Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5154. Uredba o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju, stran 15627.

Na podlagi 19., 63., 64., 97. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) in 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E in 48/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju
1. člen
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 – popr., 31/08, 35/09 in 58/10) se spremeni 17. člen tako, da se glasi:
»17. člen
(Ugotavljanje kakovosti)
(1) Organi državne uprave, ki poslujejo s strankami, izvajajo postopke ugotavljanja kakovosti storitev glede poslovanja s strankami najmanj enkrat v obdobju dveh let.
(2) Postopki iz prejšnjega odstavka se izvajajo na podlagi metodologije, ki jo določi minister, pristojen za javno upravo, in jo objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.«.
2. člen
Tretji odstavek 52. člena se črta.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 53. člena se za besedilom »v petek se začne ob 8.00 in konča ob 13.00« vejica zamenja s piko. Besedilo »v soboto, ko se ta šteje kot poslovni dan, pa se začne ob 8.00 in konča ob 12.00.« se črta.
V petem odstavku se besedilo »Kadar organi v skladu z drugim in četrtim odstavkom 52. člena« nadomesti z besedilom: »Kadar organi v skladu z drugim in tretjim odstavkom 52. člena«.
4. člen
V osmem odstavku 57. člena se besedilo »ki v skladu z drugim in četrtim odstavkom 52. člena« nadomesti z besedilom: »ki v skladu z drugim in tretjim odstavkom 52. člena«.
5. člen
Drugi odstavek 58. člena se črta.
V sedmem odstavku se besedilo »ki v skladu z drugim in četrtim odstavkom 52. člena« nadomesti z besedilom: »ki v skladu z drugim in tretjim odstavkom 52. člena«.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
6. člen
76. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Organi državne uprave postopke ugotavljanja kakovosti storitev glede poslovanja s strankami izvedejo ponovno v letu 2012.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-31/2010
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-3111-0047
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti