RS, št. 99/01) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S to uredbo se določa pogoje za rabo vode za odvzem naplavin (mivka, pesek, prod, kamen), in sicer na odseku vodotoka z naslednjimi koordinatami:
+-----------+--------+---------------------+--------------------+
| VODOTOK IN| OBČINA | KOORDINATE GORVODNE |KOORDINATE DOLVODNE |
|  ODSEK  |    | MEJE VODNEGA TELESA |MEJE VODNEGA TELESA |
|      |    |  Y   |  X   |  Y  |   X  |
+-----------+--------+----------+----------+---------+----------+
|Soča pri  |Bovec  |5.385.758 |5.131.580 |5.384.600| 5.131.275|
|Žvikarju  |    |     |     |     |     |
+-----------+--------+----------+----------+---------+----------+
|Soča pod  |Kobarid |5.393.240 |5.121.190 |5.393.850| 5.119.980|
|Idrskim  |    |     |     |     |     |
+-----------+--------+----------+----------+---------+----------+
|Soča Kamno |Tolmin |5.395.749 |5.119.098 |5.396.500| 5.118.835|
+-----------+--------+----------+----------+---------+----------+
|Soča pod  |Tolmin |5.398.071 |5.118.903 |5.398.773| 5.118.694|
|Volarji  |    |     |     |     |     |
+-----------+--------+----------+----------+---------+----------+
Odsek reke Soče je določen s koordinatami gorvodne meje in dolvodne meje odseka, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000.«.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar sme odvzemati naplavine na odvzemnem mestu v času in na način, kot to določa program, ki ga do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto pripravi ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
3. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija se lahko na podlagi vloge imetnika vodne pravice podaljša za največ deset let v skladu z zakonom, ki ureja vode, in 19. členom te uredbe.«.
4. člen
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo pripravi letni program za naslednje leto, ki mora biti usklajen z naravovarstvenimi smernicami, izdanimi po zakonu, ki ureja ohranjanje narave, in mnenjem po zakonu, ki ureja sladkovodno ribištvo. Letni program je kot priloga sestavni del aneksa h koncesijski pogodbi, ki ga skleneta koncedent in koncesionar za naslednje leto.«.
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija preneha pod pogoji in na način, določen z zakonom, ki ureja vode.«.
6. člen
16., 17. in 18. člen se črtajo.
7. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija se podaljša obstoječemu imetniku vodne pravice z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja vode.«.
8. člen
Ne glede na 19. člen uredbe mora vlogo za prvo podaljšanje koncesije imetnik vodne pravice vložiti najpozneje do 20. decembra 2010.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-52/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2511-0123
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost