Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010

Kazalo

5285. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva, stran 15880.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa pogoje sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali ali slane, če ta povzroči spomladansko pozebo, poplave in viharje, ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer zavarovaljivih bolezni (v nadaljnjem besedilu: bolezni) v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednja podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih, za primer morebitnega pogina zaradi bolezni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju in o spremembah Uredbe (ES) št. 1860/2004 (UL L št. 193 z dne 25. 7. 2007, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 875/2007/ES).
2. člen
(namen)
S to uredbo se dodeljuje državna pomoč upravičencem iz 3. člena te uredbe v obliki sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva. Namen državne pomoči je spodbuditi kmetijske pridelovalce in ribogojce, da svojo proizvodnjo čim bolj zavarujejo in s tem lažje premostijo negativne posledice naravnih nesreč v kmetijstvu in ribogojstvu. Državna pomoč po tej uredbi se zagotavlja upravičencem za zavarovaljiva tveganja v kmetijstvu in ribištvu, ki so opredeljena v 1. členu te uredbe.
3. člen
(upravičenci)
(1) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v 2. točki 2. člena Uredbe 1857/2006/ES, v Republiki Sloveniji in so mala ali srednja podjetja, kakor so opredeljena v 2. členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), in niso podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) ter sklenejo zavarovalno pogodbo z izvajalcem zavarovanja iz 4. člena te uredbe in izpolnjujejo naslednja pogoja:
– kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
– kmetijska gospodarstva morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe podpisati izjavo, da je malo ali srednje podjetje, ter izjavo, da niso podjetje v težavah v skladu s prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih ob morebitnem poginu zaradi bolezni so upravičene fizične ali pravne osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo dejavnost vzreje vodnih živali, v skladu s točko (a) 2. člena uredbe 875/2007/ES in sklenejo zavarovalno pogodbo z izvajalcem zavarovanja iz 4. člena te uredbe ter izpolnjujejo naslednja pogoja:
– nosilci dejavnosti vzreje vodnih živali morajo biti vpisani v register proizvajalcev akvakulture, ki ga na ministrstvu vodi Sektor za identifikacijo in registracijo rejnih živali,
– fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost vzreje vodnih živali, morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe predložiti izjavo, da niso podjetje v težavah v skladu s prilogo 2 te uredbe.
(3) Upravičenci lahko sklenejo zavarovalno pogodbo po pooblaščencih, kot so društva, zadruge ali druge pravne ali fizične osebe, pri čemer mora biti iz pooblastila ali tako sklenjene zavarovalne pogodbe razviden predmet zavarovanja posameznega upravičenca. Pooblaščenec mora od upravičenca pridobiti pooblastilo za sklenitev zavarovalne pogodbe. Pooblaščenci morajo ta pooblastila hraniti in jih na zahtevo agencije predložiti v pregled.
(4) Upravičenec, da izjavo, da dovoli izvajalcu zavarovanja, da ministrstvu posreduje podatke navedene na zavarovalni pogodbi.
4. člen
(izvajalci zavarovanja)
Izvajalci zavarovanja po tej uredbi so zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/07, 102/07, 69/08, 19/09, 49/09 in 79/10; v nadaljnjem besedilu: ZZavar) in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti zavarovanje požara in elementarnih nesreč iz 8. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar oziroma dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje iz 9. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar.
5. člen
(roki sklenitve zavarovalnih pogodb)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z zavarovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec iz tretjega odstavka 3. člena sklene z izvajalcem zavarovanja iz 4. člena te uredbe za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov v obdobju od objave zadevne sheme pomoči v skladu z Uredbo 1857/2006/ES do 31. decembra tekočega leta.
(2) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z zavarovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec iz tretjega odstavka 3. člena sklene z izvajalcem zavarovanja iz 4. člena te uredbe za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni v obdobju od objave zadevne sheme pomoči v skladu z Uredbo 1857/2006/ES do 31. decembra tekočega leta.
(3) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z zavarovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec iz tretjega odstavka 3. člena sklene z izvajalcem zavarovanja iz 4. člena te uredbe za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih v obdobju od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta.
6. člen
(sredstva)
(1) Skupna sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih po tej uredbi se zagotavljajo do višine sredstev na proračunski postavki, namenjeni prilagajanju podnebnim spremembam finančnega načrta ministrstva, tekočega leta.
(2) Izvajalci zavarovanja na zahtevo ministrstva ministrstvu predložijo podatke o že sklenjenih zavarovalnih pogodbah in oceno o predvideni višini sklenjenih zavarovalnih pogodb, vključno s podatki o porabljenih sredstvih za sofinanciranje in oceno predvidenih sredstev za sofinanciranje.
7. člen
(pogoji in višina sofinanciranja zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove)
(1) Sofinancirajo se zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov, ki so navedeni v I. delu priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, pred nevarnostmi iz 1. člena te uredbe.
(2) Sofinancirajo se zavarovalne premije, pri katerih je zavarovalno kritje z odbitno franšizo v višini najmanj 15 odstotkov zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodov na posamezni zavarovani površini.
(3) Podatki o odbitni franšizi, površini posevkov in nasadov ter vrednosti pridelka oziroma zavarovalni vsoti posamezne zavarovane kmetijske kulture morajo biti jasno razvidni iz zavarovalne pogodbe.
(4) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov znaša 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(5) Odkup odbitne franšize se po tej uredbi ne sofinancira.
(6) Sofinanciranje iz prvega odstavka tega člena je navzgor omejeno z določeno zavarovalno vsoto zavarovane kmetijske kulture na hektar, kakor je navedeno v I. delu priloge 1 te uredbe.
(7) Iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije morajo biti jasno razvidni skupna obračunana zavarovalna premija in vsi odbitki po odstotkih in zneskih ter del zavarovalne premije, ki jo plača upravičenec, in del, ki ga sofinancira država.
8. člen
(pogoji in višina sofinanciranja zavarovalne premije za bolezni živali)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu ali v ribogojnih objektih, opredeljenih v II. delu priloge 1 te uredbe, pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni in zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve tovrstnih živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje bolezni živali po tej uredbi znaša 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, nanaša pa se na število zavarovanih živali na zavarovalni pogodbi na datum obračunane premije.
(3) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje pred nevarnostjo bolezni pri vzreji vodnih živali znaša 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Pri sofinanciranju zavarovalne premije za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih pred poginom zaradi bolezni izvajalec zavarovanja pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe v osrednji evidenci pomoči de minimis za ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, preveri možnost take sklenitve v skladu z drugim odstavkom 3. člena uredbe 875/2007/ES.
(5) Poleg pomoči za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje bolezni živali na kmetijskem gospodarstvu po tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko dodeli še druga pomoč iz javnih sredstev, če s takim seštevanjem pomoči ni presežena najvišja stopnja intenzivnosti pomoči, in sicer 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(6) Iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije morajo biti jasno razvidni obračunana zavarovalna premija in vsi odbitki po odstotkih in zneskih ter del zavarovalne premije, ki jo plača upravičenec, in del, ki ga sofinancira država.
9. člen
(kontrolni sistem)
(1) Ministrstvo vzpostavi in izvaja kontrolni sistem za ukrep sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva.
(2) Izvajalci zavarovanja za namen kontrolnega sistema ministrstvu predložijo za to potrebne podatke.
(3) Izvajalcem zavarovanja se za izvajanje zavarovanj po tej uredbi v skladu s 169. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in 154. členom ZZavar posreduje podatke iz registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in drugih potrebnih registrov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10. člen
(trajanje zavarovanja)
Izvajalci zavarovanja in upravičenci lahko vsako leto sklepajo zavarovanje po tej uredbi:
– za eno rastno dobo pri zavarovanju posevkov, nasadov in plodov ter
– za največ eno zavarovalno leto pri zavarovanju živali.
11. člen
(preverjanje)
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) opravlja preverjanje zavarovalnih pogodb iz 3. člena te uredbe na vzorcu dveh do petih odstotkov skupnega števila zavarovalnih pogodb, sklenjenih v tekočem letu, pred izplačilom. Če agencija na vzorcu ugotovi večje število neskladij zavarovalnih pogodb z določbami te uredbe, se vzorec razširi.
(2) Za preverjanje iz prejšnjega odstavka izvajalec zavarovanja dovoli agenciji vpogled v zavarovalne pogodbe, izjave in pooblastila oziroma ji te podatke na njeno zahtevo predloži. Za preverjanje iz prejšnjega odstavka izvajalec zavarovanja agenciji, v roku desetih delovnih dni po prejemu poziva, predloži vso potrebno dokumentacijo.
12. člen
(uveljavljanje zahtevkov)
(1) Izvajalci zavarovanja vlagajo na agencijo zahtevke za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (v nadaljnjem besedilu: zahtevki) na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, v elektronski obliki.
(2) Izvajalci zavarovanja zahtevku priložijo seznam upravičencev na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe. Obrazec izvajalci zavarovanja pošljejo v elektronski obliki v preglednici Excel. Iz preglednice mora biti jasno razvidno, na kateri zahtevek se seznam nanaša.
(3) Izvajalci zavarovanja za upravičence, ki so sklenili zavarovanje po pooblaščencih, predložijo seznam iz prejšnjega odstavka za vsakega upravičenca posebej.
(4) Izvajalci zavarovanja na agencijo ločeno pošljejo seznam upravičencev iz drugega odstavka tega člena, zahtevke za sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove, zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih premij za bolezni živali ter zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih premij za bolezni vodnih živali.
13. člen
(roki vlaganja zahtevkov)
(1) Izvajalci zavarovanja vlagajo na agencijo ločene zahtevke po namenu zavarovanja za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije najkasneje do 31. marca naslednjega leta za preteklo leto, v katerem so sklenili zavarovanje.
(2) Izvajalci zavarovanja med letom, v katerem sklepajo zavarovanja, vlagajo zahtevke za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije najkasneje do 20. v mesecu. Izjema je mesec marec, ko lahko zahtevke vložijo do vključno 31. marca.
(3) Zahtevki vloženi po 20. novembru se izplačajo v naslednjem proračunskem letu.
14. člen
(vračilo sredstev)
(1) Upravičenec je odgovoren za verodostojnost podatkov, ki jih sam oziroma po pooblaščencu predloži izvajalcu zavarovanja pri sklepanju zavarovanja.
(2) Če agencija med obdelavo zahtevkov ugotovi, da so bili podatki, ki so potrebni za ugotavljanje upravičenosti do sofinanciranja, napačni, se upravičencu sofinancirani del premije ne odobri. Zahtevek izvajalca zavarovanja se za neupravičeni del zavrne.
(3) Če agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bili podatki, ki so potrebni za ugotavljanje upravičenosti do sofinanciranja, napačni oziroma da ni mogoče preveriti zavarovalne pogodbe, mora upravičenec vrniti že prejeti sofinancirani del premije v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
15. člen
(vrednotenje škode)
Pri vrednotenju škode se upoštevajo zavarovalne vsote, dogovorjene v zavarovalni pogodbi.
16. člen
(poročanje)
(1) Izvajalci zavarovanja v enem mesecu po roku, določenem v prvem odstavku 13. člena te uredbe, poročajo ministrstvu o skupni višini in številu sklenjenih zavarovalnih pogodb ter fizičnih elementih, ki izražajo višino zavarovanja v kmetijstvu po tej uredbi, na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Izvajalci zavarovanja v dveh mesecih po koncu poslovnega leta poročajo ministrstvu o obračunanih zavarovalnih premijah in izplačanih sredstvih za škodo za posevke, nasade in plodove ter živali. Ministrstvo to poročilo pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
(3) Agencija do 15. dne v mesecu mesečno poroča ministrstvu o višini dodeljenih sredstev izvajalcem zavarovanja, o opravljenih kontrolah in o številu upravičencev, ki so sklenili zavarovanje.
(4) Agencija poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh po tej uredbi za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu skladno s pravilnikom, ki ureja način posredovanja podatkov in poročanja o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
(5) Agencija v 15 dneh po prenosu sredstev na račun izvajalca zavarovanja, ki jih je odobrila na podlagi njegovega zahtevka za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje vodnih živali, poroča ministrstvu o izplačilu sredstev po posameznem upravičencu skladno z določbami pravilnika.
17. člen
(nadzor)
Izvajanje določb te uredbe nadzirajo pristojni inšpektorji na podlagi določb Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).
18. člen
(prekrški za napačno navajanje podatkov)
(1) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če je navedel napačne podatke iz 14. člena te uredbe.
(2) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
19. člen
(prekrški izvajalcev zavarovanja)
(1) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec zavarovanja, ki ne poroča v skladu s 16. členom te uredbe.
(2) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba izvajalca zavarovanja.
KONČNI DOLOČBI
20. člen
(začetek uporabe)
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, se začnejo uporabljati po objavi vpisne številke izvzetja tozadevne sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, s čimer se šteje, da je shema pomoči objavljena v skladu z Uredbo 1857/2006/ES. Minister o tem objavi obvestilo v Uradnem listu Republike Slovenije in obvesti izvajalce zavarovanj.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 00715-36/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2311-0078
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti